ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 25.04.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и пети април                        две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 614 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 10.22 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Фармексперт груп“ ЕООД не се явява представител, редовно уведомен.

За ответника Директор на Дирекция „ОДОП“ Бургас не се явява представител, редовно уведомен.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод жалбата на „Фармексперт груп“ ЕООД против ревизионен акт № Р-02-1400739-91-01/19.01.2014г., поправен с ревизионен акт № П-02000214062515-003-01/28.11.2014г., на началник сектор „Ревизии“, потвърден с решение №57/9.02.2015г. на директора на дирекция „ОДОП“ Бургас при ЦУ на НАП.

Производството е висящо за втори път пред Административен съд Бургас, след като с решение №2701/01.03.2018г., постановено по адм.д.№10187/2016г. на Върховния административен съд на Република България, е отменено постановеното по спора решение от 17.06.2016г. по адм.д.№480/2015г. на Административен съд- Бургас и делото е върнато на настоящия съд за ново разглеждане от друг съдебен състав.

 

СЪДЪТ докладва постъпила по делото молба от жалбоподателя „Фармексперт груп“ ЕООД, с искане да бъде назначена допълнителна съдебно-счетоводната експертиза, която да даде заключение по поставени с молбата задачи.

 

СЪДЪТ намира направеното от жалбоподателя доказателствено искане за основателно, с оглед указанията, дадени с отменителното решение на ВАС, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на допълнителна съдебно-счетоводната експертиза, която да даде заключение по поставените с молбата на жалбоподателя с вх. № 4591/23.04.2018г. задачи.

ВЪЗЛАГА експертизата на вещото лице С.А..

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 350 лева., платим от жалбоподателя в 7-дневен срок от съобщението.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 13.06.2018г. от 11.00ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: