ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 22.11.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХІІ-ти административен състав

на двадесет и втори ноември                     две хиляди и седемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Й.Б.,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 615 по описа за 2017 година.                 

 

 На именното повикване в 14:05 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „Либра 4“ООД, редовно призован, се представлява от адвокат Т., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ – Главен експерт в отдел „Местни данъци и такси“ при Община Несебър, редовно призован, не се явява и не се представлява.

         

            АДВОКАТ Т.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

           

            ПОСТЪПИЛА е молба вх.№12356/20.11.2017г. от „Нюма”ЕООД, във връзка изискани от тях доказателства. Към молбата са приложени анекс от 15.06.2009г. към договор за наем от 01.04.2009г. между „Либра 4” ООД и „Нюма”ЕООД и протокол от 20.08.2011г. рег.№276/20.08.2011г. на  районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”Несебър.

 

            ПОСТЪПИЛА е молба вх.№12511/22.11.2017г. от процесуалния представител на ответника, към която е приложена справка от екран относно депозирана в община Несебър Декларация ДК28000115/30.12.2011г. и справка за задълженията на „Либра – 4”ОООД, от която се установяват задълженията за 2011г.

 

АДВОКАТ Т.: Да се приемат представените доказателства. В днешното съдебно заседание Ви представям и моля да приемете писмо  от МВР, Служба „Пожарна безопасност“, което потвърждава вече изнесеното в молбата на „Нюма“ЕООД, че хотелът е бил затворен и не е работил, по- скоро общежитието, а не хотела през 2011г. и 2012г., т.е. през процесния период. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

         

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с докладваните в днешното съдебно заседание молби писмени доказателства, както и представеното от адвокат Т. в днешното съдебно заседание  писмо рег.№195, екз.№2 от 23.03.2012г. на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“-Несебър.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Т.: Уважаема г-жо административен съдия, поддържам изцяло жалбата срещу оспорвания административен акт и становището ни по доказателствата, където подробно са изложени аргументите ни, включително и неизползването на хотела, поради сезонния му характер и други аргументи като например подадените декларации за определяне на такса за сметосъбиране, които не са взети предвид като основание за определяне на задълженията, както и други аргументи. Дружеството  в несъстоятелност е декларирало в искане-декларация заявка според количествата и на тази база общината би следвало да изчисли, а не на балансовата стойност, би трябва да изчисли каква такса се полага за дадените услуги. Ние твърдим, че такива услуги не са предоставяни. В това становище по доказателствата, което е получено от ответната страна, изрично съм поискал пътните листове за  извозваните отпадъци, които не бяха представени. Твърдя, че няма такава услуга предоставена, което се потвърждава от доказателствата по делото. Има забранителни актове на съответните служби също. Ответникът самия отказва сключването на договор за заявеното количество отпадъци, с мотив, че дружеството е в несъстоятелност и реално не предоставя услуги. От самия акт не е ясно  коя от двете посочени декларации е послужила за определяне на  таксата. Посочени са различни декларации в диспозитива и мотивната част на акта, не е посочен и периодът, за който са начислени лихвите. Това са пороци на акта, които го характеризират като неправилен и в този смисъл се явява и незаконосъобразен. Производството по несъстоятелност се явява универсално изпълнително производство, при което е недопустимо да се образува ново производство в рамките на административния процес. По последното  административно производство съгласно  чл.739, ал.1 от ТЗ не предявените в производството по несъстоятелност вземания и неупражнените права се погасяват, от което следва, че след като вземането е погасено по тази разпоредба, то издаденият АУЗД е незаконосъобразен и подлежи на отмяна.

В този смисъл е решение на Върховен административен съд №1385 по адм.д. №4088/2015година, което представям за сведение. В тази връзка, Ви моля да постановите съдебен акт, с който да бъде отменено решението като незаконосъобразно с всичките последици от това, включително  разноските по делото, които се дължат на клиента ми, за което представям нарочна молба. Адвокатското възнаграждение е минимално, съобразно Наредбата за адвокатските възнаграждения.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: