О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 768

 

гр. Бургас, 30. 03. 2015г.

 

Административен съд Бургас, ХІІ-ти състав, в закрито заседание на тридесети март през две хиляди и петнадесета година, в следния състав:

Председател: Любомир Луканов

като разгледа докладваното от съдия Луканов административно дело № 613 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на Дял трети, Глава девета от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по сигнал, подаден от П.Д.Я., изтърпяващ наказание лишаване от свобода в Затвора – гр.Бургас. В сигнала не са конкретизирани, както длъжностните лице от Затвора – гр.Бургас, така и в какво се изразява тяхното действие/бездействие, за което е сезиран съда. 

Съдът, след като се запозна със сигнала и извърши проверка на неговата редовност, приема, че същият не му е подведомствен.

Съгласно чл.119, ал.1 от АПК сигналите се подават до органите, които непосредствено ръководят и контролират органите и длъжностните лица, за чиито незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия се съобщава. От логичното и систематично тълкуване на цитираната норма, следва извод, че компетентният орган, към който следва да бъде адресиран сигнала на Я. е Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието. Действащата правна норма, чиято уредба е в чл.12, ал.1 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, постановява, че прякото ръководство и контролът върху дейността на местата за лишаване от свобода и пробационните служби се осъществяват от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“. Съдът съобрази също, че съгласно чл.12, ал.3 от цитирания закон, затворите, поправителните домове и областните служби „Изпълнение на наказанията“ са териториални служби на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“. Следователно, настоящото съдебно производство следва да се прекрати и подаденият от Я. сигнал да бъде изпратен на главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието (в същия смисъл и Определение № 1804 от 07.02.2012 г. по адм. дело № 1633/2012 г. на ВАС, III отд.). Доколкото този сигнал не е подведомствен на съда, то и не следва да се дават указания от съда, по отстраняване нередовностите му.

По изложените съображения и на основание чл.130, ал.4 от АПК, съдът

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ сигнала на П.Д.Я., ЕГН **********, изтърпяващ наказание лишаване от свобода в Затвора – гр.Бургас, инициирал образуването на адм. дело № 613/2015 г. по описа на Административен съд Бургас;

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 613/2015 г. по описа на Административен съд Бургас.

ИЗПРАЩА сигнал, подаден от П.Д.Я., ЕГН **********, изтърпяващ наказание лишаване от свобода в Затвора – гр.Бургас, на главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието, по компетентност.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд, в седмодневен срок от съобщаването му, от страните и от органа, на който делото е изпратено.

 

СЪДИЯ: