ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 28.03.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и осми март                                 две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР Д.

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор: Т.С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Д.

административно дело номер 619  по описа за 2018 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ  Ч.  Г.  И., редовно и своевременно призован,  се  явява лично, служебно доведен. Явява се и  процесуален представител адв.Д.Г., с представено пълномощно по делото.

 ОТВЕТНИКЪТ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА“ СОФИЯ, редовно и своевременно призован, не изпраща представител.

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС се явява прокурор С..

Не се явяват  непризовани свидетелите С.Х.З. и Г.Д.О..

В залата се явява в качеството на свидетел служебно призования Ж.М.И. ***.

АДВ. Г.:  Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР С.: Да се даде ход на делото.

 

          Предвид обстоятелството, че  не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Производството е образувано по повод искова молба от Ч.Г.И. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора в гр. Бургас, чрез адв. Г., с адрес ***, срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, бул. Ген. Столетов №21, за осъждане на същата на основание чл.1 ЗОДОВ, вр. чл.203 и 204 от АПК да заплати на ищеца сума в размер на 15 000,00 лева, представляващи обезщетение за причинени неимуществени вреди вследствие противоправни действия и бездействия на ответника спрямо ищеца за времето, от 15.08.2015г. до 01.10.2017г. ведно с дължимата законна лихва от датата на подаване на исковата молба до окончателното плащане на сумата и направените съдебноделоводни разноски.

Съдът указва доказателствената тежест на страните както следва: В тежест на ищеца е да установи всяко едно от изложените в исковата молба твърдения, касаещи  нарушения на  битовите условия в Затвора, както и обстоятелството, че същите поотделно или в своята съвкупност като цяло са довели до  нечовешко и унизително отношение към него по смисъла на чл.3 от ЗИНЗС, както и по смисъла на чл.3 от Конвенцията за защита правата на човека.

С оглед презумцията  на чл.284 ЗИНЗС в случай, че горните обстоятелства бъдат установени и надлежно доказани, в тежест на ответния орган ще е, да обори установената  със закона презумция, че ищецът е страдал и е претърпял неимуществени вреди от доказаните лоши битови условия през процесния период.

Съдът докладва, че по делото  с входящ № 3596/27.03.2018 година по делото е постъпила справка от Началника на Затвора Бургас, относно данни за процесния период, касаещи  площта, броя  на лишените от свобода във всяко едно от обитаваните от ищеца помещения в Затвора Бургас, с уточнения и за битовите условия свързани с поддържане на чистотата и хигиената, достъпа да санитарни възли.

АДВ.Г.:  Поддържаме искова молба, така както е предявена. Искам да направя едно уточнение, че е подадена във вързка с глава VІІ от ЗИНЗС. Моля да бъде добавено към правното основание.Относно доклада нямам възражения, държим на разпита на посочените свидетели.Считам, че не е проблем в условията, в които продължаваме  сега, да  проведем разпита тука или в затворническата зала. Нямам възражения относно становището на Началника на Затвора-Бургас.

ПРОКУРОР С.: Исковата молба е допустима, доколкото се  мотивира и се основава на  всички законови изисквания на ЗОДОВ.Моля да се приеме като доказателство по делото представената справка на  комисар Б.М.. Имам доказателствено искание.Моля да се изискат четливи и заверени копия от всички писмени документи, които са  посочени в справката.

АДВ.Г.: По писмените доказателства, считам, че  искането на Окръжна прокуратура –Бургас е основателно. Така представените копия са  нечетливи и не се установява какви обстоятелства ще се докажат.Също така не са заверени. Ако съда счете това искане за основателно моля, да задължите Затвора-Бургас  да представи четливи и заверени копия от приложението към справката на Затвора.

С оглед становищата на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА  представените с исковата молба писмени доказателства.

ПРИЕМА представената  от ответния орган справка.

 

Предвид обстоятелството, че представените фактури и протоколи, касаещи обезпаразитяването и хигиената  на помещенията в Затвора Бургас, съдът счита възраженията на прокурора и процесуалния представител на ищеца за основателни. Видно от представените копия същите не са изцяло четливи, като наред с това не са и надлежно заверени за вярност с оригинала. В тази връзка съдебния състав  преди да приеме същите счита, че за да бъде изпълнено изискането представените писмени доказателства да бъдат годни доказателствени средства, следва същите да бъдат изискани повторно от Началника на Затвора Бургас, като бъдат представени в четлив вариант и бъдат надлежно заверени с подпис на длъжностно лице от Затвора Бургас за верността им с оригинала.

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените по делото  писмени доказателства с изключение на представените в днешното съдебно заседание протоколи и фактури за извършени услуги за обезпаразитяване на помещенията в Затвора Бургас.

Що се отнася до доказателственото искане на адв.Г., поддържано и в днешното  съдебно засеание за разпит на посочените двама свидетели и с оглед становището на  Началника на  Затвора Бургас за наличие на опасност от бягство на същите лица, съдебния състав намира за необходимо да разпореди  довеждането им за следващото съдебно заседание, като  уведомени Началника на Областно звено „Охрана“ на съдебната власт за становището на Началника на Затвора, с оглед организиране довеждането на свидетели  в съдебното заседание.

Производството ще бъде проведено в настоящата съдебна  зала №7 на Съдебната палата Бургас, притежаваща статут на зала с повишен охранителен режим.

Що се отнася да явилия се свидетел в днешното съдебно заседание  съдът намира, че  същият следва да бъде разпитан за осбстоятелствата, които са спорни в исковото производство.

В тази връзка и воден от горното, съдът

                                               

                                       О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИСТЪПВА към разпит на явилия се свидетел на когото снема  самоличността, както следва:

Ж.М.И.: Роден на *** година, ЕГН **********, българин, български граждани, неосъждан, без родство с ищеца по делото.

Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава да говори истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Ж.И.: Само служебни отношения  имам с ищеца. В момента съм инспектор социална дейност в Затвора. От август 2015 година  с лишения от сводоба  Ч.И. работя лично като инспектор на групата до декември 2016 година, когато той е настанен в зона с повишена сигурност без право да участва в колективни мероприятия. Познавам  битовите условия в Затвора-Бургас. Относно размерите на тези помещения. Той е бил настанен след смяната на режима от „специален“ на „строг“, в 9-та група. Тя е била ситуирана на пети етаж, там помещенията, които е обитавал са  с квадратура 18.5 кв.м. и 23.5 кв.м. Мога да кажа, че прозорците са били с размери 160 на 125 сантиметра, това са размери с  дограмата. В помещенията, в които твърди, че е бил настанен  тези прозорците си били минимум два. Съжителствал е с 12-18 лишени от свобода с около 100 човека в група. В групата има изградени санитарни възли, с баня, тоалетна, с преходно помещение, с две до три чешми.Душовете са били два. Искам да кажа нещо за групата, в която е бил настанен Ч.И. – групата съставлява в основната си цялост хора, които работят на работни обекти. На обекти и в домакинския щаб- кухня, механичен цех, цех пластмаси и др.бригади навън. Това са около 80 човека, които излизат на работа, като на работа са от около 8:00 ч. до 16:30ч., с едно връщане за хранене и след приключване на работния ден ежедневно могат да се изкъпят на обектите, в които работят. В групата остават едва около 20 човека, които могат да се изкъпят на тези два душа, не за две- три минути, както пишат в  исковата молба. Режимът, който изтърпява ищеца и вида на наказанието не дават възможност той  да бъде изведен  извън сградата на корпуса на Затвора.На такива работни обекти той не е работил.  Преди извеждане е работил в бригада „Мираж“, но те използват работни помещения, каквито са изискванията на ЗИНЗС, т.е. работи в спалното си помещение. Смятам, че в тази част къпане за две-три минути просто е някакво несериозно твърдение, когато има двадесет човека, те могат да ползват два душа.Условията, в които е настанен  след промяната на режима - 04.12.2016 година, е настанен при условията,  които са указани в ЗИНЗС- чл.197, ал.1 в постоянно заключени помешения, без право на участие и чл.213 от ППЗИНЗС. В началото наистина, в групата, в   спалните помещения нямаше санитарен възел, но видно от графика за разпределение на времето, той е имал време да ползва тоалетна и течащта вода сумарно три часа на ден, в светлата част на денонощието. Това е залегнало в графика на групата, утвърден от Началника и надзорно охранителния състав. По това време е имал възможност на достъп до тоалетна. Друго, което смятам, че е неистина – той е бил настанен в спално помещение от 4 кв.м., а реално площта е 5.36 кв.м. ,  той е бил настаняван сам в това спално помещевие. Това настаняване с друг и ползване на кофа  през нощта довеждало до физическа разправа. Може да се провери, че уринирането на  мъжа е около 1500 -2000 мл двевно. За времето, през което не могат да ползват тоалетна, а  кофа количество от 15 литра представяте ли  си какво количество трябва да бъде, за да бъде напълнена. Това води до извода за здравословното му състояние, като при него не е идентифициран проблем. В това спално помещение има един прозорец с размер 125 на  65 см, разположен  в горната част на стената, за да влиза проветрение и светлина. Доколкото описаното за лоши хигиенни условия, при които е бил настанен, в чл.88а, ал. 1 от ППЗИНЗС е казано, че поддържането на чистотата и  хигиена е задължение на лишените  от свобода. В чл.100, ал2,т.3 в ЗИНЗС  е казано, че нарушението на хигиената в спалните помощения и помещенията за общо ползване е дисциплинарно нарушение. Ако има претенции  да погледне, че тя е такава по негово желание и представлява дисциплинарно нарушение, ако не се поддържа. Относно материалите, които се предоставят  за хигиената им е неистина, че се предоставя един сапун на месец. Предоставят са достатъчно сапун други препарати , оборудване с кофи за смет, лопатки, метли, парцали /стирки/ и когато бъдат доведени до негодност и при необходимост Затвора има ангажимент и ги подменя.

ВЪПРОС НА АДВ.Г.: Аз не съм съгласен  със свидетеля И.- това, последното, касаещо дезинфектантите,  кофа и  други, за какъв период са отнася?

СВИДЕТЕЛЯТ Ж. И.: Ежемесечно, аз съм служител на Затвора от 2005 година, но на друга длъжност-надзирател, нямам  спомени от тогава. От 2009 година, от когато роботя като инспектор от тогава наблюденията ми са, че е ежемесечно и до настоящия момент. Дава се само по един сапун, нищо друго.

ВЪПРОС НА АДВ.Г.: Един сапун ли се предоставя на затворника?

СВИДЕТЕЛЯТ Ж. И.: Един сапун на месец за тях, не за почистване.

ВЪПРОС НА АДВ.Г.: Аз мисля, че неправилно съм разбрал - 80% от затворници да са работили. Може ли  да се каже, че в този период понякога и само  20% са били на работа, или Вие твърдите тези проценти за целия период. Ако не сте сигурен?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Ж. И. :Може до някъде да варира процента.       ВЪПРОС НА АДВ.Г.: На пети етаж душовете, имате ли информация от м.август 2015 до месец декември с.г. тези душове дали са работили?

СВИДЕТЕЛЯТ Ж. И.: Душовете постоянно се манипулират от тези, които ги ползват и постоянно биват ремонтирани от лишените от свобода.Това е наблюдението ми.

ВЪПРОС НА АДВ.Г.: Когато не работят, дали се къпят с кофи?

СВИДЕТЕЛЯТ Ж. И.: Не мога да кажа.

ВЪПРОС НА АДВ.Г.: Как се отварят на пети етаж прозорците  към процесния период?

СВИДЕТЕЛЯТ Ж. И.: Сега е ПВЦ дограма, тогава са били с дървена дограма и се отварят както се отваря  прозорец с дървена дограма. Дали прозореца ще се отвори или не, в случая може нещо да му пречи. Подредбата на леглата постоянно се указва от инспектора на групата и постоянно се нарушава и размества.

ВЪПРОС НА АДВ.Г.: На колко етажа са леглата в спалното помещение?

СВИДЕТЕЛЯТ Ж. И.: В помещението леглата могат  да бъдат минимум на един и максимум на три етажа.

ВЪПРОС НА АДВ.Г.: В килия №504, на пети етаж, в  9-та група от август до декември 2015 година, там на колко етажа са леглата?

СВИДЕТЕЛЯТ Ж. И.: Най-вероятно там е имало единични легла, както и на три етажа.

ВЪПРОС НА АДВ.Г.: Вие влизали ли сте в тази килия №504?

СВИДЕТЕЛЯТ Ж. И.: Сто процента съм влизал. При подреждането могат да ги сложат така, че да пречат  или да не пречат. Как да ги подредят, за да си освободят място, това е решение, което те са взели  решавайка дали да се позоват на правилата.

ВЪПРОС НА АДВ.Г.: Колко тоалетни има на етажа?

СВИДЕТЕЛЯТ Ж. И.: На този въпрос мога да объркам- две  или три места за ползване.

ВЪПРОС НА АДВ.Г.: Вечерно време, този брой затворници какво  са ползвали за тоалетна?

СВИДЕТЕЛЯТ Ж. И.: След вечерна проверка до сутрешна проверка  се ползват  кофи.  

ВЪПРОС НА АДВ.Г.: Горе на етажа, имате ли представа от литража на кофите?

СВИДЕТЕЛЯТ Ж. И.: Около 15 литра, тя  не е само една за  спалното помещение, а са две или три като бройка.

ВЪПРОС НА АДВ.Г.: Възможно ли е кофите да са били десет  литрови?

СВИДЕТЕЛЯТ Ж. И.: Не мога да преценя.

ВЪПРОС НА АДВ.Г.: При 24 човека средно, колко литра  един мъж на средна възраст уринира?

СВИДЕТЕЛЯТ Ж. И.:Казах на денонощие.

ВЪПРОС НА АДВ.Г.: 24 лица, колко кофи ще трябва да имат?

СВИДЕТЕЛЯТ Ж. И.:Въпросът е подвеждащ.

ВЪПРОС НА АДВ.Г. :Колко време сутрин имат възможност да ползват сутрешен тоалет тези 100 човека?

СВИДЕТЕЛЯТ Ж. И.: Не мога да разбера въпроса?

ВЪПРОС НА АДВ.Г.: С колко време разполагат за сутрешен тоалет?

СВИДЕТЕЛЯТ Ж. И.: След приключване на сутрешната проверка вратите са отключени и имат право на свободно движение. Следващото заключване е в 20:00 часа.

ВЪПРОС НА АДВ.Г.:Графикът в зоната за повишена сигурност спазва ли се?

СВИДЕТЕЛЯТ Ж. И.: Да, абсолютно.

ВЪПРОС НА АДВ.Г.: Това, което твърдите казвате, че се спазва, а как се доказва?

СВИДЕТЕЛЯТ Ж. И.: Графикът се спазва.Ние сме военнизирана структура, когато е сведено с резолюция  на началинка, той е задължителен за изпълнение.Това го има в справката. Действително се спазва. В това  време не влиза времето веднаж седмично да ползва два часа за хигиенизиране, не влиза времето, когато е отворено да се ползва баня  два пъти седмично.

ВЪПРОС НА АДВ.Г.: На трети етаж,  килия №312, позната ли Ви е, имате ли представа за квадратурата?

СВИДЕТЕЛЯТ Ж. И.: 20.16 кв.м.

ВЪПРОС НА АДВ.Г.: За периода от м. 12.2015г. до м.12.2016 г. доверителя ми е бил в тази килия.Колко лица са настанени с него в килията?

СВИДЕТЕЛЯТ Ж. И.: В рамките на периода  12-18 човека, по данни на инспектора. Имам предвад това, че може някой да е проявил желание да не съжителства там и инспектора да е разгледал молбата му и да го е преместил, може  някой да я освободи, да е напуснал или от друго помещение да е дошъл.

ВЪПРОС НА АДВ.Г.: Може ли  да бъдат 20 и  над 20 човека?

СВИДЕТЕЛЯТ Ж. И.: По данни на инспектора по социални дейности – не.

ВЪПРОС НА АДВ.Г.: От 2005 година сте в Затвора, има ли паразити в Затвора, както и гризачи. Срещали ли сте подобни същества в  килии, кухни и другите помещения?

СВИДЕТЕЛЯТ Ж. И.: Това е видно и от протоколите, които представих,  ние сме плащали на фирма за специализарана дейност по обезпаразитяване.

ВЪПРОС НА АДВ.Г.: Имало ли е лишени от свобода, които да се оплакват от дървеници и да са в тежко състояние и какво представлява ухапване от дървеници?

СВИДЕТЕЛЯТ Ж. И.: Аз съм инспектор  социални дейности, не съм медицинско лице и ако имах такова образование сега нямаше да съм в тази зала. Аз не мога да дам такива медицински данни.

АДВ.Г.: Нямам повече въпроси  към свидетеля.

ПРОКУРОР С.:Нямам въпроси към свидетеля.

АДВ.Г.: Държа на разита на свидетелите. Налага се разпита им, с оглед събраните в днешното съдебно заседание гласни доказателства.Моля делото да се отложи и да се доведат свидетелите.

ПРОКУРОР С.: Да се отложи делото, като се доведат свидетелите.

 

Съдът  намира доказателствените искания на адв.Г. за основателни, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

РАЗПОРЕЖДА довеждането на посочените в исковата молба двама свидетели С.Х.З. и Г.Д.О. ***, като копие от характеристиките на свидетелите с посочените  обстоятелства за наличие на реално съществуваща опасност за бягство, да бъдат предоставени на Началника на Областно звено "Охрана”, с оглед организиране довеждането, съобразно изискаванията на закона.

 

УКАЗВА на Началника на Затвора-Бургас необходимостта да представи изпратените в днешното съдебно заседание писмени доказателства, а именно протоколи и фактури за извършено хигиенизиране и обезпаразитяване на помещенията на Затвора Бургас в по- ясен и четлив вид, с надлежна заверка  за верността им с оригинала.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА  за 11.04.2018 година от 13:45 часа, за която дата да бъдат доведени допуснатите до разпит свидетели.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседани.

Заседанието приключи в 14:18 часа.

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: