ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1543

 

17.07.2015г., гр.Бургас,

 

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Бургас, в закрито заседание на седемнадесети юли, две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

                                                                   СЪДИЯ:  ВАНИНА КОЛЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия Колева адм.д. № 618 по описа за 2015 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по реда на чл.145 и сл. От Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по жалба на И.К.А. *** против заповед за прилагане на принудителна административна мярка (ПАМ) № 15-0769-000285 от 12.03.2015г., издадена от началник група към ОД на МВР Бургас, сектор „Пътна полиция“ Бургас.

С разпореждане № 1753/01.04.2015г. съдът е оставил без движение жалбата, като му е указал в 7-дневен срок от съобщението да представи  документ за платена държавна такса  по сметка на Административен съд -  Бургас, като  при  неизпълнение жалбата  ще бъде оставена без разглеждане на основание чл.158,  ал.3 от АПК.

След като жалбоподателят  е търсен четири пъти  на посочения в жалбата адрес и  на посочения на пощенския плик,  с който  е изпратена жалбата адрес на адв. Х.,  изискана е и  информация на настоящия и  постоянни я му  адрес от регистъра на населението  - национална база данни  „Население“ , на 03.07.2015г. жалбоподателят лично  е  получил препис от разпореждането  на съда.

В указания 7-дневен срок И.А. не е изпълнил дадените от съда указания и  не е представил  документ  за внесена държавна такса по сметка на Административен  съд -  Бургас. И до днешна дата указанието не е изпълнено и нередовността на жалбата не е отстранена.

Съгласно  чл. 151, т. 3 от АПК, към жалбата се прилага документ за платена държавна такса, ако такава се дължи, а в случая държавната такса в размер на 10 лева е дължима на основание т. 2б, б. "а" от Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието.

С оглед изложеното е налице хипотезата на чл. 158, ал. 3, предл. второ от АПК и жалбата следва да се остави без разглеждане, а образуваното въз основа на нея съдебно производство да се прекрати.

Воден от горното, Административен съд - Бургас, XVIII състав

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.К.А. *** против заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 15-0769-000285 от 12.03.2015г., издадена от началник група към ОД на МВР Бургас, сектор „Пътна полиция“ Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 618/2015 г. по описа на Административен съд - Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд  в 7-дневен срок от съобщаването му

 

 

СЪДИЯ: