ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 26.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На двадесет и шести април                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 618 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 15:00  часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ „ПРОДИ ГАЗ“ ООД, редовно призован, не изпраща представител.

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило становище с вх.№ 4378/25.04.2018 г., към което е приложено пълномощно и изразено становище по същество.

 

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ“ при ТД НА НАП - БУРГАС, редовно уведомен, се представлява от гл.юрисконсулт Д.И.-К. с пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

 

 

По хода на делото:

ГЛ.ЮРИСКОНСУЛТ И.-К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Производството е образувано по жалба на „ПРОДИ ГАЗ“ ООД, ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. ***, представлявано от управителя Д.И.Х., чрез адв. П.Н. *** против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ОП-38-0131322/28.02.2018 г., издадена от директор на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП - Бургас, с която е наложена принудителна административна мярка (ПАМ) запечатване на търговски обект – бензиностанция, находящ се в с. ***, общ. Сливен, ул. „***, стопанисван от „ПРОДИ ГАЗ“ ООД и забрана за достъп до него за срок от 14 (четиринадесет) дни, на основание чл.186, ал.1, т.1, б.„а“ и чл.187, ал.1 от ЗДДС. 

Съдът ДОКЛАДВА постъпилата с писмо вх. № 2693/06.03.2018г. административната преписка по делото.

ДОКЛАДВА постъпила с вх.№ 2836/09.03.2018г. административна преписка в нейната пълнота, предоставена от Директор на ТД на НАП Бургас.

ДОКЛАДВА постъпила с вх.№ 2960/13.03.2018г.административната преписка, предоставена от Директор на ТД на НАП Бургас.

ДОКЛАДВА постъпило становище с вх.№ 4378/25.04.2018 г., към което е приложено пълномощно и изразено становище по същество.

 

 

Съдът дава възможност на юк.И.-К. да изрази становище по жалбата и по доказателствата:

 

ГЛ.ЮРИСКОНСУЛТ И.-К.: Оспорваме жалбата. Не възразяваме да бъдат приети и приложени по делото представените от жалбоподателя писмени доказателства. Няма да сочим други доказателства и нямаме доказателствени искания. Моля да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото постъпилите с вх. № 2693/06.03.2018г., с вх.№ 2836/09.03.2018г. и с вх.№ 2960/13.03.2018г. документи, представляващи административна преписка, както и постъпилото с вх.№ с вх.№ 4378/25.04.2018 г. пълномощно, приложено към становище.

 

Предвид липсата на доказателствени искания и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ХОД на делото по същество:

ГЛ.ЮРИСКОНСУЛТ И.-К.: Моля при постановяване на Вашето решение да вземете предвид преписката, приложена от административния орган по издадения административен акт, както и липсата на доказателства от жалбоподателя за законосъобразно отчитане на извършената от органите по приходите контролна покупка, послужила за основание за запечатване на търговския обект, стопанисван от жалбоподателя. Това е видно от липсата на представяне от него КЛЕН, както и липсата на фискална касова бележка, макар и издадена с по-късен част и след като се уверите в тяхната релевантност по отношение на законосъобразността на атакувания административен акт, ще моля да отхвърлите като неоснователни и недоказани доводите на жалбоподателя досежно обжалвания административен акт, както и да ми присъдите направените по делото разноски – юрисконсултско възнаграждение  на основание чл. 161, ал.1 от ДОПК.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено от фактическа и правна страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: