ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 559

 

12.03.2018 г., гр. Бургас,

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Бургас, първи състав, на дванадесети март две хиляди и осемнадесета година, в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                                   Председател:  Панайот Генков

 

като разгледа докладваното от съдия Генков административно дело № 612 по описа за 2018 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл. 306, ал. 2, във връзка с чл. 304, ал. 1 от АПК.

Образувано е по молба на адвокат Н.Н. Д. от БАК, с ЕГН ********** ***, със съдебен адрес *** за налагане на наказание на Председателя на ОС „Земеделие“ – гр. Созопол за неизпълнение на влязло в сила съдебно решение № 1697/25.10.2016 г., постановено по адм.д. № 1516/2016 г. по описа на Административен съд – Бургас.

След извършената проверка за допустимост на подаденото искане, съдът намира същото за процесуално недопустимо по смисъла на чл. 159, т. 4 от АПК. Съображенията за това са следните:

При извършена служебна справка е установено, че по административно дело № 1516/2016 г. по описа на Административен съд – Бургас, по което е постановено  решение № 1697/25.10.2016 г., жалбоподател е Сливенска митрополия, ЕИК****, представлявана от Й. Г. Н., а ответник – Общинска служба по земеделие гр.Созопол.

В настоящият случай съдът е сезиран с молба от адвокат Н.Н. Д., в качеството му на физическо лице. Така направеното искане е недопустимо. За да определи наказание по чл. 304 от АПК, съдът трябва да бъде сезиран от страната, в чиято полза е решението, която страна в настоящия случай е Сливенска митрополия.

Налице е предвиденият от закона фактически състав на чл. 159, т. 4 от АПК, с оглед на което искането следва да се остави без разглеждане и образуваното съдебно производство да бъде прекратено.

Предвид изложеното Административен съд - Бургас, първи състав

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на адвокат Н.Н. Д. от БАК, с ЕГН ********** ***, със съдебен адрес *** за налагане на наказание на Председателя на ОС „Земеделие“ – гр. Созопол за неизпълнение на влязло в сила съдебно решение № 1697/25.10.2016 г., постановено по адм.д. № 1516/2016 г. по описа на Административен съд – Бургас.

ПРЕКРАТЯВЯ производството по администартивно дело № 612/2018 г. по описа на Административен съд – Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

           

 

                                                                                                СЪДИЯ: