ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 05.06.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На пети юни                                                 две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 617 по описа за  2015 година                     

На именното повикване в 10:26 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ - „КЪМПИНГ ГРАДИНА” ЕООД, редовно уведомен, се явява адв. Й., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА - Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Бургас, редовно уведомен, се явява адв. В., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

АДВ. Й.: Да се даде ход на делото.

АДВ. В.: Имам възражение по хода на делото, тъй като жалбата е подписана със запетая.

Моля да оставите без движение производството по делото, да укажете на представляващия органа да потвърди подписал ли е жалбата, евентуално извършените до момента действия по подаването и образуването на настоящото производство.

АДВ. Й.: Считам, че това искане е неоснователно. На моето копие, с което да разполагам липсва запетая, а запетаята в АПК и ГПК не означа нищо. Тя може да е част от подписа. Жалбата е подадена лично управителя на дружеството и е подписана от него. Аз имам необходимите пълномощни и мога да подпиша жалбата.

АДВ. В.: Предоставям на съда.

 

Съдът във връзка с направеното възражение от ответника намери, че към настоящия момент няма пречки за даване ход на делото още повече, че за днешно съдебно заседание се явява пълномощник на дружеството-жалбоподател упълномощен от неговия управител, но предвид изразените съмнения от ответника по жалбата, съдът счете, че за следващо съдебно заседание следва да задължи жалбоподателя да отговори чрез управителя на дружеството лично дали жалбата е подписана от него и ако не е подписана от него да се препотвърдят извършените процесуални действия ако са без представителна власт.

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА: 

Производството по настоящото дело е образувано по жалба срещу Мълчалив отказ на Служба по геодезия, картография и кадастър  - Бургас за извършване на административни услуги по Заявление вх. № 01-27897/29.01.2015 г.

Ответникът е представил преписката, като съдът посочва, че от представената преписка липсват документите по т. 21, 22 и 23 към приложения опис на доказателствата.

 

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на жалбоподателят за следващо съдебно заседание да посочи дали жалбата е представена и подписана лично от управителя на дружеството, а ако това не е така, да се препотвърдят извършените правни действия по подаването й.

 

АДВ. Й.: Поддържам жалбата. Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Ще моля да се даде възможност да се попълни административната преписка с липсващите доказателства. Ние също констатирахме, че те липсват.

АДВ. В.: Ние считаме на първо място, че не е налице мълчалив отказ, тъй като жалбата е подадена преди изтичане на срока по чл. 152, ал. 1 от АПК предвид факта, че конкретни нередовности жалбоподателя е отстранил едва с подаване на изисканите документи на 09.03.2015 г. В този случай, срокът би следвало да изтече на 23.03.2015 г., докато жалбата е подадена преди изтичане на 17.03.2015 г. Евентуално в рамките на този срок сме имали възможност за удължаване на срока.

При условията на евентуалност заявявам, че мълчаливият отказ е правилен и законосъобразен по изложените твърдения в жалбата.

Моля да ни бъде дадена възможност за представяне на доказателства.

Тези доказателства от административната преписка по т. 21, 22 и 23 всъщност са части от представените ни на 09.03.2015 г. в цветни копия. Освен тях искам да представя и копия от специализираната карта по отношение на плажа до къмпинг „Градина”, която е приета с оглед установяване на факта за наличието на дюни върху имота, предмет на разрешението с процедирания ПУП. Други доказателства няма да соча.

 

АДВ. Й.: Имам възражение. Възразявам да се удължава срока относно искането за представяне на доказателство - специализираната карта, тъй като това доказателство няма никакво отношение по спорния в производството въпрос дали е налице или не мълчалив отказ. Този въпрос няма значение за правния спор. Дали има дюни или няма също не е спорно в настоящото производство. Считам, че е безпредметно да се иска това доказателствено искане. Това ми беше възражението.

Имам допълнително искане, което е във връзка с оспорването на жалбата и сроковете. Моля да задължите процесуалния представител на ответника по жалбата да заяви дали към датата на която счита, че срокът за издаване на исканите документи дали към тази дата са издадени тези документи или е издаден съответният акт, с който е направен мотивиран акт за нейното издаване към датата, за която счита, че е изтекъл срокът.

АДВ. В.: На първо място по първото възражение нямаме произнасяне и към настоящия момент по искането. Точно с оглед на тезата изнесена, че евентуално е правилен мълчаливия отказ, аз искам да ми дадете възможност да представя писмено доказателство.

 

Съдът към настоящия момент не може да вземе отношение по това дали исканите за представяне от ответника писмени доказателства са относими към процесния мълчалив отказ без да е видял същите, затова счита, че следва да се даде възможност на ответника да представени тези доказателства за следващо съдебно заседание и едва след това може да се вземе отношение дали те имат връзка с правния спор.

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на ответника да представи за следващо съдебно заседание посочените от него писмени доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 17.07.2015 г. – 9,40 ч., за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10,42 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: