ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 18.05                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на осемнадесети май през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б.,  сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 612 по описа за 2016 година.                  

 

   На именното повикване в 13:47 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене в се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - С.И.К., редовно призован, не се явява лично. Представлява се от дъщеря си Х. С. Х., с пълномощно от днес.

 

Съдът извърши констатация на личната карта на упълномощеното лице, като установи, че е налице идентичност в трите имена и ЕГН на лицето, както и в посочения постоянен адрес отразени в личната карта и пълномощното. Съдът констатира, че упълномощеното лице е и адвокат към АК-Бургас, като представя адвокатска картата, издадена на 29.07.2010г.,. След извършените констатации, документите за самоличност бяха върнати на пълномощник Х..

 

ОТВЕТНИКЪТ – директор на дирекция” Местни приходи от данъци, такса и реклама” при община Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт М., с пълномощно от днес.

 

ПЪЛНОМОЩНИК Х.: Да се даде ход на делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде ход на делото. Не правя оспорване, че това е дъщеря на жалбоподателя.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,  поради което

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на С.И.К. против акт за установяване на задължение №АУ007310/22.12.2015г. на главен експерт в дирекция ”Местни приходи от данъци, такса и реклама” при община Бургас, потвърдено с решение №94-01-5201/1//25.02.2016година на директор на дирекция” Местни приходи от данъци, такса и реклама” при община Бургас, с който са определени задължения за внасяне за данък върху превозните средства от 01.01.2010г. до 31.10.2014г. в размер на 1003.34 лева и лихви за просрочие в размер на 350.29лева.

 

С определение №571/31.03.2016г. съдът е указал на страните доказателствената тежест и е приел представените с административната преписка писмени документи, като доказателства по делото.

 

ПЪЛНОМОЩНИК Х.: Поддържам жалбата Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Запозната съм с определение №571/31.03.2016г. на съда. Считам, че преписката е представена в цялост и моля да се приеме. Имам искане по отношение на решението, в което се навеждат доводи и твърдения относно това, че за въпросното МПС. В тази връзка от органа са развити съответните съждения, че се дължи въпросния данък, тъй като не е представил доказателства, че не е разкомплектован. Заявявам от името на баща си, че нито в жалбата, нито пред административния орган сме твърдели, че автомобила е бил разкомплектован към момента на спирането му от движение. Твърдението ни е, че е спрян от движение и не е предаден за бракуване нито има последващите действия за предаване за разкоплектоване. В тази връзка имам доказателствено искане за издаване на съдебно удостоверение, като проект за него ще представя на съда в указан срок, което да ми послужи пред КАТ Бургас да получим информация към момента на спиране на автомобила на движение и предаване на втората част на стария сив талон в КАТ, каква е била мощността на МПС-то.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам жалбата. Запознат съм с определение №571/31.03.2016г. на съда. Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Не мога да направя признание, че към момента на спиране на автомобила, той е бил с мощност 1 киловат и в тази връзка не се противопоставям да се издаде съдебното удостоверение. Искам да заявя, че не ми е известно да има автомобил с мощност 1 киловат.

 

ПЪЛНОМОЩНИК Х.: Заявявам, че не оспорваме, че стойностите на главницата и лихвата в АУЗД са изчислени математически правилно. Представям справка, че сме плащали данъците за същото МПС.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се приеме представената преписка. Няма други документи по нея. Моля да се приеме за безспорно по делото, че стойностите в оспорения АУЗД са правилно изчислени.

 

Съдът, предвид изразеното становище от страните в днешното съдебно заседание, намира, че следва да приеме за безспорно по делото относно правилността на направените от органа по приходите изчисления в оспорения АУЗД, както за главницата в размер на 1003.34 лв., така и за лихвата в размер на в размер на50.29 лв., предвид на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА за безспорно и ненуждаещо се от доказване от страните по делото, че в оспорения АУЗД правилно са направени изчисленията от органа по приходите, както за главницата в размер на 1003.34 лв., така и за лихвата в размер на 50.29 лв.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА съгласно определение №571/31.03.2016г. писмени документи, като доказателства по делото.

 

УКАЗВА на ответника на основание чл. 171, ал. 4 от АПК, че не сочи доказателства за данните от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, въз основа на които е плащан данъка на МПС Мерцедес, в процесния период, както и че в регистъра на МВР този автомобил е с мощност на двигателя в размер на 1 киловат.

 

Да се издаде исканото съдебно удостоверение на пълномощника на жалбоподателя, след представяне на проект на съдебно удостоверение и представяне на доказателство за внесена държавна такса от размер на 5 лева по сметка на Административен съд Бургас.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства съдът

                                               

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ОТЛАГА делото и ГО НАСРОЧВА за 06.07.2016година от 13.45 часа, за когато страните уведомени от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:01часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: