Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

     1589                                     30.08.2018  година                                  град Бургас

 

Бургаският административен съд                                                            трети състав

На тридесети август                                    през две хиляди и осемнадесета година

в закрито заседание

в състав:                            

                                                                                     Председател: Чавдар Димитров

 

 Като разгледа докладваното от съдията Димитров административен характер дело №613  описа на Административен Съд Бургас за 2018 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.248, ал.1 ГПК, вр. чл.144 от Административно процесуалния кодекс и касае искане да допълване на съдебен акт в частта за разноските.

Образувано е по жалба на ******  с ЕИК ******, чрез законния й представител – ректор П.Г. срещу отговор изх. № 20-7007/05.02.2018г. на Началник на СГКК – Бургас, издаден от инж. П. Б., упълномощена по заместване със заповед №РД – 20-167/22.12.2017г., на ИД на АГКК, с което висшето учебно заведение е било уведомено, че идентично искане за отразяване на Българската държава в кадастралните регистри на Община Несебър като собственик на ПИ с идентификатор 51500.510.118 е било депозирано и от представляващия Българската държава по отношение на недвижимите имоти на територията на Бургаска Област – Областен управител. В писмото се сочи, че са били издадени необходимите скици, вкл. за посочения имот, с оглед изготвяне на актуални актове за държавна собственост.

В хода на съдебното производство оспорващата страна е била представлявана от процесуален представител в качеството му на адвокат, видно от пълномощно на л.62 от делото.

Жалбоподателят е направил изявление за присъждане на разноски, което е валидно, допустимо и годно да постигне търсения правен резултат по присъждане на направените разходи в тежест на ответната страна.

Със свое решение №1427 от 17.07.2018г. Съдът е уважил жалбата  срещу оспорения в производството административен акт, изложил е в решението си мотиви в полза на основателността и доказаността на искането за присъждане на разноски, но е пропуснал да осъди администрацията на ответния орган.

В срока за оспорване на постановеното решение е постъпила молба за допълване на решението в частта за разноските, като бъдат присъдени в полза на жалбоподателя Национална Спортна Академия разноски, представляващи адвокатско възнаграждение, платена държавна такса за настоящата съдебна инстанция и възнаграждение за вещо лице.

В срока за отговор, ответната страна не е възразила срещу искането за допълване.

След преценка на молбата, представените доказателства и становищата на ответния орган, Съдът намира следното:

Депозираната молба е допустима и е с правно основание чл.248, ал.1 от ГПК.

По съществото на така обсъжданата претенция Съдът намира следното:

Съгласно разпоредбата на чл.78, ал.1 ГПК, приложима в настоящото производство на основание чл.144 АПК „Заплатените от ищеца такси, разноски по производството и възнаграждение за един адвокат, ако е имал такъв, се заплащат от ответника съразмерно с уважената част от иска.“. В конкретния случай се касае за адвокатско възнаграждение в размер на 1440,00 лева адвокатски хонорар, 50,00 лева държавна такса и 289,00 лева възнаграждение за вещо лице по административно дело без материален интерес. Тези суми съдът счита за доказани и обосновани.

Поради изложеното, искането на жалбоподателя за допълване на решение № 1427/17.07.2018г., като в същото бъде постановен осъдителен по отношение на администрацията на ответния орган диспозитив, за присъждане на адвокатско възнаграждение, държавна такса и разноски за вещо лице се явява основателно и следва да бъде уважено в горепосочения размер.

Мотивиран от горното и на основание чл.248 от ГПК, вр. чл.144 АПК, Бургаският административен съд

 

Р  Е  Ш  И :

 

ДОПЪЛВА Решение №1427 от 17.07.2018г., постановено по административно  дело № 613/2018г. по описа на Административен съд Бургас в частта за разноските, като ОСЪЖДА на основание чл. 143, ал.1 АПК  Агенция по геодезия картография и кадастър при МРРБ, да заплати в полза на ******  с ЕИК ******направените от жалбоподателя разноски в размер на 1779,00 лева- платена държавна такса, адвокатски хонорар и възнаграждение за вещо лице.

 

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението за неговото изготвяне пред Върховния Административен Съд.

                                                                                                                        

 

 СЪДИЯ: