ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 02.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На втори юни                                            две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 616 по описа за 2015 година

На именното повикване в 15:14 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „МИЛКИ ГРУП БИО” ЕАД, редовно призован,  представител не се явява.

За ОТВЕТНИКА по ОСПОРВАНЕ - Началник МП „Пристанище Бургас център”, редовно уведомен се явява юрисконсулт Л., с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на ответника и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Делото е образувано по повод жалба от „Милки груп био” ЕАД против Решение № 32-45566/16.03.2015 г. на Началник на „Митница Бургас”, с което е определена нова митническа стойност, видът и размера на дължимите митни сборове и други държавни вземания, с определен длъжник за плащане – дружеството-жалбоподател.

         Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба от процесуалния представител на жалбоподателя, в която е заявено поддържане на подадената жалба, както и формулираното в жалбата доказателствено искане за допускане на съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на конкретно формулирани в жалбата въпроси.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Намирам жалбата за неоснователна. Оспорвам същата изцяло.

Считам направените доказателствени искания за неоснователни. Аргументите ми за това са следните: на първо място в решението на началника на „Митница Бургас” е посочено защо декларираната митническа стойност от дружеството е неприемлива. Дружеството е било уведомено по надлежния за това ред. Считам направеното искане за неоснователно. За определяне на митническата стойност са използвани данни от информационната база. Относно допускането на стоки за обращение за същия период ЕАД не може да бъде представено, тъй като е представено с код 2002.

         Представям и моля да приемете Заповед № 332/16.02.2015 г. на директора на Агенция „Митници” и Заповед № 450/16.03.2015 г., видно от които преди и към момента на постановяване на административния акт МП „Пристанище Бургас център” е без началник, длъжността е вакантна и затова решението е издадено от Началник „Митница Бургас”.

         Представям и също така моля да приемете фактура за извършен превод, както и заверени преписи от документите, находящи се в административната преписка.

 

         Съдът, с оглед формулираните от страните доказателствени искания и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с административната преписка и в днешно съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

         Намира формулираното от жалбоподателя доказателствено искане за допускане на съдебно-счетоводна експертиза за процесуално допустимо, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДОПУСКА изготвянето на съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото, извърши необходимите изследвания и изчисления, да отговори на въпросите формулирани от жалбоподателя в сезиращата съдът жалба (лист 4 от делото).

         ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит по така допуснатата съдебно-счетоводна експертиза в размер на 250 лв., платими от жалбоподателя, в 7-дневен срок от получаване на съобщението за това по сметка на Административен съд – Бургас, като в указания срок по делото следва да бъде представен платежен документ удостоверяващ извършеното плащане.

         ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице Т.Д., която следва да бъде уведомена за експертизата след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

         С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 13.10.2015 от 13,50 ч., за която дата и час страните редовно уведомени.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,23 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: