ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 13.04.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На  тринадесети  април                             две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

Административно дело номер 619 по описа за 2016 година

На именното повикване в 16.15 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Й.П.К., редовно и своевременно призован се явява лично  и с адв.Ч.,  от АК-Хасково.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Директор на ТП на НОИ  - Бургас, редовно и своевременно призован, представител не се явява

По хода на делото:

адв.Ч.-Да се даде ход на делото.

 

Предвид обстоятелството, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА

         Докладва постъпилата  жалба  на Й.К. срещу Решение  от 26.02.2016 година на Директора на ТП на НОИ- Бургас, по пенсионна преписка №**********, с което е оставено в сила Разпореждане изх.№МП-16944#3 от 20.01.2016 година на ръководителя  на „Пенсионно осигуряване” към ТП на НОИ-Бургас.

         Съдът указва на жалбоподотателя,   че е негова доказателствената  тежест за установяване  на обстоятелството,  че  посочените  длъжности заемани в периода  01.06.1985 г. до 28.09.1993 г., както и от 28.09.1993 г. до 23.06.1997 г. са полагани  преимуществено под земята.

адв.Ч.-Поддържам жалбата от името на доверителя  ми. След  запознаване с административната  преписка уточнявам, че  административния акт  е незаконосъобразен, във връзка с приетите и налични по делото писмени доказателства, а именно: в лист №79 на гърба  това УПИ-2,  където  е посочено, че представения доход за изчисляване на личния коефициент по чл.70, ал.3  а именно  30 месеца за длъжностите  подземен енергомеханик в УПИ-то е посочено, че освен клас прослужено време има добавка за вредни условия на труд.С оглед  изразеното становище също така  на лист №77 от преписката  първоначалното  изчисляване на размера  трудов стаж и възраст има добавка по чл.46, ал.4 от отм.Закон за пенсиите.Твърдя, че  осигурителят,  където  е  полагал труда  е закрит, не е налице правоприемник  и  ведомостите  и другите  документи по Инструкция №5 от 2006  година са приети от ТП на НОИ гр.Бургас. С оглед обстоятелството,  че при постановяване на административния  акт  Директора на ТП на НОИ не е изискал, не е   извършил проверка, не е приложил нито  Правилник за  трудовия ред  на „Бургаски медни мини”, нито длъжностна характеристика  на длъжностите,   изпълнявани от моя доверител за процесните  периоди 01.06.1985 г. до 28.09.1993 г., както и от 28.09.1993 г. до 23.06.1997 г.,  нито  с оглед разпоредбата  на АПК,  тъй като ако официалните   документи  не са запазени, но не по вина на жалбоподателя това прави допустимо  събирането на гласни доказателства  относно това, къде и колко е полаган  труда на доверителя ми.Водените  от нас свидетели –Н.Р. и Д.С. ще удостоверяват,  когато са работили заедно, колко време лично са възприели,  че неговите трудови задължения той  е изпълнявал под земята. Моля да бъде  допуснато събирането на гласни  доказателства.  Това преодолява забраната,  визирана в чл.104 ал.10  от КСО – не  доказваме трудов стаж, той е първа категория.

 

Съдът като взе предвид доказателствените  искания на процесуалния  представител  на жалбоподателя, обстоятелството, че са допустими  с оглед  констатираната липса  в трудовото и осигурително досие на жалбоподателя  на длъжностна характеристика  за заеманите  през спорните периоди длъжности, съдът  намира, че разпита на свидетел в тази връзка  е допустим, относно обстоятелствата,  при които  е полагана трудовата дейност, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит  в качеството  на свидетели Д.С. и Н.Р.

Свидетелите бяха въведени в съдебната зала.

Съдът СНЕМА самоличност на свидетелите, както следва:

Н.С.Р.-  роден на *** година, българин,български гражданин, неосъждан, без родство или особени  отношения  с жалбоподателя.

Предупреден  за наказателната отговорност по чл.290 от НК

Обещава  да говори истината.

Д.П.С.- роден на *** година,  българин, български гражданин, неосъждан, без родство или особени  отношения  с жалбоподателя.

 

Предупреден  за наказателната отговорност по чл.290 от НК

Обещава  да говори истината.

Съдът отведе от съдебната зала свид.С..

Съдът ПРИСТЪПИ  към разпит на свид.Р.

Свид.Р.- Познавам Й.П.К..Знам какви длъжности  е заемал,  той е енергомеханик,   бил на е „Медни рид” и на „Върли бряг”, от там го познавам, бяхме колеги, в периода,  в който бях там  му бях началник.Бях главен енергетик на Бургаски медни мини.Аз съм от 1985 година  работя в Бургаски медни мини  и до 1998 работих в това предприятие. И от там се познаваме, по принцип  неговата работа беше  поддържа техниката в рудника, тя основно е долу /под земята/,  има  подземни машини, подемна машина, влакове, долу има обръщачи, техника по самите работи места, вентилация, водочерпене, това се извърша от големи хидравлични помпа  и работят на електричество и следва  да бъдат  поддържани.Той е беше енергомеханик, той поддържаше ел.системи и механичната  поддръжка. Щом е на рудника, той няма какво да прави, освен да поддържа подземната  техника, макар   в длъжностите  главен енергетик и енергомеханик в   рудник да не се съдържа наименованието  „подземен”,  той  извършва  поддръжката под земята, имам лични впечатления за това.Машините често са разваляха, поради незнание на миньорите и остарял технически парк.Тези машини поддържаше жалбоподателя.

Въпрос на адв.Ч.- Смятате ли,  че трудовите  му задължения   повече от половината работно време  ги е изпълнявал  под земята?

Свид.Р..-Да,  според мен повече от половината работно  време трудовите  си функции Й.К. изпълняваше  под земята.

Съдът освободи  от залата свид.Р..

Съдът въведе  съдебната зала свидетеля Д.С. и пристъпи към неговия  разпит.

Свид.С.- Познавам жалбоподателят, работили сме заeдно от 1993 година до 1997 година на рудник „Меден рид”.Той беше  енергомеханик, аз бах маркшайдер на същия  рудник. Рудникът  беше към Бургаски медни мини.Моята работа като маркшайдер беше свързана   преимуществено с работа под земята, ние се занимавахме с измерване  на вертикалната  и хоризонталната  изработка – галерии,  шахти,  комини, всичко което се прокопаваше  под земята и трасиране.Дейността се извършваше основно под земята.Той беше енергомеханик на този рудник, в който работихме заедно.Рудникът е сложен, комплексен, беше с две вертикални шахти, три за вентилация, една е  под земята, слиза се до един момент, върви се хоризонтално,  там има машина, която е под земята, извозват се хора и материали, основата дейност  на  г-н К. беше поддръжка на енергийните  и механичните  съоръжения. Този рудник  е най-дълбокият рудник на територията на Бургаски медни мини.Имаше  големи проблеми с отводняването.При  най-малките спирания на тока  се наводняваха помпите и това налагаше честата  им смяна и  съответно  с това се е  срещал основно- подмяна на помпи, двигатели на подемни машини- това  са дейности  под земята, обикновено тези  наводнявания ставаха   през почивни дни и налагаше  неговото присъствие, той командваше шлосерите,  които се занимаваха  с директната поддръжка на машините.Занимаваше се и с ремонти, смяна на двигатели  на електровози, както с превключванията на далекопроводи.Определено повече от половината  работно време е полагал този труд под земята.

Съдът освободи свид.Д.С..

адв.Ч.-  С оглед становището на административния  орган, с оглед на наличните доказателства,  че има начисляване  добавка  за подземен труд считам, че не е необходимо допускане  на ССЕ, относно  това дали има начислен подземен труд, поради което считам, че делото  е изяснено. Нямам други доказателствени  искания.Да се приключи събирането на доказателства.

 Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна,поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на делото по същество.

адв.Ч.- Моля да отмените обжалвания административен акт и да върнете  преписката на Директора на  ТП на НОИ  с указания правилно  да приложи материалното право, относно зачитането  на трудовия стаж за процесния период, съгласно разпоредбата на чл.104, ал.3 от КСО.Безспорни са доказателствата по делото. Длъжностите,  които  е заемал  са  с характеристика,  че  труда  е полаган повече от половината време под земята. Не  спорим, че дори е имало  и вредни  влияния на радиоактивни лъчения, труда  е първа категория, по този ред е отпусната личната пенсия. За останалият  стаж  за другия  претендиран  период, не е зачетен  по чл.104, ал.6 от КСО, считам че казуса  е изцяло правен.Моля за съдебен  акт в този аспект.Моля  да присъдите разноски  за изплатения адвокатски  хонорар.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе  с решение в законния срок.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание

Заседанието приключи в 16:55 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: