РЕШЕНИЕ № 863

 

12.05.2017г., град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ, на двадесети април, две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ:       1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                           2.  ВАНИНА КОЛЕВА

 

секретар:  Й.Б.

прокурор: Галя Маринова

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ванина Колева

КАН дело    номер  619 по описа за 2017   година.

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. с чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на Министерство на културата – гр. София, подадена чрез пълномощник, против решение № 32/20.02.2017г., постановено по АНД № 366/2016г. по описа на Районен съд – гр. Поморие, с което е отменено издаденото от касатора наказателно постановление № 5819/21.06.2016г., с което на основание чл.98в, ал.1, вр. с чл. 97, ал.1 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), чл.53 и чл.83, ал.1 от ЗАНН, на „МАКСКОМ-КЕЙБЪЛ“ ЕООД, гр.София с ЕИК ***, представлявано от управителя Н.Г.Р. е наложена имуществена санкция в размер на 7 000 лева за нарушение на  чл. 97, ал.1, т.6, предл. трето от ЗАПСП.

В касационната жалба са изложени доводи, че обжалваното решение е постановено в нарушение на закона и при допуснато съществено нарушение на процесуалните правила – касационни основания по чл.348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК. Твърди се, че съдът не е обсъдил събраните по делото доказателства в тяхната съвкупност, поради което е приел за установено, че дружеството не е извършвало дейност по кабелно препредаване. Иска от съда да отмени първоинстанционното решение и да постанови ново, с което да потвърди отмененото наказателно постановление.

Ответникът по касационната жалба „МАКСКОМ-КЕЙБЪЛ“ ЕООД своевременно призован, представляван от управителя си, оспорва жалбата и  молид а бъде оставено в сила решението на районния съд.

 

Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас счита, че жалбата е неоснователна и решението на първоинстанционния съд следва да бъде оставено в сила.

Касационната жалба е допустима. Подадена в срока по чл. 211 от АПК от страна, имаща правен интерес от обжалването.

Разгледана по същество е неоснователна.

С наказателното постановление „МАКСКОМ-КЕЙБЪЛ“ ЕООД е санкционирано за това, че на 24.02.2016г. е осъществил състава на административно нарушение по чл.97, ал.1, т.6 предл. трето от ЗАПСП, като на територията на гр. Поморие препредава по кабелна електронно-съобщителна мрежа телевизионната програма „Диема“ в нарушение на разпоредбите на ЗАПСП - без необходимото по закон разрешение на носителите на права, предвидено в чл.91, ал.1, т.1 предл. второ, във вр. с чл.72, т.4 от ЗАПСП.

За да постанови оспореното съдебно решение, Районен съд – Поморие е приел, че не е установено санкционираното дружество да е извършило вмененото му нарушение по чл.97, ал.1, т.6 предл. трето от ЗАПСП. Приел е, че по никакъв начин административният орган не е установил чия е мрежата свързана с телевизионните приемници в хотела. Представената по делото фактура е за услуга „поддръжка на ТВ“ и не установява препредаване на телевизионни програми.

Решението на РС – Поморие е валидно, допустимо и правилно.

Съгласно чл. 63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съобразявайки нормата на чл. 218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Настоящият касационен състав намира съдебното решение за съобразено с материалния закон и процесуалните правила. При постановяването му, съдът пълно и всестранно е изследвал фактическата обстановка и въз основа на събраните доказателства е формирал вътрешното си убеждение.

Изводите на първоинстанционния съд кореспондират на установената фактическа обстановка и се споделят изцяло от настоящия касационен състав. По делото са събрани гласни и писмени доказателства. Въз основа на техния анализ съдът правилно е установил, че не се доказва по безспорен начин „Макском-Кейбъл“ ЕООД да е нарушил разпоредбата на чл.97, ал.1, т.6 предл. трето от ЗАПСП, поради което правилно е отменил наказателното постановление.

Производството пред районния съд е от административнонаказателен характер. Същественото при него е да се установи има ли извършено деяние, което да представлява административно нарушение, дали това деяние е извършено от лицето, посочено в акта и НП и дали е извършено от него виновно. В тежест на административнонаказващия орган (по аргумент от чл. 84 ЗАНН, във връзка с чл. 83, ал. 1 НПК), тъй като именно той е субектът на административнонаказателното обвинение, е да докаже по безспорен начин пред съда, с всички допустими доказателства, че има административно нарушение и че то е извършено от лицето, посочено като нарушител, което в конкретния случай не е изпълнено.

По изложените съображения касационните възраждения са неоснователни. Настоящият касационен състав приема, че обжалваното решение е постановено в съответствие с действащите правни норми и следва да се остави в сила.

Поради изложеното, на основание чл. 221 и чл. 222 от АПК във вр. чл. 63, ал. 1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

РЕШИ:

 

         ОСТАВЯ В СИЛА Решение 32/20.02.2017г., постановено по АНД № 366/2016г. по описа на Районен съд – гр. Поморие.

        

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                   

ЧЛЕНОВЕ: 1.

  2.