ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 763           Година 30.03.2015      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-БУРГАС, десети състав, на тридесети март две хиляди и петнадесета година в закрито заседание в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Даниела Драгнева

 

Секретар  

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело № 612 по описа за 2015 година, за да се произнесе взе в предвид следното:

Производството е образувано по сигнал на Т.Ж.И. с ЕГН: **********– лишен от свобода в Затвора гр.Бургас, във връзка с чл.119 от АПК, за действия и бездействия на длъжностни лица от медицинския персонал при медицинска служба при Затвора Бургас, за нарушения от тяхна страна в постановени норми по ЗИНЗС.

Съгласно чл.130, ал.4 от АПК, ако намери, че делото не му е подведомствено, съдът го изпраща на надлежния орган.

Съгласно чл.119, ал.1 от АПК, сигналите се подават до органите, които непосредствено ръководят и контролират органите и длъжностните лица, за чиито незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия се съобщава.

Подадения сигнал е срещу длъжностни лица от медицинския персонал при медицинска служба при Затвора Бургас. Ето защо, компетентният орган, който следва да го разгледа е Главна дирекция Изпълнение на наказанията към Министерство на правосъдието, която освен, че по силата на чл. 12, ал.1 от ЗИНЗС, осъществява прякото ръководство и контролът върху дейността на местата за лишаване от свобода и пробационните служби, но и съгласно чл.7, т.5, б.“а“ от ППЗИНЗС, има правомощията във връзка с медицинското обслужване в местата за лишаване от свобода, да организира и контролира дейността на специализираните болници за активно лечение на лишените от свобода и медицинските центрове.

След като, подадения сигнал не е подведомствен на Административен съд гр.Бургас, производството по делото следва да бъде прекратено и да се изпрати на надлежния орган - главния директор на Главна дирекция Изпълнение на наказанията към Министерство на правосъдието.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.130, ал.4 от АПК, Административен съд гр.Бургас, Х състав

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ сигнала подаден от Т.Ж.И. с ЕГН: **********– лишен от свобода в Затвора гр.Бургас, във връзка с чл.119 от АПК, за действия и бездействия на длъжностни лица от медицинския персонал при медицинска служба при Затвора Бургас

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 612/2015г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

ИЗПРАЩА делото по подведомственост на главния директор на Главна дирекция Изпълнение на наказанията към Министерство на правосъдието, за разглеждане сигнала подаден от Т.Ж.И. с ЕГН: **********.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните и органа, на който делото се изпраща.

 

 

 

СЪДИЯ: