ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 04.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,                ХІІ-ти административен състав,

на четвърти октомври                                две хиляди и седемнадесета година, В публично заседание в следния състав:

                                                    

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

При прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева

Административно дело номер 615 по описа за 2017 година.                 

   

    На именното повикване в 13:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „Либра 4“ООД, редовно призован, се представлява от адвокат Т., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ – Главен експерт в отдел „Местни данъци и такси“ при Община Несебър, редовно призован, се представлява от юрисконсулт В., с пълномощно по делото.

         

            СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

           

  ПОСТЪПИЛИ са съгласно указанията на съда, с писмо вх.№8569/14.08.2017г. от ответника, доказателства под опис от л. 172 до л.200.

 НЕ СА ПОСТЪПИЛИ изисканите от „Нюма“ЕООД, с булстат 200597323, със седалище и адрес на управление  - гр. Свети Влас, ул. Стара Планина№ 27 доказателства.

 

   АДВОКАТ Т.: Г-жо съдия по телефона ми се обадиха от „Нюма”ЕООД,  за това че при тях последният архивен номер е договор за наем от 2009 година и заявка 300 от същата година, което касае отношенията на това дружество от една страна с дружеството-жалбоподател, а от друга страна с ответното дружество община Несебър. В тази връзка, моля ако приемете, че това не е достатъчно доказателство да изискате от ответника Община Несебър да представи същата заявка за определяне на извозването на битовите отпадъци и определянето на таксата за това съгласно заявката, респ. договора за наем с „Либра 4” за 2011 година и 2012 година. Оттеглям доказателствените си искания  да бъде задължен „Нюма” ЕООД да представи доказателства с оглед проведения с тях разговор. В днешното съдебно заседание  представям договор от 01.04. 2009 година и заявка №300 от 28.04.2009 година, която е приета от представител на Община Несебър, съгласно подписа, който е положен в нея. Моля  при възможност да бъде представена заявка 300 от Община Несебър, защото тя представлява договор между жалбоподателя и Община Несебър за извозване на отпадъци.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Относно договорът за наем, който се представя в днешното съдебно заседание, считам, че същият  е издаден на основание ЗЗД и няма отношение по делото, тъй като съгласно чл.232, ал.2 от ЗЗД наемателят е длъжен да плаща наемната цена и разходите свързани с ползване на имота. В случая считам, че това  са обикновените разходи за ползване на имота- ел.енергия, вода, телефон, смет,  което е видно и от чл. 4 на същия договор. Относно заявка номер №300 от 28.04.2009 година, моля да се приеме, защото виждам, че има подпис на началник отдел „МДТ” при Община Несебър - Паскал Апостолов. Заявката от 2009година считам, че е неотносима към процесния акт, тъй като процесния период е за 2011година.

 

АДВОКАТ Т.: Те са идентични за годините и във връзка този договор за наем са определяни такси за ТБО, съгласно които те се определят не по балансова стойност на имота, а по контейнери, които извозват. Уважаема г-жо съдия, ако намерим въпросните документи ние също ще Ви ги представим.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Относно доказателствата, които колегата Т. желае да представим, ако са подадени в общината, би следвало да се съхраняват и ако има такива, ще ги представя.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание  от адвокат Т. доказателства, а именно заявка №300/28.04.2009 година и договор за наем от 01.04.2009година, които ще бъдат ценени съобразно всички доказателства по делото.

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

 

УКАЗВА на Община Несебър, че ако посочените от адвокат Т. доказателства са налични в общината, същите следва да бъдат представени до следващото съдебно заседание.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 22.11.2017г. от 14.00часа, за която дата и час страните са редовно уведомени от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13.51 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: