О  П  Р  Е  Д  Е  Л   Е   Н  И  Е

 

  478/19.03.2014 година, град Бургас

 

            Административен съд  - Бургас, в закрито заседание на деветнадесети март, две хиляди и четиринадесета година, в състав:

                                                                            

            СЪДИЯ : ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

разгледа адм. дело № 616/2014 година

 

Производството е по реда на чл.207 от ГПК.

Образувано е по повод на изпратено по подсъдност от Районен съд - Бургас ч.гр.дело № 1431/2014 година. Последното  е образувано по молба за обезпечаване на доказателства от “Бутед” АД – Бургас (назначаване на съдебно – оценителна експертиза за оглед и изготвяне на пазарна оценка на три сгради в град Бургас) с оглед бъдещ иск с правно основание чл. 1 ал.1 от ЗОДОВ срещу Община Бургас.

С определение № 1690/26.02.2014 година, на основание чл.118 ал.2 от ГПК ч.гр.дело № 1431/2014 година по описа на Районен съд - Бургас е прекратено, а делото изпратено по подсъдност на Административен съд - Бургас. В мотивите на този съдебен акт е посочено, че след като бъдещия иск на търговското дружество срещу общината следва да се разгледа от административния съд (различен от гражданските съдилища), то административния съд е компетентен да се произнесе и по молбата за обезпечаване на доказателства.

Тези доводи са в противоречие с приложимото право.

Производството за обезщетение е уредено в глава ХІ от АПК. При липса в АПК на текстове, които уреждат обезпечаването на бъдещ иск, съдът е обвързан с нормите на чл. 207 – 208 от ГПК.

Съгласно чл. 208 ал.1 от ГПК, молбата за обезпечение на доказателства се подава в съда, който разглежда делото, а ако делото не е още заведено - в районния съд по постоянния адрес на лицето, което ще се разпитва, или по местонахождението на имота, върху който ще се извърши огледът.

В конкретния случай, пред Административен съд – Бургас не е образувано исково производство по чл. 1 ал.1 от ЗОДОВ, от “Бутед” АД срещу Община Бургас, по повод незаконосъобразност на премахването на сградите, чиято оценка е поискана по реда на чл. 207 от ГПК. Искът за обезщетение се предявява пред съда по мястото на увреждането или по местожителството на увредения срещу органите по чл. 1, ал. 1 и чл. 2, ал. 1, от чиито незаконни актове, действия или бездействия са причинени вредите. Искът за обезщетение се предявява пред съда по мястото на увреждането или по местожителството на увредения срещу органите по чл. 1, ал. 1 и чл. 2, ал. 1, от чиито незаконни актове, действия или бездействия са причинени вредите.

При искане за обезпечаване на доказателства във връзка с предстоящ процес, нормата на чл. 208 ал.1 от ГПК е недвусмислена – компетентен да се произнесе по искането е районния съд по постоянния адрес на лицето, което ще се разпитва, или по местонахождението на имота, върху който ще се извърши огледът.

Аргументът, че компетентен за произнасяне по искането за обезпечаване на доказателства е административния съд (който бил различен от гражданските съдилища), защото евентуалният бъдещ иск ще му бъде подсъден, няма никаква законова опора при изрично разписаната компетентност на районния съд по чл. 208 ал.1 от ГПК. “Различността” на административния съд по никакъв начин не оказва влияние върху приложимите процесуални правила, по които се развива исковото производство пред него – това са правилата на ГПК. За компетентността на РС да се произнесе по искане за обезпечаване на доказателства - по бъдещ иск - няма значение дали искът ще бъде предявен, впоследствие, пред административен или граждански съд, защото процесуалните действия, които районния съд следва да извърши, са идентични и са подчинени на разпоредбите на ГПК.

С оглед на изложеното, Административен съд – Бургас счита, че делото, което е изпратено от Районен съд - Бургас, не му е подсъдно и е налице спор за подсъдност между административен съд и районен съд, поради което и на основание чл.135 ал.5 във вр. с ал. 4 от АПК   

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ПРЕКРАТЯВА  адм.дело № 616/2014 година по описа на Административен съд – Бургас.

 

ПОВДИГА спор за подсъдност между Административен съд – Бургас и Районен съд - Бургас, по повод молба по чл. 207 от ГПК за обезпечаване на доказателства от “Бутед” АД – Бургас (назначаване на съдебно – оценителна експертиза за оглед и изготвяне на пазарна оценка на три сгради в град Бургас) с оглед бъдещ иск с правно основание чл. 1 ал.1 от ЗОДОВ срещу Община Бургас.

 

ИЗПРАЩА делото на Върховен административен съд - за произнасяне от смесен състав с Върховен касационен съд.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

                                                                      

 

СЪДИЯ: