ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 11.06.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІ-ри Административен състав

На единадесети юни                                     две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 615 по описа за 2013 година

На именното повикване в 14.40 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ – „Лукойл Нефтохим Бургас АД, редовно призован, се явява юрисконсулт М. И., с представено по делото пълномощно

ОТВЕТНИКЪТ - Началник на МП Пристанище Бургас център”, редовно призован, представлява се от юрисконсулт К., с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът с оглед становището на страните и с оглед липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по жалба от „Лукойл Нефотохим Бургас” АД срещу Решение № 599/30.01.2013 г. на Началник на МП „Пристанище Бургас център”.

 

АДВ. И.: Поддържаме сезиращата жалба с доводите за незаконосъобразност и необоснованост на решението на началника на МП „Пристанище Бургас център”, мълчаливо потвърден от Началник „Митница Бургас”. Считаме, че отнасянето на стоката към друга тарифна позиция различна от определената е неправилно по съображенията, които сме изложили в жалбата и които поддържаме. Моля да приемете приложените с жалбата писмени доказателства.

Моля на основание чл. 170 във връзка с чл. 144 от АПК да задължите административния орган да представи в заверен превод на намиращите се в административната преписка писмени документи на чужд език. Поддържаме доказателствените искания така, както са заявени с жалбата, като правя уточнение: в жалбата сме поискали назначаването на тройна комбинирана експертиза, но предвид практиката по аналогични случаи да се счита същата за заявена за допускане като единична съдебно-химическа експертиза с въпроси в Раздел І. Доказателствени искания от т. 1-5.

Моля, също така да счетете, че е допусната техническа грешка при изписване на митническата лаборатория, като в жалбата е посочено, Централна митническа лаборатория – София, а следва са се счита Митническа лаборатория – Русе. Това е по повод изявлението в жалбата, че оспорваме митническата експертиза и доказателствените искания за установяване на акредитацията на митническата лаборатория. Да се счита Митническа лаборатория – Русе.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Оспорваме жалбата изцяло. Считаме, че същата е неоснователна.

По отношение на доказателствените искания: възразявам по допускане на експертизата, тъй като вече има извършена такава от митническа лаборатория, която е създадена с цел да изследва и анализира стоки с цел на митнически надзор и контрол. Депозираме молба на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК с искане за спиране на производството, като прилагам и определението, на което се позовавам. Същото е постановено от Административен съд – Бургас, ІІІ-ти състав, по административно дело № 2498/2012 г.

 

Съдът с оглед заявеното от страните и предвид формулираните доказателствени искания от тях

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

ЗАДЪЛЖАВА ответника по оспорване, в 14-дневен срок считано от днес да представи за прилагане по делото в превод на български език на приложените по административната преписка документи на чужд език.

По повод искането за допускане на съдебно-химическа експертиза формулирано в жалбата и доуточнено в днешно съдебно заседание, както и по повод искането за спиране на производството, съдът ще се произнесе след представяне на документите в превод на български език, в закрито заседание.

По отношение на отлагане на делото, съдът ще се произнесе с нарочно определение предвид искането за спиране на настоящото производство.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,43 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: