ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

         Номер 506               Година 17.03.2011           Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, десети състав, на седемнадесети март две хиляди и единадесета година в закрито  заседание в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Даниела Драгнева

 

Секретар  

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело № 61 по описа за 2011 година, за да се произнесе взе в предвид следното:

 

Производството е образувано по повод жалба подадена от „Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД, гр.София, кв.”Изгрев” ул.”172” № 11, представлявано от Христо Георгиев Рангелов – прокурист против заповед № 728/25.11.2010г. на кмета на Община Приморско, в частта в която е допуснато предварително изпълнение.

Административен съд гр.Бургас, като взе в предвид приложените по делото доказателства, намира за установено следното:

Със заповед № 728/25.11.2010г. на кмета на община Приморско на основание чл.65, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.44, ал.2 от ЗМСМА е заповядано да се изземат от „Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД, владените без правно основание части от следните поземлени имоти – публична общинска собственост с идентификатори 58356.503.336 – 547 кв.м. и 58356.503.226 – 33 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Приморско, представляващи ул.”Съединение” и ул.”Трети март” по действащия регулационен план на гр.Приморско, като се премахне поставената метална ограда, ограждаща владяните части от имотите. Посочено е, че всички разходи по освобождаването на имота и премахването на оградата са за сметка на Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД и е определен срок за изпълнение на заповедта – до 01.12.2010г.. Също така е разпоредено на основание чл.65, ал.3 от ЗОС, заповедта да се изпълни по административен ред със съдействието на полицията. Заповедта е обжалвана по административен ред пред Областен управител на област Бургас, с искане да бъде отменена и на основание чл.90, ал.3 от АПК да се спре допуснатото предварително изпълнение. Със заповед № РД-09-5/15.12.2010г. на Областен управител на област Бургас е отменена заповед № 728/25.11.2010г. на кмета на община Приморско и е оставено без уважение искането на „Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД, за спиране на допуснатото предварително изпълнение на заповедта. С жалба вх.№ 26-00-39/3/03.01.2011г. подадена от „Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД  е обжалвана заповед № 728/25.11.2010г. на кмета на Община Приморско в частта в която е допуснато предварително изпълнение. В жалбата се излагат доводи за незаконосъобразност и неправилност на допуснатото предварително изпълнение и се прави искане заповедта да бъде отменена в тази и част.

Подадената от „Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД жалба срещу  заповед № 728/25.11.2010г. на кмета на Община Приморско в частта в която е допуснато предварително изпълнение е процесуално недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено по следните съображения:

Заповед № 728/25.11.2010г. на кмета на Община Приморско е издадена на основание чл.65, ал.1 от ЗОС, съгласно който общински имот, който се владее или държи без основание, не се използува по предназначение или необходимостта от него е отпаднала, се изземва въз основа на заповед на кмета на общината. Съгласно ал.4 на чл.65 от ЗОС, заповедта по ал.1 подлежи на обжалване по реда на АПК и обжалването не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго.

Съгласно чл.60, ал.1 от АПК в административния акт се включва разпореждане за предварителното му изпълнение, когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните - в защита на особено важен неин интерес. Съгласно ал.4 на чл.60 от АПК разпореждането, с което се допуска или се отказва предварително изпълнение, може да се обжалва чрез административния орган пред съда в тридневен срок от съобщаването му, независимо дали административният акт е бил оспорен, като в ал.6 са предвидени правомощия на съда, когато отмени обжалваното разпореждане да реши въпроса по същество.

Съгласно чл.166, ал.2 от АПК при всяко положение на делото до влизане в сила на решението по искане на оспорващия, съдът може да спре предварителното изпълнение, допуснато с влязло в сила разпореждане на органа, издал акта, ако то би могло да причини на оспорващия значителна или трудно поправима вреда.

Видно от изложеното в чл.60 от АПК, са предвидени случая, при който съдът би могъл да отмени допуснатото с разпореждане от административния орган предварително изпълнение на издадения административен акт. Тези норми не са приложими в случаите при които предварителното изпълнение е допуснато по силата на закона, тъй като това би означавало със съдебен акт, поставен в хода на съдебното производство да се отмени допуснатото от законодателя предварително изпълнение, тоест би се стигнало до ревизиране на закона, което е недопустимо. В хода на съдебното производство, съдът единствени би могъл да спре, а не да отмени допуснатото от законодателя предварително изпълнение на административните актове, по реда и при наличието на предпоставките по чл.166, ал.2 от АПК.

В случая оспорената заповед е издадена на основание чл.65, ал.1 от ЗОС и по отношение на нея законодателя е допуснал предварително изпълнение. След като предварителното изпълнение е допуснато по силата на закона, а не по разпореждане на административния орган, то единствено може да бъде спряно от съда по реда и при наличието на основанията по чл.166, ал.2 от АПК, но не и да бъде отменено.

С разпореждане № 542/28.01.2011г. на жалбоподателя е указано, че в 7-дневен срок от уведомяването, следва да уточни петитума на подадената жалба – дали се иска отмяна на процесната заповед, в частта в която е допуснато предварително изпълнение или се иска спиране на предварителното изпълнение на тази заповед. В постъпилото по делото уведомление вх.№ 1263/09.02.2011г. е посочено, че се иска отмяна на заповед № 728/25.11.2010г. на кмета на община Приморско в частта в която е допуснато предварително изпълнение. Така направеното искане е процесуално недопустимо, тъй като по изложените по-горе съображения съдът не разполага с такива правомощия. Освен изложеното следва да се има в предвид, че при внимателния прочит на заповед № 728/25.11.2010г. се установява, че в нея не се съдържа разпореждане за допускане на предварително изпълнение, тоест оспорената част от заповедта не съществува и жалбата е без предмет.

Мотивиран от изложеното, Административен съд гр.Бургас, десети състав

 

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД, гр.София, кв.”Изгрев” ул.”172” № 11, представлявано от Христо Георгиев Рангелов – прокурист против заповед № 728/25.11.2010г. на кмета на Община Приморско, в частта с която е допуснато предварително изпълнение.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 61 по описа за 2011г. на Административен съд гр.Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: