ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 16.05.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На шестнадесети май                                      две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР Д.

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Д.

административно дело номер 613 по описа за 2018 година

На именното повикване в 13:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ СОФИЯ, редовно и своевременно призован, се  представлява от адв.Д., с представено в днешното съдебно заседание пълномощно.

 ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК НА СГКК гр.БУРГАС, редовно  и своевременно призован,  не изпраща представител.

ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА представлявана от ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС се явява ю.к.И., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.Д.: Да се даде ход на делото

Ю.К.И.: Да се даде ход на делото.

 

          Предвид обстоятелството, че не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Производството е образувано по жалба от Национална спортна академия „Васил Левски“ ЕИК 000670627, град София, Студентски град, ул.“Акад.Стефан Младенов“ №21 , представлявана от П.Г., срещу отказ на Началника на СГКК-Бургас, обективиран в писмо изх.№ 20-7007/05.02.2018 година на СГКК-Бургас., да бъдат вписани обстоятелства в регистъра към КК, а именно обстоятелството че Българската държава е собственик на имот пл.№51500.510.118 по КККР на Община Несебър.

Съдът указва на страните следната доказателствена тежест: В тежест на жалбоподателя е да установи, че е налице влязло в сила решение, решаващо спор за материално право на собственост или друго ограничено вещно право, което би се явяло основание за извършване на заявеното вписване.

Съдът докладва, че по делото е постъпила административната преписка, както и представени допълнително писмени доказателства от страна на жалбоподателя по повод  активната процесуална легитимация на същия, да заявява спорните обстоятества пред СГКК-Бургас и да оспорва отказът на административния орган да извърши заявените корекции.

 

АДВ.Д.: Поддържам жалбата. Моля да се приеме преписката. С  цел индвидуализация на процесния имот, тъй като в съдебното решение, което сме представили по делото  е видно, че „Спектър“ ООД  е осъден да предаде владението  на УПИ,  а  Агенцията по кадастър  поддържа  кадастрална карта, по която имотът е записан с идентификатор, а по преписката липсва идентичност с цитирания в жалбата имот моля, да допуснете изготвянето на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите, поставени в молба, която Ви представям и да изготви индивидуализация на имота. Има скица издадена на СГКК, но липсват данни за идентичност на имота.

Ю.К.И.: Поддържаме жалбата, подадена от Национална спортна акадамия „Васил Левска“. Нямаме доказателства, които да представим в днешното съдебно заседание. Не възразявам срещу искането на жалбоподателя за назначаване на съдебно-техническа експертиза.

 

Съдът,  с оглед изясняване на идентичността на имота по диспозитива на влязлото в сила съдебно решение и този в чиито регистър е заявено спорното отбелязване, намира искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза за допустимо и основателно, поради което и воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА постъпилата административна преписка.

 

ДОПУСКА  поисканата от процесуалния представител на жалбоподателя съдебно-техническа експертиза (СТЕ). Вещото лице, по която  да отговори на поставените в нарочната писмена молба, представена в днешното съдебно заседание въпроси, след внасяне на депозит от страна на жалбоподателя в размер на 200.00(двеста)  лева, платим в 7 дневен срок от днес.

Експертизата да се изготви от вещото лице М.Р.Г..

 

Съдът като взе предвид, че делото не е пълно, всестранно и обективно изяснено от фактическа страна

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 27.06.2018 година от 13:20 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени.

Да се уведоми вещото лице незабавно след внасяне на депозита.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието прключи в 14:00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: