ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 04.11.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На четвърти ноември                           две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: В. ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор: Тони Петрова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 612 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14,30 часа се явиха:

         Жалбоподателят С.Х.С. - редовно призован, се представлява от адв. В. с пълномощно по делото.

         Ответникът К.И.Д. – старши специалист в отдел „Общофункционален  контрол” в Дирекция „УКОРС” при Община Бургас - редовно призован, се представлява от юк. А..

         В залата се явява прокурор Петрова от Бургаска окръжна прокуратура.

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Юк. А.: Съгласно указанията на съда представям геодезическа снимка на паркинга на ул. „Стара планина”, улицата е скоро изградена и не е нанесена в КК. Нямаме схема с пътна маркировка, тъй като това не е път, а тротоар.

 

Адв. В.: Считам, че представената геодезическа снимка е неотносима към спора. Беше изискана скица от Община Бургас с налична вертикална и хоризонтална маркировка към датата на твърдяното нарушение, която не е представена.

 

ПРОКУРОРЪТ: Не възразявам да се приложи по делото представената скица, която съдът ще кредитира в съдебния си акт.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представената геодезическа снимка като по нейната процесуална стойност ще се произнесе със съдебния си акт.

 

Съдът счита, предвид изявлението на юк. А., че спорът е изяснен от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

Адв. В.: Уважаеми г-н Съдия, моля да уважите нашата молба. Моля да отмените ПАМ по отношение на моя доверител и да осъдите общината да заплати сумата за претърпени имуществени вреди – такса за репатриране на автомобила и да осъдите общината да заплати съдебно деловодните разноски.  Съгласно разпоредбата на чл. 171, т. 5, б.В от ЗдвП за осигуряване безопасността на движението по пътищата и за преустановяване на административно нарушение се прилагат ПАМ между които е и преместването на ППС без знанието на неговия собственик или на упълномощен от него водач, когато ППС е паркирано в нарушение на правилата за места обозначени с подвижен пътен знак предупреждаващ за принудително преместване на ППС, както и е направило невъзможно преминаването на другите участници в движението. Длъжностните лица, осъществили ПАМ, би следвало да уведомят РПУ на територията на която е преместен автомобила за новото местоположение на ППС, което не е изпълнено. Видно от събрания и анализиран доказателствен материал, не се доказва извършено нарушение от страна на доверителя ми да е паркирал ППС на място, което да е обозначено с неподвижен знак, указващ че при извършено нарушение неговото ППС ще бъде принудително репатрирано, както и на заключението на вещото лице в частта в която се заявява, че така паркирания автомобил не пречи на участниците в движението, където е бил паркиран автомобилът. Не са налице кумулативно изискуемите от закона предпоставки за да се твърди, че има извършено нарушение. В този смисъл не са представени доказателства от общината във връзка с доказване на техните твърдения, а именно че има извършени нарушения и по-точно схема/скица за вертикална и хоризонтална маркировка с оглед доказване на това тяхно твърдение, че е извършено нарушение от страна на доверителя ми. В този смисъл направих исканията за отмяна на административната мярка и последиците по закон, а именно за заплащане на иска предявен към общината - заплатената такса на доверителя ми за репатриране на автомобила, както и съдебно-деловодните разноски. Моля за срок за представяне на писмено становище.

 

Юк. А.: Моля да постановите решение съгласно доказателствата по делото като оспорвам изцяло размера на разноските, тъй като не е представен списък съгласно чл. 74 ГПК, вр. чл. 144 АПК, нормата е императивна и съгласно тълкувателното решение на ВКС непредставянето на списък е пречка за присъждане на разноските.

 

ПРОКУРОРЪТ: Жалбата е основателна както по отношение на основния, така и на обективно съединения иск.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: