ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 17.07.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На седемнадесети юли                                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 617 по описа за  2015 година                     

На именното повикване в 09:50 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ - „КЪМПИНГ ГРАДИНА” ЕООД, редовно уведомен, се явява адв. Й., с представено по делото пълномощно. 

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА - Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Бургас, редовно уведомен, се явява адв. В., с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

АДВ. Й.: Да се даде ход на делото.

АДВ. В.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА: 

            Производството по настоящото дело е образувано по жалба срещу Мълчалив отказ на Служба по геодезия, картография и кадастър - Бургас за извършване на административни услуги по Заявление вх. № 01-27897/29.01.2015г.

В открито съдебно заседание на 05.06.2015 г. съдът даде възможност на ищеца да ангажира доказателства за представителната власт на лицето подписало исковата молба, а на ответника да представи посочени от него писмени доказателства. В тази връзка на 16.06.2015 г. постъпи молба подписана от управителя на дружеството-жалбоподател, с която се представи екземпляр от жалбата подписана лично от него и се предпотвърдиха всички правни действия по подаването на жалбата и упълномощаването на адвоката. На 09.07.2015 г. ответникът представи посочените писмени доказателства по опис.

АДВ. Й.: Моля да ми се даде възможност да направя копия на представените доказателства. Вземам становище по представените доказателства: считам ги за неотносими към предмета на спора. По същество ги оспорвам като неотговарящи на действителното фактическо положение.

Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

АДВ. В.: Няма да соча други доказателства. Моля да приемете представения картен материал.

Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства, като тяхната доказателствена стойност съдът ще прецени при постановяване на окончателния съдебен акт.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. Й.: Моля Ви да бъде уважена подадената жалба въз основа на съображенията, които са изложени в самата жалба.

Моля да бъдат присъдени в полза на доверителя ми направените съдебно-деловодни разноски по делото.

АДВ. В.: На първо място поддържам изявлението, че не е налице мълчалив отказ, тъй като жалбата е подадена преди изтичане на срока по чл. 152, ал. 1 от АПК, тъй като административният орган е трябвало да се произнесе до 23.03.2015 г., а видно от доказателствата по делото, жалбата е постъпила преди изтичане на този срок.

Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и да потвърдите мълчаливия отказ като правилен и законосъобразен с оглед факта, че от приложените доказателства е видно, че в територията на недвижимия имот попадат множество пясъчни дюни, което е видно и от представения картен материал.

Моля да присъдите направените съдебно-деловодни разноски по делото на административния орган.

Съдът ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 09,58 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: