ПРОТОКОЛ

       

Година 2017,31.05.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На тридесет и първи май                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 614 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14.10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.П.Г., редовно уведомен, не се явява; за него - адв.В.С. с представено пълномощно, находящо се на лист 5 от делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на ГПУ-МАЛКО ТЪРНОВО, редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Адв.С.: Няма пречки да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

         Адв.С.: Поддържам  изцяло жалбата. Да се приемат представените писмени доказателства.   

 

Съдът намира, че следва да бъдат приети представените писмени доказателства и административната преписка по съставения обжалван административен акт, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства и административната преписка.

 

Адв.С.: Доколкото АПК предвижда императивно изискване оспорен акт да бъде преценян не само по изложените в жалбата основания, но изцяло законосъобразността, но считам, че следва да бъдат изискани някои нормативи, за да можем да направим пълна преценка, а и с оглед някои конкретни възражения.

 ЗМВР се допълва по отношение на дисциплинарната практика с Инструкция № 8121з-470 от 27.04.2015г. Тази Инструкция регламентира дисциплинарната практика.

ЗМВР и тази Инструкция са обнародвани. Съгласно § 2 обаче от ПЗР на тази Инструкция, Министърът на МВР издава нарочна заповед за утвърждаване на образците на документи, които се съставят по тази  Инструкция. В този смисъл тази заповед се явява допълваща инструкцията. Това е Заповед № 8121з-749/24.06.2015г. на Министъра на МВР, като по наша информация има последващи други заповеди на това основание, а именно § 2 от ПЗР на цитираната инструкция,        които изменят тази  първоначална заповед. Нито една от тях не е обнародвана.

В този смисъл, за цялостния анализ на законосъобразността на съдържанието на заповедта, още повече, че конкретни текстове от инструкцията изискват дадени документи да са изрично по образец, ще моля да изискате от ответната страна да представи всички заповеди, в случай че са повече от една, издадени на база § 2 от ПЗР от Инструкцията.

Второто ми искане е за представяне на друг норматив, който не е обнародван в Държавен вестник  и въвежда императивни изисквания към дисциплинарните проверки като цяло и това е Заповед № 8121з-1252/03.11.2016г. на МВР. Посочва се в жалбата и тази заповед, като след запознаване с постъпилите до момента материали по делото, констатирам цели три груби нарушения на процедурата, визирана именно в тази заповед, поради което моля да я изискате и задължи страната да я представи.

На следващо място, доколкото твърдим други процедурни нарушения при провеждане на дисциплинарната проверка, според закона от една страна могат да се приобщят писмени материали, които са събрани по съответния ред (ние съответно не оспорваме този ред), а също така от друга страна считаме, че представените докладни записки от съекипниците на жалбоподателя на процесната дата (тези докладни записки са твърде схематични), моля да призовете за следващото съдебно заседание двамата участници в патрула, а именно Г.И.Д. и М.В.П., които да бъдат призовани по месторабота, а именно Военно формирование 52590. Желаем да се проведе подробен разпит с оглед установяване на подробна фактическа обстановка по така твърдяното нарушение.

Представям списък на разноските с доказателство за тяхното извършване.

Поддържам искането за изпращане на длъжностна характеристика на моя доверител.

 

Направените искания съдът счете същите за основателни, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДА СЕ ИЗИСКА от Главна дирекция „Гранична полиция“-София, в 7-дневен срок от уведомяването да изпрати заверени копия от Заповед № Заповед № 8121з-749/24.06.2015г. на Министъра на МВР; Заповед № 8121з-1252/03.11.2016г. на МВР и Инструкция № 8121з-470 от 27.04.2015г.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответната страна в 7-дневен срок от уведомяването да представи заверено копие на длъжностната характеристика за заеманата от жалбоподателя длъжност и ако същият е запознат с нея, да представят доказателство за запознаването.

 

ДОПУСКА до разпит в следващото съдебно заседание свидетелите Г.И.Д. и М.В.П., които да се призоват по месторабота.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 28.06.2017г. от 14.30часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Да се призоват свидетелите.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: