ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 23.09.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и трети септември          две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: В. ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор: Тони Петрова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 612 по описа за 2014 година.                     

         На именното повикване в 13,45 часа се явиха:

         Жалбоподателят С.Х.С. - редовно призован, се представлява от адв. В. с пълномощно по делото.

         Ответникът К.И.Д. – старши специалист в отдел „Общофункционален  контрол” в Дирекция „УКОРС” при Община Бургас - редовно призован, не се явява. Представлява се от юк. А.-представя пълномощно.

         Прокуратурата на Република България се представлява от прокурор Тони Петрова от Бургаска окръжна прокуратура.

         Явява се вещо лице инж. В.Г..

 

СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

 

         СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпило в срок заключение на вещото лице инж. Г..

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

 

Инж. В.Б.Г. на **  години, българин, български гражданин, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

Моля да направя едно допълнение по първа задача: в заключението пише, че мястото, където е намерен автомобилът на ищеца, представлява площ, покрита с тротоарни плочи. Правя заключение, че може да се ползва за паркиране, да се уплътни местото. Ако стопанинът на улицата – Община Бургас, е сметнал, че тази площ трябва да бъде забранена за паркиране, тогава се поставя този знак  и се поставя напречно на мястото - такъв знак има малко по-горе.

 

ВЪПРОСИ НА АДВ. В. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

ВЪПРОС: По задача първа: този знак, който сте маркирали в стр. 2 /в самото начало/ - къде точно е поставен - в началото на ул. „Стара планина” ли е поставен? За да се стигне до бл.29, където е ул. „Места” има още две кръстовища.

 

ОТГОВОР:  Този знак е поставен в началото на ул. „Стара планина” и ул. „Дунав” и автомобилът попада в неговия обхват. В дясната страна по посока на движението има кръстовища, това са Т-образни кръстовища, но те не се явяват кръстовища от страната на улицата, от която автомобилът е бил паркиран и забраната се отнася за цялото протежение на улицата. Забраната се отнася само за активните ленти за движение, тя не касае площта извън активните ленти и въпросната тротоарна площ, където е бил репатриран автомобила.

 

ВЪПРОС: Имаше ли хоризонтална маркировка на мястото, където е бил паркиран автомобилът?

 

ОТГОВОР: Не, нямаше никаква маркировка – нито хоризонтална, нито вертикална.

 

ВЪПРОС: Кога направихте огледа?

 

ОТГОВОР:  Към момента на  изготвяне на експертизата -  месец юли 2014 г. Преди два дни посетих същото място - няма никаква промяна в хоризонталната и вертикалната сигнализация.

 

Адв. В.: Нямам други въпроси.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси.

 

ВЪПРОСИ НА ЮК.А. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

ВЪПРОС: Като направихте оглед, забелязахте ли тротоарът да е скосен към уличното платно?

 

ОТГОВОР:  Не мога да кажа.

 

СЪДЪТ ПРЕДЯВЯВА на вещото лице снимката на л.14 от делото.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  От показаната снимка не може да се прецени дали бордюрът е скосен или не откъм страната на пътното платно на улицата. Снимката  е направена в ракурс, в който е невъзможно да се прецени дали има скосяване.

 

СЪДЪТ ПРЕДЯВЯВА на вещото лице снимката н ал.16 от делото.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  На тази снимка отново не може да се види има ли скосяване на бордюра откъм страната на пътното платно на улицата.

 

ВЪПРОС НА ЮК.А.: На снимката на л. 16 от делото тротоарът, върху който е паркирано МПС от към страната, противоположна на страната на шофьора, скосен ли е бордюрът по посока на улицата?

 

ОТГОВОР:  Да, скосен е.

 

ВЪПРОС: В останалата част от улицата има ли обособени паркоместа, в тези участъци, които съставляват част от пътното платно, но не са тротоар?

 

ОТГОВОР:  Има маркировка, с която са обособени места за паркиране и тази маркировка не се вижда по представените снимки.

 

ВЪПРОС: Първите две плочки към бордюра, който е разположен на уличното платно, с какъв цвят са и като повърхностна структура еднакви ли са с останалите плочки?

 

ОТГОВОР:  Виждат се различни по цвят, но не мога да дам отговор. Видно от снимките, първите два реда са различни от другите.

 

ВЪПРОС: Този тротоар, който е плътно до стената на училището, обслужва ли училищната сграда?

 

ОТГОВОР:  Не, тя е прилежаща площ, но не обслужва училищната сграда - за да я обслужва, трябва да има входове.

 

ВЪПРОС: Установихте ли къде е задният, аварийният вход на Техникума по обществено хранене и къде е достъпът до него?

 

ОТГОВОР:  Има вход, който забелязах в началото на улицата.

 

ВЪПРОС: Този тротоар към него ли води?

 

ОТГОВОР:  Той минава по протежение на задната стена на двора на техникума.

 

ВЪПРОС: На мястото, където е предницата на автомобила и стената, може ли да мине инвалидна количка и тя да направи развъртане на 180 градуса?

 

ОТГОВОР:  Изискването да мине инвалидна количка е ширината на тротоарната площ е да е 1,20 метра. В случая само при мястото, където е паркиран автомобилът, има стеснение на 60 см, което позволява преминаване на един пешеходец.

 

ВЪПРОС: Този скос, който е направен, има ли сигнализация да обслужва инвалиди?

 

ОТГОВОР: Няма такава индикация, трябва да има вертикална сигнализация. Има специален знак, който се поставя за преминаване на лица с увреждания.

 

Юк. А.: Нямам други въпроси. Оспорвам изцяло експертизата -по т. 1, че не създава проблеми за безопасно преминаване както на пешеходци, така и на хора с увреждания, тъй като това е правен извод по чл.93-94 паркирането на автомобили до 2,5 тона е допустимо  при условие, че върху тротоара е възможно преминаване на пешеходци като има разстояние за това не по-малко от 2 метра. Оспорвам изцяло и отговора на втори въпрос, тъй като той не съставлява изводи за факти и обстоятелства, за които се изискват специални знания, а представлява правен коментар на Наредба № 4/2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, вкл. за хора с увреждания, в който се правят правни интерпретации на цитираните императивни разпоредби за осигуряване на достъпна среда за хора с ограничения в предвижданията. Оспорвам и отговорите на вещото лице, дадени в днешното съдебно заседание,  с които се заявява, че е необходимо да има вертикален знак, указващ тротоари с достъпна среда. Тези изявления са в противоречие с нормата на чл.4 от Наредбата за достъпна среда, съгласно която в урбанизираните територии тротоарите и подходите към сградите се устройват така, че тротоарът се скосява към уличното платно и се поставя хоризонтална маркировка с жълти на цвят тактилни плочи. Нямам други доказателствени искания.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещо лице инж. Г..

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит./издаден РКО  160,00 лв.  на 23.09.2014г./

 

Адв. В.: Представям и моля да приемете пет броя фотоснимки по отношение на твърдението, че липсва маркировка на ул. „Стара планина” и ул. „Места”. Поставен е знак на кръстовище ул. „Стара планина” и ул. „Струма”, както и малко по-нагоре какви маркировки хоризонтални и вертикални съществуват, когато е забранено спирането на същата улица. Моля да бъдат приложени по делото.

 

Юк. А.: Тези доказателства не са съставени по предвидения в закона ред и касаят паркиране на уличното платно. Касае се за паркиране върху тротоар за обществен достъпност.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се приобщят снимките като доказателства по делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства снимките представени от адв. В. в днешното съдебно заседание. Съдът счита, че те наред със съдебно-техническата експертиза  ще съдействат за допълнителното разясняване на спора.

 

Адв. В.: Моля да бъде изискана скица от Община Бургас за нанесената вертикална и хоризонтална маркировка в участъка на ул. „Стара планина” пред бл.29 в к-с „Братя Миладинови” към датата на паркирането на автомобила.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам доказателствени искания. Не възразявам да се изиска скица за вертикалната и хоризонталната маркировка.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника, в 14-дневен срок от днес, да представи схема на хоризонталната и вертикалната маркировка на ул. „Стара планина” в ж.к. „Братя Миладинови” - гр.Бургас - с обозначаване на сградата на Техникума за обществено хранене и бл.29.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 04.11.2014 година от 14,30  часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ: