Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

Номер 677             19 април 2017  година         град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, XIV - ти състав, в открито заседание на шести април, две хиляди и седемнадесета година, в състав:                                               

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина Радикова

                                               ЧЛЕНОВЕ: 1. Златина Бъчварова

                                                                    2. Атанаска Атанасова

 

Секретар Б.Ч.

Прокурор Величка Костова

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно наказателно дело номер 617 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във връзка с чл. 208 и сл. АПК.

         Образувано е по касационна жалба на Министерство на културата, против решение № 33/20.02.2017г., постановено по административно наказателно дело № 371/2016г., по описа на Районен съд - Поморие, с което е отменено наказателно постановление № 5824/21.06.2016г., издадено от заместник-министър на културата, с което за нарушение на чл.97, ал.1, т.6, пр.3 от Закона за авторското право и сродните му права/ЗАПСП/, на основание чл.98в, ал.1 ЗАПСП, във вр.чл.97, ал.1 ЗАПСП на „Макском - Кейбъл“ЕООД с ЕИК по Булстат *** със седалище и адрес на управление - гр.Бургас, ул.“Фердинандова“ ***, представлявано от Н.Г.Р. е наложена имуществена санкция в размер на 7000.00 лева.          

Касаторът, редовно уведомен, не се представлява. В представено становище сочи, че поддържа сезиращата съда жалба. Счита, че решението на районния съд е неправилно, поради нарушение на  материалния закон и допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Моли да се  отмени и да се потвърди наказателното постановление.

        Ответникът по касационната жалба – „Макском – Кейбъл“ЕООД, редовно уведомен,  чрез неговия  управител, оспорва жалбата. Счита същата за неоснователна и моли да се остави в сила решението на районния съд.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба,  а решението на  Районен съд –Поморие да се потвърди като правилно и законосъобразно.

          Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

          Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд- Бургас, ХІV-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения :

         Районен съд - Поморие, с  решение № 33/20.02.2017г., постановено по административно наказателно дело № 371/2016г. по описа на съда е отменил наказателно постановление № 5824/21.06.2016г., издадено от заместник-министър на културата, с което за нарушение на чл.97, ал.1, т.6, пр.3 от Закона за авторското право и сродните му права /ЗАПСП/, на основание чл.98в, ал.1 ЗАПСП, във вр.чл.97, ал.1 ЗАПСП на „Макском – Кейбъл“ЕООД с ЕИК по Булстат *** е наложена имуществена санкция в размер на 7000.00 лева.

         За да постанови решението, районният съд е приел, че от събраните по делото доказателства не се установява по безспорен начин, че „Макском – Кейбъл“ЕООД е осъществило препредаване по смисъла на §1, т.17 ДР ЗРТ на телевизионната програма „Фен ТВ“. Поради недоказаност на нарушението на чл.97, ал.1, т.6, предл.трето ЗАПСП, съдът е счел, че следва да бъде отменено наказателното постановление, с което за извършването му е ангажирана отговорността на дружеството.
            Санкцията е наложена на „Макском – Кейбъл“ЕООД за това, че на 24.02.2016г. в гр.Поморие препредавало по кабел по електронна съобщителна мрежа телевизионната програма „Фен ТВ“ без необходимото по закон разрешение на носителите на права, предвидено в чл.91, ал.1, т.1, предл.второ ЗАПСП, вр. с чл.72, т.4 ЗАПСП. За това нарушение на дружеството е съставен АУАН № 5819/01.04.2016г., въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.
       Решението е валидно, допустимо и правилно.

       Неоснователно е възражението на касатора, че събраните доказателствата не са обсъдени в тяхната съвкупност, поради което районният съд не е установил действителната фактическа обстановка по случая. В мотивите на решението са подробно анализирани както издадената от „Макском – Кейбъл“ЕООД фактура, така и свидетелските показания. Правилен е изводът на районния съд, че извършването на нарушението от обективна страна, т.е на изпълнителното деяние препредаване на телевизионна програма по смисъла на §1, т.17 ДР ЗРТ не се установява по несъмнен начин нито от фактурата, която е с предмет „доставка на ТВ“, нито от показанията на разпитаните свидетели. Актосъставителят е направила само предположение, че коаксиалният кабел излиза от офиса на „Максиком - Кейбъл“ЕООД и минава под земята, за да стигне до електрическия стълб, а оттам по другите електрически стълбове стига до хотел „Здравница Санта Марина“. Техническа проверка на електронната съобщителна инфраструктура, която да установи по категоричен начин, че приемането, респективно предаването на телевизионната програма е извършвано именно от „Макском – Кейбъл“ЕООД не е извършена от контролните органи.  На проверяващите не е представен и договор за доставка на кабелна телевизия, сключен между „Макском - Кейбъл“ЕООД  и  „Здравница Санта Марина“. Следователно,  повдигнатото на „Макском - Кейбъл“ЕООД обвинение в извършване на административно нарушение на чл.97, ал.1, т.6, предл.трето ЗАПСП не е доказано по несъмнен начин от административнонаказващия орган, върху когото е доказателствената тежест.

              Предвид горното, като е отменил наказателното постановление, районният съд е постановил правилен съдебен акт, който следва да бъде оставен в сила.

            Не се установиха касационни основания за неговата отмяна.

            Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 АПК, Административен съд – Бургас, ХІV - ти състав

 

Р  Е  Ш  И :

 

    ОСТАВЯ  В СИЛА решение № 33/20.02.2017г., постановено по административно наказателно дело № 371/2016г. по описа на Районен съд - Поморие.

    Решението е окончателно.

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

        

                                                            ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                                             

 

                                                                               2.