О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 773         от 27.04.2016г.,      град Бургас

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр. Бургас, втори състав, на двадесет и седми април две хиляди и шестнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Христов

 

като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 613 по описа за 2016 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 156 от ДОПК във връзка с чл. 107, ал. 4 от ДОПК и във връзка с чл. 4 от ЗМДТ.

Образувано е по жалба на Е.Х.Л. ЕГН ********** с адрес за призоваване гр. Бургас, ул. „Цар Симеон І“ № 66, ет. 2, чрез адв. А.Г. от АК Бургас против Акт за установяване на задължение по декларация (АУЗД) № АУ006125/ 24.10.2013 год. на Главен експерт в Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама“ („МПДТР“) при Община Бургас, частично оставен в сила с Решение за оставяне на жалба без разглеждане № 94-01-30408/5/16.10.2015 год. на Директор на Дирекция „МПДТР“ при Община Бургас. Заявено е, че оспореното АУЗД е неправилен и незаконосъобразен, постановен при допуснато съществено нарушение на административнопроизводствените правила.

Във връзка с така депозираната жалба, с Разпореждане № 1766/21.03.2016 год. на съдията докладчик по делото, жалбата е оставена без движение, като е указано на жалбоподателя да внесе държавна такса в размер на 10 (десет) лева в седемдневен срок от датата на съобщаването, съгласно чл. 87, ал. 1 от АПК. Дадени са указания, в същия срок да се представят доказателства за внесена държавна такса, като изрично е указано, че на основание чл. 158, ал. 3 от АПК, при неизпълнение на указанието, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

Съобщението е получено на 29.03.2016 год. на посочения съдебен адрес ***, лично от посочения за получател адв. А.Г. от АК Бургас. В указания срок (05.04.2016г. включително) и до настоящия момент жалбоподателя не е представил документ за платена държавна такса и не е изпълнил дадените указания, поради което нередовността по смисъла на чл. 87, ал. 1, във вр. с чл. 86, т. 3 от АПК не е отстранена.

            Мотивиран от това, Бургаският административен съд, втори състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.Х.Л. ЕГН ********** с адрес за призоваване гр. Бургас, ул. „Цар Симеон І“ № 66, ет. 2, чрез адв. А.Г. от АК Бургас против АУЗД № АУ006125/24.10.2013 год. на Главен експерт в Дирекция „МПДТР“ при Община Бургас, частично оставен в сила с Решение за оставяне на жалба без разглеждане № 94-01-30408/5/16.10.2015 год. на Директор на Дирекция „МПДТР“ при Община Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 613/2015г. по описа на Административен съд – гр. Бургас.

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 

 

                                                                                  СЪДИЯ: