ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 22.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и втори април                     две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 617 по описа за 2014 година

На именното повикване в 11:58 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Хонолулу В.Е.С.”ООД, редовно призован, адвокат Ц. А., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт М., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Хонолулу В.И.С.”ООД против ревизионен акт № 021301754/23.10.2013 година на  главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр.Бургас, потвърден с решение № 35/13.02.2014 година на Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас.

 

АДВОКАТ А.: Поддържам жалбата и представените с нея доказателства. Имам искания по доказателствата, а именно назначаване на съдебна експертиза, с въпроси поставени в жалбата.

Във връзка направеното възражение, че от програмния продукт са свалени само две версии от органа по приходите и това не е продуктът, с който доверителя ми е работел. Представям договора за закупуването на програмния продукт, а именно протокол за обучение, приемо-предавателен протокол за инсталиране на продукт Софтуер Тис Карат с инструкцията за обучение на работниците, с който се удостоверява, че продукта Тис Карат е монтиран. Представям и абонаментен договор с приложение №1 към него.

Моля да допуснете до разпит един свидетел в следващото съдебно заседание, с който ще установяваме тези твърдения, досежно продукта с който работи доверителя ми и че проверяващите са снели само две части не целия продукт. Това са твърденията ни във всички жалби.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам жалбата. Няма да соча други доказателства. Нямам възражения относно съдебна експертиза.

Представените в днешното съдебно заседание доказателства са неотносими към спора, ако страната  ще се ползва от него, заявявам че същите са съставени за целите на обжалването. Оспорвам съдържанието и подписите, дата няма отделна заверка. Има два печата, но не виждам два подписа.

 

АДВОКАТ А.: Във връзка с направеното оспорване заявявам, че ще се ползваме от така представените документи. Същите са действителни като съдържание, поради което моля да допуснете съдебно-графологична експертиза, вещото лице по която след като се запознае с материалите по делото, снеме подписи от Ст.Д.В., като може да се ползва и подпис от търговския регистър и вземе образец от подписа на управителя на „Макс сервиз 07”ЕООД – М.С. да даде отговор на въпроса чии са подписите под абонаментния договор от 01.11.2012година. Депозирам тези договори в оригинал и моля да ги приемете по делото, като моля да ми се предоставят копията, които по рано в съдебно заседание представих.

Моля процесуалния представител на ответника да заяви оспорва ли обстоятелството, че компютъра не е бил иззет.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: В ревизионния акт и доклад не е записано никъде, че компютъра е иззет. Отделно от това имам протокол в който е записано какво е направено.

 

АДВОКАТ А.: Безспорно е установено по делото, че компютъра не е иззет.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и в днешното съдебно заседание  писмени доказателства.

 

Съдът ВРЪЩА копията от  представените в днешното съдебно заседание доказателства, а именно абонаментен договор и протокол за обучение от 01.11.2012година и ПРИЕМА представените оригинали.

На основание чл.193, ал.2 от ГПК ОТКРИВА производство по проверка на истинността на абонаментен договор и протокол за обучение от 01.11.2012година представен в днешното съдебно заседание.

На основание чл.193, ал.3 от ГПК УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за доказване на истинността на така оспорените писмени документи.

ДОПУСКА съдебно-графологична експертиза вещо лице по която да отговори на поставените от процесуалния представител на жалбоподателя въпроси в днешното съдебно заседание, като вещото лице да отговори подписите положени под абонаментен договор и протокол за обучение положени ли са от лицата, които са посочени в тях.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на 200 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд-Бургас, в който срок следва да се представи като доказателство по делото съответния платежен документ.

 Вещото лице ЩЕ БЪДЕ ОПРЕДЕЛЕНО след представяне на доказателства за внесен депозит.

 

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на въпроси от 2 до 7 поставени в сезиращата съда жалба, като не следва да отговоря на въпрос 1, тъй като не е налице спор по делото, че компютъра на  дружеството не е иззет.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на 400 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд-Бургас, в който срок следва да се представи като доказателство по делото съответния платежен документ.

Вещото ЛИЦЕ ЩЕ БЪДЕ ОПРЕДЕЛЕНО след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

АДВОКАТ А.: Във връзка с твърденията на поверяващия орган, че не е извършил контролна покупка, която да удостоверява твърдяните от него обстоятелства, моля вещото лице да отговори извършена ли контролна покупка и отразена ли е тя. От органът по приходите има ли касов бон от нея и дали е отразена и фигурира в програмния продукт Абис и таблицата която впоследствие е направена.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Възразявам относно този въпрос, тъй като вещото лице няма как да разбере дали е извършена контролна покупка, тъй като на касовия бон няма надлежни белези на този който е  направил поръчката, ако въобще е издаден такъв. В тази връзка вещото лице няма как да установи дали от органите по приходите е извършена контролна покупка или не. Считам, че този факт е ирелевантен за настоящия спор и същия е относим към административно-наказателната отговорност на жалбоподателя, която в настоящия случай не е ангажирана.

 

АДВОКАТ А.: Контролната покупка доказва извършената продажба в обекта и факт е дали тази продажба е отразена в Абис и дали е счетоводна. Ние твърдим, че не е осчетоводена, тъй като Абис е  програмен продукт, но това не е програма за счетоводна  отчетност, а демоверсия. Константната практика на е органа по приходите е да направи такава покупка, а в случая е пропуснал и искаме вещото лице да види по таблицата в часовото време когато е правена проверката дали има такава.

 

Съдът счита направеното искане за допускане на допълнителен въпрос за това извършвана ли е контролна покупка, за неоснователно доколкото по делото освен че липсват твърдения за извършване на такава, но и вещото лице няма как да установи нейното наличие с оглед на обстоятелството, че проверката е продължила в период на повече от 2 часа като касовите бонове не носят информация относно лицата извършили покупката.

Мотивиран от изложеното, съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без уважение искането за допълнителна задача към вещото лице.

 

АДВОКАТ АРАБЖДИЕВА: Моля да се произнесете по искането ни за допускане на свидетеля М.С., която е бивш служител на Абис, а сега работи в „Мак сървис 07”ЕООД и продава програмния продукт на доверителя ми „Тис карат”.  С разпита и ще установяваме, че на доверителя ми е бил инсталиран още един продукт, с който са работили , а „Абис” е бил демо версия, с която не е работил. Считам, че не са свързани лица, тъй като към момента не работи във фирмата която е инсталирала демо версията.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Няма какво да добавя, като искам да заявя, че на всеки компютър може да има стотици програми и лицето да ползва която желае. В конкретния случай данни са свалени от тази програма, която е отчитала продажбите в търговския обект.

 

Съдът счита направеното искане за допускане до разпит на свидетел за основателно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА при условията на довеждане искания от процесуалния представител на жалбоподателя свидетел, като УКАЗВА, че в случай че свидетелят не бъде доведен в следващото съдебно заседание, определението за допускането му ще бъде отменено.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания в днешното съдебно заседание.

 

Съдът предвид необходимостта за събиране на други доказателства, ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 01.07.2014 г.  от 10.50часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Да се УВЕДОМЯТ вещите лица, след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  12.18 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: