Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер   142       17.07.2018г.        град Бургас

 

 

Административен съдгр.Бургас, трети състав, на двадесет и седми юни през две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

                                                                                                                     Съдия: Ч.Д.

 

като разгледа адм.д. №613 по описа за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 145, ал.1 и следващите от АПК във вр. с чл. 53а от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/.

Образувано е по жалба на ******  с ЕИК ******, чрез законния й представител – ректор П.Г. срещу отговор изх. № 20-7007/05.02.2018г. на Началник на СГКК – Бургас, издаден от инж. П.Б., упълномощена по заместване със заповед №РД – 20-167/22.12.2017г., на ИД на АГКК, с което висшето учебно заведение е било уведомено, че идентично искане за отразяване на Българската държава в кадастралните регистри на Община Несебър като собственик на ПИ с идентификатор 51500.510.118 е било депозирано и от представляващия Българската държава по отношение на недвижимите имоти на територията на Бургаска Област – Областен управител. В писмото се сочи, че са били издадени необходимите скици, вкл. за посочения имот, с оглед изготвяне на актуални актове за държавна собственост.

Жалбоподателите възразяват срещу писмото и считат същото за отказ да бъде извършено вписване на това обстоятелство по реда на чл.53а, т.1 по ЗКИР и молят за неговата отмяна. Представят писмени доказателства.

С нарочно разпореждане от 12.03.2018г. съдебният състав е поискал да бъде уточнен правният интерес на Висшето учебно заведение да инициира процесното отразяване. В отговор на разпореждането, с негово писмо изх.№ 379/16.04.2018г. жалбоподателят е уточнил, че в качеството си на процесуален субституент е представлявал държавата в спор по ревандикационен иск, при който Българската държава е била призната по отношение на ответника ******за собственик на процесния парцел, а ответникът е бил осъден да предаде владението върху ПИ с идентификатор 51500.510.118. Предвид изложеното жалбоподателят се е представил като страна, намираща се в хипотезата на чл.53а т.1 ЗКИР, поради което е счел, че притежава правен интерес да оспори претендирания отказ.

Ответникът, Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър, гр. Бургас, заема позиция за недопустимост на жалбата поради липсата на „годен за обжалване административен акт“, при условията на евентуалност счита жалбата за неоснователна.

Съдебният състав е конституирал служебно като заинтересована страна титулярят на заявеното за вписване право, а именно Българската държава, в качеството й на заинтересована страна, чрез законния си представител Областния управител на Бургаска област. Последният се представлява от процесуален представител, който поддържа така депозираната жалба.

    След като разгледа оплакванията, изложени в жалбата, доказателствата по делото и становищата на страните, административният съд приема за установено от фактическа страна следното:

    Обжалва се уведомление изх.№ 20-7007-05.02.2018г. на ЗА Началника на СГКК-Бургас, с която е отказано изменение на КРНИ за поземлен имот с идентификатор 51500.510.118. по кадастралната карта на гр.Несебър, ЕКАТТЕ 51500, общ.Несебър, одобрена със заповед № 300-5-81/02.10.2003г. на Изпълнителен директор на АГКК.

    От влязло в сила решение №214/15.01.2009г. по гр.д.№706/2007г. по описа на Окръжен съд Бургас по спор за материално право с правно основание чл.108 от закона за собствеността, т.е. предявен по реда на ревандикацията, се установява, че държавата е призната по отношение на посоченото по-горе търговско дружество ******, със седалище гр. Несебър за собственик на поземлен имот с идентификатор 51500.510.118. по кадастралната карта на гр.Несебър, като търговецът е осъден да предаде владението.

    При така изложената фактическа обстановка съдът приема от правна страна следното:

Жалбата е подадена от легитимирано лице, предвид обстоятелството, че е адресат на уведомлението-отказ на Началника на СГКК – Бургас и самият отказ засяга искането и интересът му с правно основание чл.58, ал.1, т.1 НАРЕДБА № 3 от 28.04.2005 г., да бъдат отразени в КРНИ обстоятелства, за които е налично влязло в сила съдебно решение. Същата съответства на императивните изисквания за форма и съдържание. Жалбата е депозирана в срок, в законоустановения двумесечен срок по чл.140, ал.1 АПК, считано от връчване на оспорения акт, поради което оспорването пред съда е допустимо.

    Разгледана по същество жалбата е основателна по следните съображения:

    С подаденото до Началника на служба по геодезия, картография и кадастър-Бургас заявление вх.№ 01-35201 от 29.01.2018г. жалбоподателят е поискал в качеството му на процесуален субституент на Българската държава на основание чл.53а, т.1 ЗКИР  да бъде извършена промяна, изразяваща се в отразяване в кадастралния регистър на промени в собственика на поземлен имот с идентификатор: 51500.510.118

    По подаденото искане Началникът на СГКК е постановил практически отказ да извърши заявеното изменение на КРНИ за поземления имот по кадастралната карта на гр.Несебър, ЕКАТТЕ 51500, община Несебър, одобрена със заповед № 300-5-81/02.10.2003 г. на Изпълнителен директор на АГКК, без да издава заповед за това, като е обяснил, че е образувано паралелно производство, заявено от Областния управител на Област Бургас, в което се очаква най-общо издаване на акт за държавна собственост за съответният имот, на чието основание да бъде извършена промяната.

    Съгласно чл. 53а, т.1 ЗКИР „Измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри се извършват без издаване на заповед в случаите по чл. 52 и 53, както и при: 1. изпълнение на влязло в сила съдебно решение.“

    От системното тълкуване на разпоредбата следва, че в хипотези на възникване на нови данни, респ промяна на данните, подлежащи на вписване, включае имената на лица с материални права, произтичащи от съдебен акт по влязъл в сила съдебен спор следва да бъдат отразени по заявление на заинтересованата страна или служебно, без постановяване на нарочен административен акт.

Според чл.41, ал.1 ЗКИР Кадастралната карта и кадастралните регистри се създават чрез обединяване на данни. Съгласно ал.2 на същата разпоредба данните за собствениците и носителите на други вещни права, както и за актовете, от които те черпят правата си, се набират от: 1. регистрите към картите и плановете; 2. представените актове по чл. 38, ал. 1, т. 3 (ЗКИР); 3. регистрите на общинската и държавната собственост; 5. регистрите на органите по приходите към общинските администрации; 6. регистър на населението – национална база данни "Население"; 7. службите по вписванията. Съгласно ал.3 на тази разпоредба данните за правото на собственост и за другите вещни права се уточняват въз основа на представените от службата по вписванията по реда на чл. 71, ал. 3 партиди по чл. 65, ал. 3 ЗКИР.

   В конкретния случай спорното производство касае искане за допълване на КР в частта касателно собственика на ПИ с идентификатор 51500.510.118 в землището на с.Равда, Община Несебър.

Съгласно разпоредбата на чл.53а, т.1 ЗКИР „Измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри се извършват без издаване на заповед в случаите по чл. 52 и 53, както и при: 1. изпълнение на влязло в сила съдебно решение;“

Съгласно разпоредбата на чл.53, ал.1 ЗКИР „Измененията в кадастралния регистър на недвижимите имоти се извършват при: 1. възникване на нови или при промяна на данните, подлежащи на записване; 2. отпадане на основанието за извършено записване, в случаите на ал. 2 и чл. 41, ал. 6; 3. констатиране на несъответствие между данните в кадастралния регистър на недвижимите имоти и източника, удостоверяващ данните.“

За да приеме, че е неоснователно искането на жалбоподателя към настоящия момент, Началникът на СГКК е взел предвид обстоятелството, че все още липсва надлежно издаден и вписан по реда на чл.86 ЗКИР Акт за държавна собственост. Този извод на административния орган е неправилен.

Спорното производство касае искане за допълване на КР в частта касателно собственика на ПИ с идентификатор 51500.510.118 в землището на с.Равда, Община Несебър въз основа на влязло в сила съдебно решение по спор за материално право, който между същите страни е вече непререшим. Т.е. инициирано е било адм. производство по реда на чл.53а, т.1 ЗКИР.

Съгласно разпоредбата на чл.53а, т.1 ЗКИР „Измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри се извършват без издаване на заповед в случаите по чл. 52 и 53, както и при: 1. изпълнение на влязло в сила съдебно решение;“

Това производство е самостоятелно и независимо от описаното в отговора такова, инициирано от обласния управител по реда на цитирания по-горе чл.53, ал.1. Провежда се на самостоятелно правно и фактическо основание и протича по различен в някои части процесуален ред.

Безспорно е в конкретния случай, че е налице влязло в сила решение №214/15.01.2009г. по гр.д.№706/2007г. на Окръжен съд Бургас по спор за материално право, предявено по реда на ревандикацията, съгласно което държавата е призната по отношение на посоченото по-горе търговско дружество за собственик, като търговецът е осъден да предаде владението. Разглеждането на повторен спор пред общите съдилища е недопустимо между същите страни. В този случай не се оспорва, че поисканото от страната отразяване е в хипотезата на изпълнение от страна на административния орган на влязлото в сила съдебно решение. Идентичността на имота по диспозитива на цитираното решение, описана като УПИ I-794 в кв.1 по действащия ПУП в м. Акротирия, замлище на гр. Несебър с този по КК и КР с идентификатор 51500.510.118 е установена от в.л. по назначената по делото съдебнотехническа експертиза.

В този смисъл правото да заяви промяна по реда на чл.53а, т.1 ЗКИР касае част от правомощията на спечелилата делото страна, наред с изпълнението на диспозитива на съдебното решение. За разлика от последното, което се реализира по принудителен ред в изпълнително производство по реда на ГПК, заявяването и отразяването на вписването в КРНИ е вид безспорна администрация, основана на наличието на формален акт, чийто диспозитив притежава конкретно съдържание, като за таказаявеното обстоятелство не се уведомяват останалите вписани в регистъра страни.

Само за яснота следва да се добави и това, че към момента на провеждане на устните състезания по настоящото производство е изтекъл и 5-годишния срок на действие на обнародваното в ДВ, бр.19/26.02.2013г. Решение на Народното събрание „за налагане на мораториум върху всички действия на разпореждане и строителни дейности относно поземлени имоти, необходими за осъществяване на дейността на „Водна учебна спортна база на Национална спортна академия Васил Левски – Несебър“, като самата дейност по заявеното изменение не е предмет на ограничение от страна на самия мораториум.

С оглед на горните разсъждения, съдът намира, че като е отказал да извърши заявеното изменение в КРНИ и не е изяснил фактическата обстановка, както и не е изпълнил задължението си по чл. 35 АПК административният орган е постановил незаконосъобразен акт, който следва да бъде отменен, а преписката следва да му бъде върната за произнасяне и действие съобразно дадените в мотивите на настоящото решение указания по тълуване на закона.

    С оглед на гореизложеното, съдът намира, че жалбата е основателна, оспореният акт е незаконосъобразен и следва да бъде отменен.

    Претенции по сметки от страна на жалбоподателя са предявени в общ размер от 1779,00 лева, от които 50,00 лв. държавна такса, 289,00лв. възнаграждение за вещо лице и 1440,00 лева адвокатско възнаграждение, които поради изхода на съдебния спор следва да бъдат присъдени в полза на жалбоподателя.

 

    Воден от гореизложеното и на основание чл. 172, ал.2 АПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

    ОТМЕНЯ Отговор изх.№ 20-7007/05.02.2018г. на Началника на СГКК-Бургас, с който е отказано изменение на КРНИ за поземлен имот с идентификатор 51500.510.118.1 по кадастралната карта на гр.Несебър, ЕКАТТЕ 51500, общ.Несебър, одобрена със заповед № 300-5-81/02.10.2003 г. на Изпълнителен директор на АГКК, изразяващо се в отразяване на Българската държавата в кадастралните регистри на Община Несебър като собственик на ПИ с идентификатор 51500.510.118 на основание влязло в сила решение №214/15.01.2009г. по гр.д.№706/2007г. по описа на Окръжен съд Бургас по спор за материално право с правно основание чл.108 от Закона за собствеността.

 

    ВРЪЩА преписката на Началника на СГКК-Бургас за произнасяне по заявление с вх.№ 01-35201/29.01.18г., подадено от ******  с ЕИК ******, чрез законния й представител – ректор П.Г., в 7-дневен срок от влизане на настоящото решение в сила, съобразно дадените в него указания.

 

        Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от връчването му на страните.

 

СЪДИЯ: