О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 834               Година 26.04.2011            град  Бургас

 

Административен съд гр.Бургас, десети състав, на двадесет и шести април две хиляди и единадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                                  Председател: Даниела Драгнева

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело № 617 по описа за 2011 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.145 и следващите от АПК, във връзка с чл.46, ал.5 от Закона за общинската собственост. 

Образувано е по повод жалба на Г.К.Е. *** против заповед № 571/10.03.2011г. на кмета на община Бургас. Със заповедта е прекратено наемното правоотношение на жалбоподателката за общинско жилище, представляващо апартамент находящ се в гр.Бургас, ж.к.”Меден рудник” бл.59, вх.2, ет.6, ап.десен, поради неплащане на наемната цена за повече от 3 месеца и консумативните разходи за вода, свързани с ползването на жилището, също за повече от 3 месеца, като е определен и 15-дневен срок за освобождаване на жилището от датата на съобщаване на заповедта.

С разпореждане от 22.03.2011г. на основание чл.158, ал.1 във връзка с чл.151 т.3 от АПК е указано на жалбоподателката в 7 – дневен срок от съобщението да заплати държавна такса в размер на 10 лв. по сметка на Административен съд гр.Бургас, и да представи доказателства за това в съда, с изрично отбелязване, че при неизпълнение на указанията жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено. На жалбоподателката е изпратено съобщение за указанията на съда на посочения в жалбата адрес и тя е уведомена лично на 28.03.2011г.. В определения срок, а и до настоящия момент нередовностите по жалбата не са отстранени, поради което същата на основание чл.158 ал.3 от АПК следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.   

Мотивиран от изложеното и на основание чл.158 ал.3 от АПК, във връзка с чл.46, ал.5 от ЗОбС, Административен съд гр.Бургас,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.К.Е. *** против заповед № 571/10.03.2011г. на кмета на община Бургас.

 ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 617 по описа за 2011г. на Административен съд гр.Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

СЪДИЯ: