О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

  /25.05.2011 година,  гр.Бургас

 

            Административен съд - Бургас, XI състав, в закрито заседание на двадесет и пети май,  две хиляди и единадесета година, в състав:

СЪДИЯ: Веселин Енчев

разгледа адм.д. 619/2011 година,

 

Производството е образувано по жалба на Я.Д.Г. *** против заповед  № 8 – Z - 296/27.12.2010 година на кмета на Община Созопол.

Със заявление вх. № 4368/20.05.2011 година жалбоподателят е оттеглила жалбата, във връзка с която е образувано настоящото производство. Оттеглянето на жалбата има за правна последица оставянето й без разглеждане и прекратяване на делото.

По изложените съображения, на основание чл.159 т.8 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Я.Д.Г. *** против заповед  № 8 – Z - 296/27.12.2010 година на кмета на Община Созопол.

 

ПРЕКРАТЯВА адм.д. № 619/2011 година по описа на Административен съд Бургас.

 

           

Определението, може да се обжалва с частна жалба пред ВАС - в седемдневен срок от съобщаването му.

 

                                                                      

 

СЪДИЯ: