ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 28.09.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и осми септември                     две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 619 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.Х.К., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адв.Т.И. с представено пълномощно, находящо се на лист 53 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Началник на отдел „Приходи, местни данъци и такси и услуги” при ОБЩИНА СОЗОПОЛ, редовно уведомен, се представлява от адв.Й. с представено пълномощно, находящо се на лист 106 от делото.

 

         Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.Д.Ж.. 

        

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Не възразяваме по хода на делото.

 

Съдът не констатира процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв.И.: Да пристъпим към изслушване на вещото лице. Експертизата е депозирана в срок.

Адв.Й.: Не възразявам.

 

         Съдът ПРИСТЪПИ към изслушване на вещото лице със снета по делото самоличност.

        

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм заключение, което поддържам.

 

         Въпрос на адв.И.: Какви точно документи са Ви били представени от Община Созопол за изготвянето на експертизата?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Документите, които са представиха от общината ще представя допълнително. Те са оригинални, заверени от общината.

В заключението в част ІІІ „Проверени документи” не са посочени поименно, но в изложението по-долу са посочени. Мога да изброя всичко, което ми бе представено - данъчни оценки на двата имота за отделните години, включително със съответните характеристики на имотите; двата договора за сметосъбирането; наряди за извършена работа по сметосъбиране и сметоизвозване, които обхващат периода - предмет на допълнителната експертиза, включително и приемо-предавателни протоколи по приемане на работата от Община Созопол. Останалото, което е в отговор на въпроса „къде се депонират битовите отпадъци” е описано в нарочно писмо от общината без да са представени конкретни документи за въпросното депо.  Бяха ми изпратили и наредбата за определяне на таксата.

 

Въпрос на адв.И.: Отговорът с представената информация относно депото с писмо от 11.05.2015г. ли е?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да. Ходих на место и ми казаха, че всичко, което искам като информация, да го поискам писмено и с това писмо ми изпратиха документите.

 

Адв.И.: По отношение на депото, къде са депонирани отпадъците в периода, който обхваща експертизата от 31.03.2010г. до 15.9.2010г., отговорът на Община Созопол къде са депонирани, се съдържа в писмо с изх. № 7-11-03-105/1 от 11.05.2015г. на Община Созопол, така ли е?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, това е писмото, което получих от общината.

 

Въпрос на адв.И.: В тази връзка установихте ли къде са депонирани отпадъците по договора от 01.01.2008г. до 22.12.2008г., тъй като разрешението за експлоатация с изх.№ 00-240-00 за Площадка № 1 е от 22.12.2008г., който попада в периода на процесните задължения.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не съм изследвала този въпрос. Нямала съм такава задача.

 

Въпрос на адв.И.: Установихте ли на какво основание изпълнителят по договора от 2000г. е извършвал сметосъбиране, тъй като на стр.3 от допълнителното заключение казвате, че общината не е представила сключени договори за процесния период 01.06.2010г. – 14.9.2010г., а в същото време имаме актове за извършена работа и битово сметосъбиране в този период от същата фирма. Въпросът ми е – налице ли са възлагателни писма, анекси и други, предоставени ли са Ви, изследвали ли сте този момент?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: По въпрос 1 от изследването, което съм направила по представените от Община Созопол документи, не са ми представени анекси или някакви допълнителни писма във връзка с възлагане на извършената работа специално за периода, изследван от допълнителната експертиза, т.е. периода между сключването на двата договора с почистващата фирма. Приела съм, че дейността е извършена,  чисто фактически, тъй като извършените дейности от страна на „РТК” ООД се основават на представените наряди и приемо-предавателни протоколи за извършена работа.

         Въпрос на адв.И.: В отговора на въпрос 4 по т.1 от допълнителното заключение казвате „в случай, че се приеме за доказано…”, т.е. не са представени безспорни доказателства, че има основание „РТК” ООД да извършва тази дейност.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В периода между сключването на двата договора са представени тези наряди за извършени превози, приемо-предавателни протоколи, затова казвам, че приемам, че работата и извършена фактически.

 

Въпрос на адв.И.: Въпросът е уточняващ - в периода между сключването на двата договора нямаме някаква изрична документация за договореност на тази дейност. Знаете ли от кога (въпрос 2) е въведено в експлоатация регионалното депо за неопасни отпадъци, тъй като съгласно това писмо, получено от общината, за този период те са се депонирали там?

Адв.Й.: Противопоставям се на подобни въпроси. Те са ирелевантни. Въпросът е да се установи предоставена ли е услугата или не. А дали по принцип депонирането се извършва в регионалното депо или по друг начин, вещото лице не е имало такава задача да прави такова изследване.

         Адв.И.: Нямаме доказателства или поне не са представени такива доказателства, от които да е видно, че общината депонира отпадъците в депо за неопасни отпадъци. Във връзка с детайлното изследване мисля, че вторият въпрос по допълнителната експертиза е съвсем ясен - ако от наличните доказателства е видно, че Община Созопол е извършвала тази дейност, то да се установи къде са депонирани отпадъците. Отговорът е, че са депонирани в регионалното депо за неопасни отпадъци в гр.Созопол и аз искам да уточня, тъй като виждам, че разрешението за въвеждане в експлоатация на това депо е издадено от 09.08.2010г., т.е. отговорът по експертизата за мен е некоректен. Къде са били депонирани отпадъците до тази дата?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: От общината ми отговориха, че са депонирани на същото място, независимо че депото все още не е било въведено в експлоатация. Чисто фактически отпадъците са били извозвани там.

 

Адв.И.: Нямам други въпроси.

         Въпрос на адв.Й.: Договор няма действително, но установихте ли доказателства, въз основа на които се установява дали е предлагана услугата сметосъбиране и сметоизвозване съответно за периода от 2005г. - за спорния период, който е предмет на задачата. Ако има такива доказателства, които са Ви представени, моля да  ги упоменете пред съда.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това, което са ми представили от Община Созопол, съм описала в допълнителната експертиза. Специално за периода, който е посочен за изследване в допълнителната експертиза, от общината са ми представени наряди от № 1 до № 7, в които подробно са описани районите, в които за периода от 31.03.2010г. до 14.09.2010г. са извършвани дейности по сметосъбиране и сметоизвозване.

 

         СЪДЪТ към ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Процесният обект попада в Наряд № 4 - с.Атия, така ли е?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Никъде в документите, представени от общината, няма конкретизирани данни за точно определен обект, а е по населени места. По принцип не е организирана така работата. Това, което е представено е обобщение за конкретния район. Към тези наряди са представени приемо-предавателни протоколи, в които са описани видовете съдове за смет, които са били поставени в съответния район по наряда, включително и колко сметосъбирания и сметоизвозвания са извършвани за съответния период и за съответния район, отново описан в наряда. Такива наряди са изготвяни ежемесечно, като към края на периода има представени обобщени справки за това.

 

         Въпрос на адв.Й.: Т.е. въз основа на тези доказателства Вие правите извода по принцип, че услугата за този период е предоставена.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Въз основа на тези доказателства съм направила тези изводи.

 

         Въпрос на адв.Й.: Стигнахте ли по принцип до някаква документация за периода след 2005г. относно погиването на имота, някаква кореспонденция, че сградата, неговият имот не съществува?

         Адв.И.: Вече  сме слушали този отговор.

         Адв.Й.: Във връзка с допълнителната задача вещото лице отново е изследвало документи представени от общината и въпросът ми е свързан с това, дали при второто изследване случайно е получило други документи, т.е. дали сте попаднали на такава документация при тази експертиза?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не съм попадала на такава документация във връзка с изготвянето на допълнителното заключение. Беше ми представена цялата преписка свързана с подадените декларации от страна на жалбоподателя в Община Созопол, по самата преписка не се намират писма, молби, заявления или съобщения от лицето за това, че имотът е погинал.

 Адв.И.: Възразявам против този въпрос, тъй като не е предмет и по никакъв начин не е свързано с поставените въпроси по допълнителното заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представям на съда документацията, която съм ползвала за изготвяне на допълнителното заключение.

Адв.И.: Моля да се направи уточнение. Тъй като сте се запознали с фактическото извършване на нарядите, знаете ли от коя дата Наряд № 4 и в какъв график обслужва населеното място, което до 2008г. е бил в Наряд № 3 и в какъв интензитет?

 

СЪДЪТ към адв.И.: Откъде черпите тази информация за променените наряди?

Адв.И.: От приобщеното административно дело към настоящото.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не мога да дам отговор на коя дата точно е станала промяната в номера на нарядите и от кога № 3 е станал № 4, не съм изследвала този въпрос.

 

Адв.И.: Нямам повече въпроси.

Адв.Й.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

Съдът като взе предвид изслушаното днес заключение на вещото лице

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото експертното заключение, за чието изготвяне следва да се изплати възнаграждение на вещото лице в размер на 350лв., 200лв. от които от внесения депозит, като разликата от 150лв. следва да бъде заплатена от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

ПРИЛАГА по делото писмените доказателства, представени от вещото лице в днешно съдебно заседание, послужили за изготвяне на слушаната днес експертиза.

 

Адв.И.: Няма да соча други доказателства. Нямам други доказателствени искания.

Адв.Й.: Нямам искания по доказателствата.

 

Като съобрази, че по делото няма да се ангажират допълнителни доказателства, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

         Дава ход на делото по същество.

 

         Адв.И.: Във връзка с извършените разноски, представям молба ведно със списък, като моля да включите в направените разноски по делото и определеното днес допълнително възнаграждение за вещото лице.

         Моля да отмените изцяло АУЗД с № РА 000 271 от 25.11.2013г., потвърден с Решение № 003 от 07.02.2014г. на Началник на отдел „Приходи, местни данъци и такси и услуги” при Община Созопол.      Считам, че същият е незаконосъобразен, тъй като е издаден при съществени нарушения на административнопроизводствените правила, а именно нарушена императивната разпоредба на чл.155, ал.5 от ДОПК, във връзка с чл.144, ал.1 от кодекса. В условията на евентуалност, моля да го отмените като неправилен и немотивиран.

         Моля да ни се присъдят направените разноски и ни предоставите възможност да представя писмени бележки.

 

         Адв.Й.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна по две причини, които се установяват със събраните по делото доказателства.

         Първо – след 2005г. безспорно се установи, че няма подадена друга декларация по чл.54 за погиването на имота и изобщо за липсата от необходимост от сметосъбиране и сметоизвозване.

         Второ – по делото се установи, че услугата е предлагана за с.Атия, където се намира процесния имот през целия спорен период, поради което и съответно се дължат съответните местни данъци и такси. В този смисъл считам решението за правилно и законосъобразно и моля за решение в този смисъл.

         Моля да разгледате внимателно представените доказателства за направените по делото разноски, които считам прекомерни с оглед на представени фактури включително и транспортни разходи, с оглед разстоянията и цените на билетите, както железопътни така и автобусни.

 

 

Съдът дава на пълномощниците на страните 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора, след което ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.35 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: