ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 14.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четиринадесети октомври                две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 617 по описа за 2014 година

На именното повикване в 11:20 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Хонолулу В.Е.С.”ООД, редовно призован, представител не се явява.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

 

Явява се СВИДЕТЕЛЯТ П.Ц.Ц., редовно уведомен.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба от адвокат А., с искане за отлагане на делото за друга дата, поради невъзможност за явяване в днешното съдебно заседание. Към искането е приложен болничен лист за временна нетрудоспособност №1219272/13.10.2014 година.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Запознат съм с така представената молба и болничен лист. Да се даде ход на делото. Изрично в представения болничен лист не пише, че лицето не може да се яви в съдебно заседание. Посочената диагноза, доколкото имам елементарни медицински познания е обездвижване на крака, като това непрепятства явяването по делото. Също така няма данни управителя на дружеството да е възпрепятстван да се яви по делото в днешното съдебно заседание. В тази връзка, моля да дадете ход на делото.

 

Съдът счита, че в случая не са налице основанията по чл.139, ал. 1 от АПК, във вр. §2 от ДОПК за отлагане на делото, тъй като съгласно посочената разпоредба, съдът отлага делото, ако страната и пълномощникът ѝ не могат да се явят поради препятствие, което страната не може да отстрани.  В случая липсват доказателства за невъзможност за явяване в днешното съдебно заседание  на управителя на дружеството- жалбоподател, поради което не са налице процесуални пречки за даване ход на делото.

Мотивиран от изложеното съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се разпита свидетелят, който е допуснат и призован.

 

Съдът ДОПУСКА до разпит водения свидетел, чиято самоличност снема, както следва:

 

П.Ц.Ц. - 52г., българин, български гражданин, неосъждан, ПРЕДУПРЕДЕН по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване, служител на ТД на НАП- Пловдив.

 

Свидетелят ОБЕЩА да говори истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Ц.: Работя като главен експерт в Отдел „Информационни системи” при ТД на НАП гр.Пловдив.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Бихте ли обяснили какви действия извършихте при проверката на обекта.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Ц.: Ние бяхме в Банско по заповед на изпълнителния директор на НАП и правихме проверки във връзка със спазване на данъчното законодателство. Преди това обикаляхме някакви други обекти, след това отидохме в процесния обект на въпросната фирма с управител Д.. Когато отидохме там, това беше вечерта към 21часа и нещо, не знам защо се оказа, че трябва да изчакаме да дойде управителя, същият този г-н Д.. Стояхме около половин час до 40 минути, не мога да кажа точно, да дойде управителя, за да може да даде съгласие за снемане на данни в електронен вид, като доказателствен материал. Когато дойде ние го помолихме да приключат всички сметки в заведението, всички отворени сметки в заведението. Те ги приключиха, попитахме го къде се намират данните, сървъра който ползват и той ни го посочи. През това време през което чакахме да дойде г-н Д., аз видях, че използват програмен продукт „Абис пос” и се насочих да видя каква база използват и къде се намира тя. Видях, че е пуснат sybase. Оттам много лесно се вижда коя база в момента използва този сървър и къде се намира тя. След приключване на сметките в заведението спрях sybase сървъра, сложих флашка с програма за изчисляване на контролни суми и изчислих контролните суми  md5 и  sha256, след това файловите база данни, лог файлове и файла, с контролните суми ги записах на устройство с флаш памет. След това на служебен компютър записахме три еднакви диска с тези данни, като единния за лицето, един за органа за приходите, като работно копие и един запечатахме в плик и подписахме всички присъствали на проверката – г-н Д., аз и още двама колеги  от оперативни проверки. Този със запечатания плик и подписите се пази като веществено доказателство в касата на ТД на НАП-Бургас. Всичко това е описано в протокола направен при проверката и в специално Приложение №1 към него, където са описани контролните суми и действията, които аз Ви предоставих. Протоколът и приложението са подписани от страните – г-н В. Д. и от органите по приходите, включително и от мен.

В протокола записаният час 21.25часа е часът на влизането в обекта. Достъп до данните имахме след като дойде г-н Д. и ни предостави възможността да свалим данните, което беше около 22.30-22.40часа, като на свалените данни също има час на файла, който е около 22,50часа някъде. Някъде 22,50часа е когато съм свалил данните и съм спрял сървъра, после съм изчислил контролните суми, най-много за 5 минути и после е било необходимо да запишем дисковете, да напишем приложението и да приключим с протокола за приобщаване на доказателствата и да се подпишем. Като проверката е приключила в 23.50часа, както е записано в протокола.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Тази програма „Абис”, инсталирана на компютъра, позната ли Ви беше преди това, известно ли Ви е за какво е предназначена?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Ц.: Не бях я срещал дотогава тази програма „Абис”, но съм срещал системата на управление за база данни Sybase и от наблюдението, когато работиха сервитьори, докато чакахме да дойде управителя, разбрах на практика, че това е програма, с която се отчитат продажбите в обекта. Сервитьорите я използваха когато идваха поръчките, когато плащаха клиентите. Всеки сервитьор си имаше личен код, тъй като те бяха доста сервитьори около 4-5 или повече, компютрите бяха доколкото си спомням два.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Някакъв надпис на екран, икона, да показва, че това е работната програма „Абис”?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Ц.: Програмата, която използваха сервитьорите си пишеше „Абис пос”, версията и производител „Тринити софт”, това е записано и в протокола. Оттам се насочихме, че това е необходимата база данни, която да обезпечим като доказателства.

Този протокол нямам информация дали е обжалван. Ние само участваме в създаването и  го пращаме в Бургас.  Нямам информация какво става после, след като го изпратим в Бургас. Интересувахме се само неофициално, единствено сме питали колегите кога ще предприемат последващи действия.

Аз не съм забелязал други програми. Аз стоях около половин час и наблюдавах как работят сервитьорите и единственото, с което работиха е тази програма „Абис пос” и затова не мога да кажа какви други програми е имало и в частност за какво се ползват. Със сигурност е имало други програми, но не мога да кажа дали са се използвали за нещо друго.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Бихте ли казали тази програма „Абис”, демо версия ли е била и дали може да кажете в момента, в който я виждате на екрана дали е демо или реално работеща програма?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Ц.: По принцип демо версията се обозначава по някакъв начин визуално. Такова обозначение аз не видях  на екрана, с който работят сервитьорите. В допълнение ще кажа, че по принцип демо версиите на каквито и да било продукти са ограничени, общо взето по време, по брой записи, или функционално. Данните създадени от тази програма, които ние обезпечихме като доказателства бяха в достатъчно дълъг срок за да се приеме, че не е демо версия. Даже и да е демо версия, ние сме се интересували от данни създадени от този продукт, а не от самата програма.

Имам висше образование, специалността ми е „Математика” със специализация „Информатика”.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: При извършване на тези действия може ли да се каже, че данните които сте свалили от сървъра са идентични с тези от фискалните устройства в обекта?

 

СВИДЕТЕЛЯТ  Ц.: В момента на свалянето не можем да кажем нищо за данните, които съдържа на компютъра. Последващият анализ обаче показва, че данните които ние сме обезпечили като доказателства в частта си от фискализирани записи съвпадат със данните от фискалното устройство, което означава че е работено с тази програма за целия период в който има данни.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Жалбоподателят твърди, че могат да се манипулират данните при сваляне на флашка от сървъра и от флашка на служебния компютър, това възможно ли е? Бихте ли казали какви данни и информация трябва да има човек със злонамерени мисли, за да извърши тези действия.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Ц.: Значи манипулация, ако разбирам като злонамерени действия, първо звучи абсурдно един държавен служител да манипулира в случая данни за да утежни положението на задълженото лице. Второ за да се осъществи тази хипотеза, човек е необходимо да бъде подготвен. Първо трябва да знае какъв продукт е използван от задълженото лице, второ трябва да знае кои сервитьори са на работа, трябва да знае смените на сервитьорите, трябва да знае ценоразписа на заведението за периода, трябва да знае за банковите разплащания през този период, трябва да има информация от фискалното устройство по елементи- по записи и да има определено време от порядъка на седмица да се подготви и направи това нещо. Отделно трябва  да има достъп до компютрите на  задълженото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: В кой момент  се формира ключа  на дисковете и за каква цел се създава той?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Ц.: Споменах в кой момент съм изчислил контролните суми, а именно веднага след спиране на sybase сървъра. Целта е да няма манипулация на данните в последващ момент. Самите контролни суми представляват подобие на пръстови отпечатъци на файла, при промяна на данни във файлове контролните суми се променят. Целта е  съгласно чл.40, ал.1 от ДОПК да се обезпечи достоверността на информацията.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Въвеждането на данни в тази програма „Абис” свободно ли става или има необходимост от въвеждане на парола преди това?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Ц.: Понеже сервитьорите са много, а работните места са по-малко, всеки сервитьор, отделно управител се идентифицира при влизане в програмата чрез парола.

 

ЮРИСКОНСУЛ М.: Нямам повече въпроси към свидетеля. Няма да соча други доказателства към момента.

 

Съдът освободи свидетеля Ц., който излезе извън съдебната зала. 

 

Съдът счита, че на жалбоподателя следва да се предостави възможност в 7-дневен срок от уведомяването да изчерпи доказателствените си искания като му указва, че ако това не бъде сторено в указания срок и доведе до отлагане на делото, ще му бъде наложен санкция на основание чл.89а от ГПК в размерите по чл.91 от ГПК.

 

Предвид горното съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност  на жалбоподателя в 7-дневен срок от уведомяването да изчерпи доказателствените си искания като му УКАЗВА, че ако това не бъде сторено в указания срок и доведе до отлагане на делото, ще му бъде наложена санкция на основание чл.89а от ГПК в размерите по чл.91 от ГПК.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 09.12.2014 г.  от 10.50часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: