Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№ 867

 

гр. Бургас, 10. 05. 2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд Бургас, ХV-ти състав, в съдебно заседание на двадесет и първи април през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

при секретар С.Х. и с участието на прокурора Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдия Луканов КНАХ дело № 617/2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изр. 2 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във връзка с Дял трети, Глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на „Българска телекомуникационна копания” (БТК) ЕАД, ЕИК 831642181 със седалище и адрес на управление гр.София, бул. „Цариградско шосе“ № 115И, против решение № 55/11.02.2016 г., постановено по административнонаказателно дело № 1880/2015 г. на Районен съд Несебър. С обжалваното решение е потвърдено Наказателно постановление (НП) № 29410/09.09.2015 год., на директор на Регионална дирекция за областите Сливен и Ямбол, със седалище Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисия за защита на потребителите, с което на „БТК“ ЕАД с ЕИК 831642181, представлявано от изпълнителния директор А.И.Д., за нарушение на чл. 114, ал. 3 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) и на основание чл. 222 от ЗЗП е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева, а за нарушение на чл. 127, ал. 3 от ЗЗП и на основание чл. 222 от ЗЗП е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорваното решение и потвърденото с него наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК - неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание, касаторът не се представлява и не ангажира нови писмени доказателства.

Ответникът по касация – директор на Регионална дирекция за областите Сливен и Ямбол, със седалище Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисия за защита на потребителите, редовно призован не се явява, не се представлява и не изразява становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба и оставяне в сила на първоинстанционното съдебно решение.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалване и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е основателна.

Производството пред Районен съд Несебър е образувано по жалба на „БТК“ ЕАД с ЕИК 831642181 против НП № 29410/09.09.2015 год., издадено от директора на Регионална дирекция за областите Сливен и Ямбол, със седалище Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисия за защита на потребителите, с което на дружеството, за нарушение на чл. 114, ал. 3 от ЗЗП и на основание чл. 222 от ЗЗП е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева, а за нарушение на чл. 127, ал. 3 от ЗЗП и на основание чл. 222 от ЗЗП е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. За да потвърди процесното наказателно постановление, първоинстанционният съд е приел, че актът за установяване на административно нарушение и НП съдържат изискуемите по чл.42 и чл.57 от ЗАНН реквизити. Приел е, че те са редовни от външна страна, издадени са в сроковете по чл.32 от ЗАНН, от компетентни лица в кръга на правомощията им, съдържат изискуемите по чл.42 и чл.57 от ЗАНН реквизити.

Решението на Районен съд Несебър е неправилно и следва да се отмени.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Настоящият касационен състав не споделя развитите в решението доводи за липса на допуснато съществено процесуално нарушение.

В административнонаказателното производство е допуснато съществено процесуално нарушение, ограничаващо правото на защита на касатора, а именно - правото му по чл. 84 от ЗАНН, вр. чл. 55, ал. 1 от НПК да узнае всички елементи от състава на нарушението, за което е привлечено към административнонаказателна отговорност, за да организира адекватно защитата си срещу повдигнатото му обвинение.

В НП е посочено, че при проверка извършена на 09.03.2014г. в магазин на „Виваком 5203“, стопанисван от санкционираното дружество, по повод потребителска жалба е установено нарушението. В същото време се посочва, че потребителската жалба е от 12.01.2015г., т.е. повече от десет месеца след проверката в магазина. Посочва се, че нарушението на чл. 114, ал. 3 от ЗЗП е извършено на 04.02.2015г., а рекламацията е заведена служебно на 18.02.2015г. – почти една година след проверката на 09.03.2014г. Според настоящия касационен съдебен състав е налице погрешно посочване или разминаване на датите в НП. При това положение не може да се установи релевантната датата на нарушенията за които е санкциониран касатора. Датата на извършване на нарушението е задължителен реквизит по смисъла на чл. 42, т.3 и по чл. 57 ал. 1, т. 5 от ЗАНН. Допуснатото нарушение е съществено и е самостоятелно основание за отмяна на атакуваното постановление.

Първостепенният съд не е съобразил, че в допуснатото разминаване в датите на извършената проверка, на подадения потребителски сигнал и на предявената рекламация се дължи на явна фактическа грешка. В административнонаказателното производството институтът на очевидната фактическа грешка е неприложим и допуснатото нарушение може да бъде отстранено само чрез отмяна на съдебното решение и отмяна на оспореното НП.

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира, че жалбата е основателна, а решението на районния съд, като неправилно следва да се отмени, като се отмени и оспореното НП.

Така мотивиран и на основание чл.221, ал.2, предл.2 от АПК, във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд Бургас, ХV-ти състав

 

 

Р   Е   Ш   И:

 

 

ОТМЕНЯ решение № 55 от 11. 02. 2016 г., постановено по административнонаказателно дело № 1880 по описа за 2015г. на Районен съд Несебър и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 29410/09. 09. 2015 г., издадено от директор на Регионална дирекция за областите Сливен и Ямбол, със седалище Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисия за защита на потребителите.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  2.