ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 21.06.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІІ-ти административен състав,

На двадесет и първи юни                            две хиляди и седемнадесета година, В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева

 Административно дело номер 615 по описа за 2017 година.                 

 

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „Либра 4“ООД, редовно призован, се представлява от адвокат Т., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ – Главен експерт в отдел „Местни данъци и такси“ при Община Несебър, редовно призован, се представлява от юрисконсулт В., с пълномощно по делото.

         

             СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

    

     Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,  предвид на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

  ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

 

          Производството е образувано по жалба на „Либра 4“ООД против акт за установяване на задължения по декларация №МДТ-997/01.11.2016г. на главен експерт в отдел „Местни данъци и такси“ при Община Несебър, с който са установени задължения в размер на 5824.00лева за главници ТБО и лихви за просрочие изчислени към 01.11.2016г. в размер 2795,26лв. за ТБО.

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на ответника, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалваното решение и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, посочени в сезиращата съда жалба, както твърдяната от него незаконосъобразност на издаденото решение.

 

АДВОКАТ Т.: Поддържам жалбата. Представям Определение №426/08.06.2017г. на съда по несъстоятелност. Имам искане свързано с това, че хотелът не е ползван от дружеството- жалбоподател. През 2011година се ползва от наемател „Нюма“ЕООД, Това е трето лице по делото, като моля на основание чл.171 от АПК да го задължите да представи тази декларация по чл. 67 от ЗМДТ за 2011г., както и платежния документ за платена такса смет за 2011година, което е важно с оглед правилното решаване на делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Оспорвам жалбата. Също така моля да приемете в днешното съдебно заседание, под опис доказателства и декларация, която е няма в този опис, а именно №63781 от 30.06.2010година. Представям ги с препис за другата страна. Относно искането за изискване на документи от трето неучастващо лице, не възразявам.

 

АДВОКАТ Т.: Моля да ми предоставите срок да се запозная с представените в днешното съдебно заседание доказателства.

 

          Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

ПРИЕМА представеното от адв.Т. в днешно съдебно заседание определение № 426/08.06.2017г.

ПРЕДОСТАВЯ на адвокат Т.  7- дневен срок от днес да се запознае с писмените доказателства представени от юрисконсулт В., с възможност да изрази становище.

По приемането на днес представените доказателства от ответника, съдът ще се произнесе в следващото съдебно заседание.

По искането на адвокат Т., съдът намира същото за допустимо и относимо към предмета на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

ЗАДЪЛЖАВА дружеството  „Нюма“ЕООД, с, да представи 7-дневен срок от уведомяването, посочените от адвокат Т. документи, а именно декларация по чл. 67 от ЗМДТ за 2011г., както и платежния документ за платена такса смет за 2011година.

УКАЗВА на „Нюма“ЕООД, че при неизпълнение на указанията в срок, следва санкция.

  ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 04.10.2017 година от 13,40часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: