Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№ 866

 

гр. Бургас, 10. 05. 2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд Бургас, ХV-ти състав, в съдебно заседание на двадесет и първи април през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

при секретар С.Х. и с участието на прокурора Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдия Луканов КНАХ дело № 616/2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изр. 2 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във връзка с Дял трети, Глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на Агенция за държавна финансова инспекция гр. София, срещу решение № 27/17.02.2016 г., постановено по административнонаказателно дело № 458 по описа за 2015 г. на Районен съд Карнобат. Касаторът счита решението за неправилно. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1 от НПК. Иска обжалваното решение да бъде отменено, а по същество – да се потвърди наказателното постановление. В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява. Не сочи нови доказателства.

Ответникът – СОУ „Христо Ботев“, с адрес гр. Карнобат, община Карнобат, област Бургас, редовно призован, в открито съдебно заседание се представлява от адв. М.А. К. от АК Бургас. Чрез процесуалния си представител пледира за оставяне в сила на първоинстанционното решение. Представя писмени бележки. Не сочи нови доказателства.

Прокурорът от Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба и оставяне в сила на първоинстанционното съдебно решение.

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл.211 от АПК от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалване и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

С обжалваното решение състав на Районен съд Карнобат е отменил наказателно постановление (НП) № 11-01-1078/16. 12. 2015 на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция, с което на юридическото лице СОУ „Христо Ботев“ за нарушение на разпоредбите на чл. 101г, ал. 1, във връзка с чл. 14, ал. 4, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) (изм. и доп. ДВ бр. 40 от 13. 05. 2104г.) и на основание чл. 127, ал. 2 от ЗОП и чл.129, ал. 5 от ЗОП, е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 (хиляда) лева.

Решението е обжалвано изцяло и подлежи на касационна проверка.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съобразявайки нормата на чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Решението е правилно.

Касационният съдебен състав приема, че АУАН и НП са съставени/издадени от компетентни органи и в предвидените от ЗАНН срокове, като от формална страна са спазени изискванията на чл.42 и чл.57 от ЗАНН. По същество описаната фактическа обстановка се установява от събраните в производството доказателства, като установеното нарушение за което е съставен АУАН и е издадено оспореното НП, действително е осъществено от наказания правен субект. СОУ „Христо Ботев“, гр. Карнобат е санкционирано с оспореното НП за това, че на 23. 09. 2014г., в качеството си на възложител по смисъла на чл. 7, т. 3 от ЗОП е нарушило ЗОП (Обн., ДВ, бр. 28 от 6.04.2004 г., отм. с ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.), като при наличие на законово задължение за това не е включил в състава на комисията, назначена със заповед № 68/23. 09. 2014г. на директора лице, притежаващо професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката – приготвяне и доставка на храна и закуски.

Настоящият касационен съдебен състав не споделя мотивите на първоинстанционния съд, обосноваващи незаконосъобразност на атакуваното наказателно постановление.

Сочената в оспореното наказателно постановление нарушена правна норма на чл. 101г, ал. 1 от ЗОП (Обн., ДВ, бр. 28 от 6.04.2004 г., отм., с ДВ бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) постановява, че получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва по ред, определен с вътрешните правила на възложителя, от назначена от него комисия. В комисията се включва най-малко едно лице, притежаващо професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката.

Същевременно съдът приема, че за процесния случай следва да намери приложение нормата на чл. 3, ал. 2 от ЗАНН, поради наличието на влязъл в сила по-благоприятен за санкционираното лице закон. Настоящият касационен състав приема, че са налице основания за оставяне в сила на първоинстанционното решение, с което е отменено оспореното наказателно постановление. Мотивите в подкрепа на този извод са следните:

До влизане в сила на оспореното наказателно постановление е настъпила законодателна промяна – в сила е нов ЗОП (Обн., ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.), в който идентично административно нарушение, което е регламентирано в нормата на 101г, ал. 1 от ЗОП (отм.) не съществува. Откритата процедура за възлагане на обществена поръчка, която съгласно чл. 101а от ЗОП (отм.) постановява, че се прилагат условията и редът по тази глава при възлагане на обществени поръчки по чл. 14, ал. 4, вече не съществува. Действащата норма на чл. 103 от ЗОП (Обн., ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) постановява, че възложителят назначава комисия за извършване на подбор на кандидатите и участниците, разглеждане и оценка на офертите и провеждане на преговори и диалог. Комисията се състои от нечетен брой членове (съгласно ал. 1), а според ал. 2 законодателят е приел, че по отношение на членовете на комисията не трябва да е налице конфликт на интереси с кандидатите или участниците. Според ал. 3 от цитираният текст на закона действията на комисията се протоколират, като резултатите от работата й се отразяват в доклад. Ал. 4 постановява, че решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си. Т.е. липсва вменено задължение в състава на комисията да бъде назначено лице, което да има професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката. След като с последващата нормативна уредба, преди влизане в сила на НП, е отпаднало задължението за възложителя на обществената поръчка да назначи в състава на комисията, осъществяваща процедурата по ЗОП, лице с професионални качества, свързани с предмета на поръчката, то следва, че деянието за което е санкциониран ответника по касация, вече не е административно нарушение по чл. 6 от ЗАНН.

Съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗАНН, ако до влизане в сила на наказателното постановление последват различни нормативни разпоредби, прилага се онази от тях, която е по-благоприятна за нарушителя. В случая, новата нормативна уредба е по-благоприятна за нарушителя, поради което юридическото лице СОУ „Христо Ботев“, не следва да се санкционира.

В този смисъл касационният съдебен състав приема, че обжалваното решение следва да се остави в сила.

Така мотивиран и на основание чл. 221, ал. 2, предл. 1 от АПК, във вр. чл. 63, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН, Административен съд Бургас, ХV-ти състав

Р   Е   Ш   И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 27 от 17.02.2016 г., постановено по административнонаказателно дело № 458 по описа за 2015 г. на Районен съд Карнобат.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  2.