ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 10.11.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На десети ноември                                  две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 619 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14.51 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.Х.К., редовно уведомен, не се явява, представлява се от адв.И., който представя днес пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Началник отдел „Приходи от местни данъци и такси” при ОБЩИНА СОЗОПОЛ, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

Адв.И.: Нямам възражение по хода на делото.

 

Съдът не намира пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.И.: Поддържам изцяло жалбата. Моля да я уважите като основателна и ни присъдите направените разноски, които ще посоча в допълнителна молба.

         По доказателствата:

         Представям с копие за ответната страна Протокол № 3 от Общото събрание на „Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Созопол”; извлечение от доклад от сайта на Министерски съвет относно изграждане на пет регионални депа за битови отпадъци в България. Моля да бъдат приети и приобщени към делото, тъй като считам, че са относими по отношение на чл.62 от ЗМДТ, а именно формирането на таксата за битови отпадъци.

         Съгласно протоколно определение от съдебно заседание на 30.6.2014г. и във връзка с процесуална икономия е изискано за прилагане на административно дело № 170/2013г. След направена справка установих, че от представените и приобщени доказателства по делото, а именно два договора за зимно почистване от 2000г. със срок на действие 10 години и от договор от 2010г. със срок на действие 48 месеца, като страна по договора е една и съща фирма изпълнител, но в кориците на приобщеното дело не е видно да са представени доказателства относно изпълнението на договора от 2000г. Задълженията на моя доверител са от 2005г.-2006г. поради това моля да задължите ответника да представи доказателства за съществуването и за изпълнението на този договор предвид, че таксата за битови отпадъци е разходно ориентирана такса, както и доказателства за съществуването на регионално депо за неопасни битови отпадъци за периода, за който е съставен акта. Имам предвид дали са извършвани действия по сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на отпадъци в регионално депо.

         Моля да задължите ответника да представи съгласувани графици по извозване, брой съдове, честота на тяхното извозване за периода на акта, тъй като констатирах несъответствие в нарядите и съответно графиците за 2010г., които бяха представени.

         По същество, оспорвам определената ни такса за битови отпадъци  по размер. Оспорвам задълженията по акта като размер. Основанието за определянето на размера е различно. Оспорвам и по основание, както и по размер установените задължения, като поддържам оспорването си, че в кориците на настоящото дело и на приложеното такова, не са налице доказателства общината да е извършвала дейностите включени в ТБО.

         Оспорвам също така и размера на данъка върху недвижимите имоти.

         Моля да задължите ответника да представи писмена справка от деловодните регистри на Община Созопол и тези, които обхваща обслужването от техническата служба на същата община, от които да е видно какви документи са заведени в регистрите за периода от декларирането на имота до издаването на акта, както по отношение партидата на имота, така и от жалбоподателя като физическо лице, във връзка с несъответствията, тъй като жалбоподателят твърди, че е завел документ в общината, точно в коя служба не можах да установя, че сградата е съборена и не съществува от 2010г. В тази връзка моля да ми се издаде удостоверение, с което да изискам от ОД на МВР-Бургас или РПУ- Созопол удостоверение за образуваните полицейски проверки и сигнали по отношение посегателства и разрушаване на сградата, тъй като многократно моят клиент е бил на разпит по този повод.

          

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените в днешно съдебно заседание от пълномощника на жалбоподателя писмени доказателства, представляващи  Протокол № 3 от Общото събрание на „Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Созопол”; както ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ доклад-извлечение по изпълнението на мярката „Изграждане на пет регионални депа за твърди отпадъци в България – Монтана, Русе, Севлиево, Силистра и Созопол”, като по отношение неговата доказателствена тежест и цененето му като писмено доказателство, съдът ще вземе становище в мотивите на крайния си съдебен акт.

ПРИЛАГА към настоящото дело административно дело № 170/2013г. на Административен съд-гр.Бургас.

 

Предвид направеното в днешно съдебно заседание уточнение от страна на адв.И., видно от което неговият доверител оспорва вмененото му публично задължение както по основание, така и по размер, както и във връзка с наведените твърдения, че процесният имот, по отношение на който са определени публични задължения от 2010г., не съществува като обект на собственост, за изясняване на тези правнозначими за решаване на делото факти, съдът намира за необходимо същите да бъдат изяснени не посредством събиране на документация от претендираните от пълномощника на жалбоподателя институции, а посредством назначаване на комплексна съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да изясни посочените по-горе спорни обстоятелства.

В тази връзка и на основание чл.195, ал.1 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с приложените по делото доказателства, както и след като посети администрацията на Община Созопол, да отговори на въпросите дали за процесните години, за които са определени публичните задължения по процесния Акт за установяване на задължения по декларация, Община Созопол е предоставила услугите включени в ТБО, а именно услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, обслужващи процесния имот, услугата по депониране на отпадъци в депо и тази по поддържане на обществените територии.

Предвид обстоятелството, че се оспорва и размерът на задължението, вещото лице да направи и калкулация на задълженията.

Вещото лице да направи справка в общината дали е наличен документ, от който да е видно деклариране на погиването на имота, касаещ построената сграда, която е предмет на облагане. В случай, че се констатира наличието на такава декларация и след посещение на място се установи липсата на имота на облагане, вещото лице да направи вариант на заключението, при което публичните задължения следващи 2010г. да бъдат калкулирани в условията на евентуалност само такива, касаещи поземления имот.

Експертизата да се изготви от вещото лице Ж.Ж. при депозит в размер на 300 лева, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

Съдът КОНСТАТИРА, че към настоящия момент административният орган не е изпълнил съдебно определение от съдебно заседание на 30.06.2014г., видно от което административният орган е бил задължен да представи декларация с вх.№ 5409/22.03.2005г., поради което намира за необходимо административният орган да бъде отново задължен в тази насока.

С оглед на което съдът

 

О П РЕ Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА административния орган в 7-дневен срок, считано от уведомяването, да представи надлежно заверено копие от декларация с вх.№ 5409/22.03.2005г.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 23.02.2015г. от 14.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.10 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: