О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

 

гр.Бургас, 779/14.05.2014

 

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в закрито заседание на четиринадесети май, през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

                                                                                                                             СЪДИЯ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

като разгледа адм.д.№618 по описа за 2014г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Жалбоподателят Г.Д.Н. ***, е оспорил акт за установяване на задължение по декларация № 0000002055/22.08.2008г. издаден от орган по приходите в дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при община Бургас, с което са определени задължения за данък върху недвижими имоти, такса битови отпадъци. Иска обжалвания АУЗД да бъде отменен като незаконосъобразен.

В административната преписка се съдържа решение №94-01-18526/3/30.10.2013г. на директора на дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама”, с което жалбата на Г.Д.Н. против АУЗД № 0000002055/22.08.2008г. е оставена без разглеждане. По тази причина съдът остави без движение жалбата с указания жалбоподателя изрично да посочи, кой акт обжалва – АУЗД № 0000002055/22.08.2008г. или решение № 91-01-18526/3/30.10.2013г. 

С молба вх.№2709/08.04.2014г. жалбоподателят заявили, че обжалва АУЗД № 0000002055/22.08.2008г. в частта, в която са му начислени такса за битови отпадъци (ТБО), с искане този акт да бъде отменен като незаконосъобразен.

С оглед направената конкретизация, представляваща изрично волеизявление на жалбоподателя за съдържанието на неговото оспорване, съдът счита, че жалбата е недопустима по следните съображения:

На основание чл.9б, във вр. с чл.4 от ЗМДТ, установяването и оспорването на задължения за местни данъци и такси се извършва по реда на ДОПК. Съобразно чл.107, ал.4 от ДОПК, АУЗД подлежи на задължително административно обжалване пред директора на териториалната дирекция, а съгласно чл.4, ал.5 от ЗМДТ в процесния случай ръководителя на звеното за местни приходи в съответната община осъществява функциите на териториален директор на НАП, което води до извода, че при обжалване на АУЗД жалбата първоначално следва да бъде адресирана до съответния ръководител на звеното за местни приходи при съответната община, и едва след произнасянето на този орган АУЗД подлежи на обжалване пред съда само в частта, в която не е бил отменен.

В процесния случай директора на дирекция „Местни приходи от данъци, такса и реклама” при община Бургас е оставил жалбата без разглеждане и на обжалване подлежи именно решението на горестоящия орган, тъй като с него се прегражда пътя на производството, с оглед мнението на този орган, че производството е недопустимо.

След като жалбоподателя не оспорва това решение, а оспорва АУЗД, а същевременно по отношение на този акт няма произнасяне по същество на оспорването от страна на ръководителя на звеното за местни приходи в Община Бургас, то жалбата против АУЗД се явява недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане.

По изложените съображения, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Д.Н. ***, против акт за установяване на задължение по декларация № 0000002055/22.08.2008г. издаден от орган по приходите в дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при община Бургас, като недопустима.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №618/2014г. по описа на Административен съд – Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                       СЪДИЯ: