ПРОТОКОЛ

       

Година 2014,11.06.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На единадесети юни                               две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 613 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14.30 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.Ц.Н., редовно уведомен, не се явява, представлява се от адв.Ц. Н. с представено пълномощно, находящо се на лист 33 от делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ М.Д. – старши специалист в отдел „Общофункционален контрол” при Дирекция „УКОРС” при ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомена, се представлява от юрисконсулт Д., който представя пълномощно.

 

         За ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомена, се явява юрисконсулт Д., който представя пълномощно.

 

         За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и предявения иск по ЗОДОВ и направят доказателствени искания.

 

         Адв.Н.: Поддържам жалбата и предявения иск. Моля да се приемат представените писмени доказателства. Нямам други доказателствени искания.

         Юрисконсулт Д.: Оспорвам изцяло така депозираната жалба, която считам неоснователна и недоказана.

         По отношение на иска, също оспорвам, като го считам за неоснователен и недоказан.

         Да се приеме преписката. Няма да соча други доказателства.

         ПРОКУРОРЪТ: Считам представената жалба за процесуално допустима, както и предявеният иск по ЗОДОВ обективно съединен с първоначалната жалба.

         Няма да соча доказателства.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава думата по същество.

 

Адв.Н.: Моля да уважите жалбата като допустима и основателна, както и предявеният иск за обезщетение за имуществени вреди.

Моля да ми се даде срок за представяне на писмени бележки и ни се присъдят разноските по делото.

Юрисконсулт Д.: Считам, че депозираната жалба и предявеният иск са неоснователни и недоказани.

Видно от представения доказателствен материал, лицето - нарушител е бил спрял върху част от пътя, а именно тротоар, като без да се съобразява със законовата норма не е предоставил необходимото място за движение на всички участници в движението (визирам пешеходци в случая). Тъй като автомобилът е бил в нарушение, е приложена тази ПАМ правилно и законосъобразно, която моля да потвърдите и присъдите юрисконсултско възнаграждение.

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че така предявеният иск е основателен и доказан по основание и размер, като моля да постановите решение в тази насока.

Наложената ПАМ не попада в хипотезата на чл.171, т.5, б.”Б” от ЗДвП и като така наложена считам, че се явява незаконосъобразна.

Поради изложеното, предявеният иск е основателен и настъпилият вредоносен резултат е в пряка връзка с наложената ПАМ. Жалбоподателят е претърпял вреди именно в тази връзка и предявеният иск за сума в размер на 67.20 лв., които се явяват такса за репатриране и престой на съответния паркинг, е основателен.

Поради изложеното моля да постановите съответния съдебен акт.

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна и ОБЯВИ на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок, като им предоставя възможност в 7-дневен срок, считано от днес да изложат писмени становища.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.38 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: