ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 08.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На осми май                                               две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 618 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 11:35 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно призован, се явява юрисконсулт И., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас Център”, редовно призован, се явява юрисконсулт Л., редовно упълномощен.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Поддържаме сезиращата жалба, ведно с наведените в нея доводи за незаконосъобразност и неправилност на обжалвания пред Вас акт – решение на Началника на МП „Пристанище Бургас Център”, мълчаливо потвърдена от Началника на Митница Бургас. Считаме, че отнасянето на стоката към друга тарифна позиция, различна от декларираната от страна на дружеството ни, е неправилно по съображения, които сме изложили в жалбата и които поддържаме.

Моля да приемете приложените с жалбата писмени доказателства.

Моля на основание чл. 170 във връзка с чл. 14, ал. 3 АПК да задължите административния орган да представи намиращите се в административната преписка документи на чужд език с надлежно заверен превод.

Поддържам си доказателствените искания така, както са заявени с жалбата, като в жалбата сме направили искане за допускането на тройна комбинирана експертиза, вещите лица по която след като извършат съответните проверки да отговорят на поставените въпроси, формулирани в жалбата, като правя изрично уточнение, че поддържам искането за допускане на единична съдебно-химическа експертиза, а не на заявената такава тройна комбинирана.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Уважаема госпожо председател, считам, че подадената жалба от „Лукойл Нефтохим Бургас” АД е неоснователна, поради което Ви моля да я оставите без уважение.

Считам, че е неоснователно искането за допускане на експертиза, предвид факта, че в изготвената митническа лабораторна експертиза от Митническа лаборатория Русе се съдържат именно методите, по които са постигнати резултатите. Безспорно установено е, че в продукта ароматните съставки преобладават в тегловно отношение към неароматните, с оглед на което правилно и законосъобразно е прието, че продуктът следва да бъде деклариран под друг тарифен код. Не е необходимо изследването да бъде извършвано от акредитирана лаборатория.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Ароматните съставки или тяхното по-високо количество от неароматните е абсолютно ирелевантно за спора. За да бъде класиран един продукт по твърдения от митническия орган тарифен код 27079999, следва същият да отговаря на четири показателя, касаещи плътността, дестилация, пенитрация и да има характеристики, различни от продуктите от 2715 00 00. Освен това, произходът на същия следва да бъде от високо температурен каменовъглен катран. Дружеството, което представлявам, обработва мазут, но не и катран, т. е. произходът на продукта е различен от този, посочен в 2707. Дори и да се вземе предвид т.2, където се изисква ароматните да бъдат по-високи от неароматните вещества, става въпрос за аналогичен продукт по т.1, чийто произход отново следва да бъде каменовъглен, а не нефтен, какъвто е продуктът, обект на деклариране от страна на дружеството, което представлявам.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Уважаема госпожо председател, съгласно Обяснителните бележки към Хармонизираната система, за да бъде продуктът класифициран към позиция 2707, в случая именно ароматните съставки трябва да преобладават по отношение на неароматните и е без значение какъв е произходът на продуктите.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени  с административната преписка.

Ответникът следва да бъде задължен за следващо съдебно заседание да представи превод на български език на всички документи, представени с административната преписка, изготвени на чужд език.

Следва да бъде допуснато извършването на техническа експертиза, която да отговори на въпросите, поставени от жалбоподателя на стр. 10-12 от делото, като вещото лице в отговора на въпрос № 3 следва да се въздържа от изводи относно правилността или законосъобразността на използваните методи при тарифирането на процесната стока. Вещото лице следва само да посочи какви са методите, които следва да бъдат използвани при извършване на експертизата така, както е сторено в административното производство.

По отношение на искането за допускане на химическа експертиза, съдът ще се произнесе след изслушване на заключението по първата такава.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ЗАДЪЛЖАВА ответника за следващо съдебно заседание да представи превод на всички документи, съдържащи се в преписката, изготвени на чужд език.

ДОПУСКА извършването на експертиза, която да отговори на формулираните от жалбоподателя въпроси на стр. 10-12 от делото, с уточнението, направено в обстоятелствената част на това определение.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещото лице в размер на 300 лева, които да бъдат внесени в 20-дневен срок от днес от жалбоподателя.

За вещо лице НАЗНАЧАВА Д.Л.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 09.10.2013 г. от 10:00 часа, за която дата страните – уведомени.

Да се призове вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: