ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 06.07.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на шести юли през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов Административно дело номер 612 по описа за 2016 година.                  

 

  На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - С.И.К., редовно призован, не се явява лично. Представлява се от дъщеря си Х.С. Х., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ – директор на дирекция” Местни приходи от данъци, такса и реклама” при община Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт М., с пълномощно по делото

 

ПЪЛНОМОЩНИК Х.: Да се даде ход на делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде ход на делото. Не правя оспорване, че това е дъщеря на жалбоподателя.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е писмо вх. № 5442/26.05.2016г. от ответника с извадка от текстови файл, предоставен на електронен носител от ОД на МВР Бургас, сектор „Пътна полиция”.

 

  

ПЪЛНОМОЩНИК Х.: Запознах се представеното доказателство. Това е към датата на регистрацията през 2014година, а не за преходния период. Да се приеме.

Във връзка издаденото ми съдебно удостоверение, представям такова от сектор „КАТ” при ОД на МВР Бургас, от което също е видно, че няма данни за мощността на автомобила, тъй като съгласно Наредбата те се съхраняват в определен срок и вече са унищожени. Представям удостоверение за родствена връзка с жалбоподателя, че той ми е баща. Да се приемат представените доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се приемат представените доказателства. Нямам други доказателствени искания.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представения с писмо вх.№5442/26.05.2016г. от ответника  извадка от текстови файл, предоставен на електронен носител от ОД на МВР Бургас, сектор „Пътна полиция”, както и представеното в днешното съдебно заседание от пълномощника на жалбоподателя  удостоверение рег.№769000-9017/09.06.2016г. на сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Бургас удостоверение и удостоверение за съпруг/а за родствени връзки като доказателства по делото.

 

ПЪЛНОМОЩНИК Х.: Нямам други доказателствени искания и няма да соча доказателства. Да се приключи събирането им.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се приключи делото.

 

СЪДЪТ счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата и

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

ПЪЛНОМОЩНИК Х.: Моля да уважите жалбата като отмените решението на административния орган, като  съображенията ми затова следните:

Както предвид представените в днешното съдебно заседание доказателства и представените от органа такива, е видно, че относно мощността на автомобила липсват доказателства като съгласно доклада по делото е  в тежест на административния орган  да установи каква е мощността на въпросния автомобил. В предходното съдебно заседание представих доказателства от които е видно, че във всичките години, а и няма спор относно плащането, че община Бургас е изискала сума в размер на 30 стотинки, т.е. съобразявайки се с мощността на автомобила, като в последствие приема нещо различно. Предвид изложеното моля да уважите жалбата и отмените обжалвания административен акт.

Моля съобщенията по делото да бъдат изпращани на посочения мой съдебен адрес.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Уважаеми г-н съдия, основен белег на данъчните задължения е законоустановяемостта им, както по основание така и по размер. В конкретния случай законоустановения размер на данъка е преизчислен на 115 киловата. Процесният автомобил е с мощност 115 киловата, за което са приложени по делото доказателства, а именно свидетелство за регистрация и извадка от електронния файл. При установяване на вземането, органът по приходите също е процедирал законосъобразно, с оглед на процесуалните правила, а именно по реда на ДОПК е изпратено съобщение за подаване на коригираща декларация и след като това не е сторено, на основание чл.107, ал. 3 от същия кодекс е издаден оспорвания в настоящото производство акт, поради което моля да го потвърдите и отхвърлите жалбата.

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.55часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: