ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 23.03.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ДЕВЕТИ административен  състав       

На двадесет и трети март                                     две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ:  П.С.

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор: Т.С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия С.

Административно дело номер 61 по описа за 2007 година.                     

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Р.Н.Н., редовно призована, не се явява и не се представлява.

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция ОУИ гр.Бургас, редовно призован се представлява от юрисконсулт Д., редовно упълномощена.

За Окръжна прокуратура гр.Бургас се явява прокурор С.

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.М.К..

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила по делото молба от жалбоподателката Р.Н., с която се прави искане да бъде отложено делото, поради невъзможност да се яви в днешно съдебно заседание по здравословни причини. Молбата е придружена с болничен лист, видно от който жалбоподателката страда от общо заболяване „остър ларингит”, за което й е предписан домашно-амбулаторен режим на лечение за срок от пет дни.

Съдът ДОКЛАДВА също така постъпила молба от адв.С., пълномощник на жалбоподателката, с която също се прави искане за отлагане на делото, поради невъзможност да се яви в следствие на друг ангажимент за процесуално представителство по НОХД № 1988/2007г. пред Районен съд гр.Пазарджик. Молбата е придружена с протокол от съдебно заседание на посочения съд, видно от който делото пред този съд е насрочено за днешна дата от 10.30 часа.

 

Юрисконсулт Д.: Моля да се даде ход на делото. Относно исканията от жалбоподателя и процесуалния представител за отлагане на делото, считам неоснователни, още повече, че делото е започнало през 2007г. и има много заседания до този момент. Жалбоподателката и лично, и чрез нейния процесуален представител е можела да организира защита си срещу издадения РА в проведените досега съдебни заседания.

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че ход на делото не следва да се дава. Налице е обективна невъзможност за явяване в настоящото съдебно заседание, както на жалбоподателката, така и на нейния процесуален представител. С даване ход на делото и приемане на експертизата биха се накърнили правата на жалбоподателката.

 

Съдът, като взе предвид депозираните в днешно съдебно заседание  молби на жалбоподателката и на нейния пълномощник за отлагане на делото, намира същите за неоснователни, тъй като видно от проведените досега 10 съдебни заседание по настоящото дело, пет от тях са били отлагани по молба на пълномощника на жалбоподателя, поради служебна ангажираност по други дела. Конкретно, в настоящия случай адв.С. сочи служебна ангажираност пред Районен съд гр.Пазарджик, пред който е проведено съдебно заседание от 16.02.2009г., на което делото е било отложено за днешна дата. Предходното съдебно заседание на настоящия съд е било проведено на 26.01.2009г., т.е. за адв.С. е съществувала както обективна, така и субективна възможност да се съобрази с насроченото вече пред настоящия съд съдебно заседание и съобразно него да предвиди последващите си служебни ангажименти. Отделно от това, представеният от жалбоподателката болничен лист не съдържа изрично отбелязване, че за нея е налице невъзможност да се яви в днешно съдебно заседание, още повече, че посоченото заболяване „остър ларингит”, като неразположение на дихателните пътища, съдът не възприема като такова, което да възпрепятства жалбоподателката да се яви в днешно съдебно заседание.

Като взема предвид цялостното процесуално поведение на жалбоподателката и нейният пълномощник в настоящия процес, съдът намира, че са налице предпоставките по смисъла на чл.139, ал.2 от АПК, което поведение на страната съдът преценява като злоупотреба с процесуални права, поради което молбите за отлагане на днешното съдебно заседание не следва да бъдат уважени, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

ПРИСТЪПИ към изслушване на вещото лице, чиято самоличност снема както следва:

         К.М.К. - 74 год., български гражданин, семеен, неосъждан, без особени отношения със страните в процеса, предупреден за отговорността по чл.291 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение.

        

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

         Юрисконсулт Д.: Нямам въпроси към вещото лице. Бих искала да направя уточнението,  че относно м.VІІ.2003г., с решение на директора на дирекция „ОУИ” гр.Бургас ревизионният акт е отменен и върнат за нова данъчна ревизия, като конкретно причината е доставчика „САМОС”, но тъй като става въпрос за установяване на задължения за данъчен период м.юли 2003г., той обхваща не само доставките на този доставчик, но са взети предвид всички останали доставки реализирани в този период.

         В този смисъл навсякъде, където вещото лице е посочило данъчни фактури издадени от различни доставчици в този данъчен период, посочените в тях задължения за ДДС следва да се извадят и да не се калкулират в общото задължение така, както е записано в решението на директора на дирекция „ОУИ” и потвърждаващото го решение.

        Потвърдили сме го изцяло, с изключение на м.VІІ.2003г., което е върнато за нова ревизия.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Забелязал съм това, при изготвяне на експертизата съм установил този факт, но независимо от това съм включил тези фактури в моето заключение. Няма пречка задължението по тях да бъде извадено от резултата за м.юли 2003г.

         ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът като взе предвид изготвеното заключение

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото експертното заключение, като на вещото лице да се изплати възнаграждение в размер на 300 лева от внесения депозит.

                   ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

                   Дава ход на делото по същество.

 

                   Юрисконсулт Д.: Считам, че издаденият ревизионен акт и потвърждаващото го решение на директора на дирекция „ОУИ” гр.Бургас са изцяло правилни и законосъобразни, поради което моля да ги потвърдите. В хода на съдебното производство жалбоподателят не успя да обори изводите на органа по приходите, както за непредставяне на доказателства от страна на неговите доставчици, така и липса на доставка, включително и начисления на ДДС по смисъла на чл.55, ал.6 в счетоводствата на доставчиците му. С оглед на това считам, че изложените в жалбата възражения са неправилни и недоказани. Моля да потвърдите акта и ни присъдите юрисконсултско възнаграждение в размер на 1021 лева съгласно тарифата за минимални адвокатски възнаграждения.

                   ПРОКУРОРЪТ: Жалбата е неоснователна. Твърденията на жалбоподателя не са доказани от събраните по делото доказателства. Липсват доказателства за действителност на сделките, липсва счетоводна отчетност от страна на доставчика, както и данни за техническа кадрова обезпеченост.

                   Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: