ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№………….                     дата 21 януари 2013 год.                 град Бургас

 

Административен съд – Бургас,

в закрито заседание на 21 януари 2013 год.,

 в следния състав:

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                    ЧЛЕНОВЕ:          1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                    2. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: ………………………

Прокурор: ……………………..

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело 61 по описа за 2013 год. и за да се произнесе

 взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл.229 и сл. от АПК.

Образувано е по частна жалба /наименована касационна/ на „Мерлин Р” ООД, гр.Русе с ЕИК ***, представлявано от управителя М.А.А. против Определение №326/28.11.2012год. постановено по НАХ дело № 890/2012год. по описа на Несебърския районен съд, с което съдът е прекратил производството по делото, като е приел, че жалбоподателят е подал жалбата против оспореното наказателно постановление № 707/14.08.2012год. на Кмета на Община Несебър, извън предвидения от закона срок.

Частният жалбоподател счита съдебния акт за неправилен, поради нарушение на материалния закон и съществено нарушение на процесуалните правила. Посочва, че съдът не е изследвал в достатъчна степен обстоятелствата по връчването на НП, поради което не споделя изводите за редовно връчване на същото на 30.08.2012год. Възразява, че не е спазена процедурата по чл.58, ал.1 и ал.2 от ЗАНН, като твърди, че процесното НП изобщо не е връчвано на представител на дружеството. Намира определението за постановено при съществено нарушение на съдопроизводствените правила, тъй като съдът е намерил жалбата против НП за недопустима, а едновременно с това е изложил мотиви досежно законосъобразността му. Счита, че е нарушено правото на защита на дружеството, тъй като съдът не се е произнесъл по направеното искане за събиране на доказателства досежно спорните факти. Иска се отмяна на определението и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд.

Частната жалба е процесуално допустима, като подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество е основателна. 

Районният съд е приел, че наказателно постановление № 707/14.08.2012год. на Кмета на Община Несебър е било изпратено до жалбоподателя чрез пощата с обратна разписка, получена на 30.08.2012г. от упълномощено лице. С оглед пощенското клеймо на приложения към жалбата пощенски плик, съдът е намерил, че жалбата против НП е изпратена на 12.09.2012г., т.е. седем дни след изтичане на срока за обжалване на същото и на това основание е прекратил производството по делото. Въпреки обоснования извод за недопустимост на първоинстанционното съдебно производство, съдът е изложил и обстойни мотиви по същество досежно законосъобразността на НП.

Определението е неправилно.

Наказателно постановление №707/14.08.2012год. на Кмета на Община Несебър е изпратено с известие за доставяне ИД PS 82300028K8W на адреса на дружеството посочен в АУАН и НП. На известието безспорно фигурира 30.08.2012год. като дата на получаване, подпис на получател и нечетливо име под него изписано в графата „упълномощено лице”, като остава неясно кое е това лице и дали същото има представителни функции по отношение на санкционирания търговец. В този смисъл не са налице данни в подкрепа на извода обоснован от районния съд, че НП е връчено на упълномощено лице.

Първоинстанционният съд не е събрал доказателства относно фактите, касаещи кога, как и на кого е връчено процесното НП, още повече, че възражения досежно тези факти са направени от жалбоподателя още с подаването на сезиращата районния съд жалба. При липсата на данни за правомощията на лицето подписано за получател за получаване на НП, както и предвид поддържаните възражения за нередовно връчване на същото, неправилно Районен съд – Несебър не е предприел необходимите процесуални действия за изясняване на тези въпроси и не е обезпечил процесуална възможност на жалбоподателя в тази насока, вкл. и чрез справка в Български пощи, от която да е видно отбелязването на връчването в книга обр.242.

Следва определението да се отмени, като делото се върне за продължаване на съдопроизводствените действия по установяване на спорния въпрос по връчване на обжалваното наказателно постановление. Предвид обстоятелството, че съдът недопустимо е изложил и мотиви по съществото на спора, делото следва да се разгледа от друг съдебен състав.  

По изложените съображения и на основание чл.221, ал. 2, във вр. с чл. 236 от АПК, Административен съд – Бургас,  

                                                             

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ Определение №326/28.11.2012год. постановено по НАХ дело № 890/2012год. по описа на Районен съд - Несебър.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг съдебен състав на Районен съд - Несебър.

 

Определението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                             ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

       2.