ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 20.05.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесети май                                          две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 612 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт И., която представя пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Началник на МП „ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЦЕНТЪР”, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт И., която представя пълномощно.

        

         ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

        

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Юрисконсулт И.: Поддържаме сезиращата Ви жалба ведно с наведените в нея доводи за неправилност и незаконосъобразност на обжалваното решение на началника на МП „Пристанище Бургас Център”. Считаме, че отнасянето на стоката към друга тарифна позиция, различна от декларираната от страна на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД е неправилна  по съображенията, които сме изложили и поддържаме в жалбата.

         На основание чл.14, ал.3 от АПК, моля да задължите административния орган да представи по делото заверен превод на намиращите се в административната преписка документи на чужд език, съответно преведени от заклет преводач.

         Поддържаме доказателствените си искания така, както са заявени в жалбата, като правя следното уточнение:

         В жалбата сме направили искане за допускане на тройна комбинирана експертиза. Предвид практиката по аналогични наши дела, моля да се допусне единична съдебно-химическа експертиза, вещото лице по която, след като се запознае с необходимите документи да отговори на въпросите, както са поставени в жалбата. В зависимост от отговора на въпрос № 5, моля да се допусне при условията на евентуалност и допълнителна такава, в зависимост от това, дали при ответника се съхранява проба, която може да бъде обект на анализ.

         Моля да приемете представените с жалбата писмени доказателства.

 

         Юрисконсулт И.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Моля да приемете приложените към административната преписка писмени доказателства.

         Във връзка с така направените искания от страна на жалбоподателя за ангажиране на експертиза:

         Считам, че по така формулирани с жалбата в т.1 доказателствени искания, не са необходими специални експертни познания, за да се отговори на въпроси, за които част от самата митническа лабораторна експертиза посочва какви са методите на анализ, а за другата част от исканията, отговорите се съдържат в публичния регистър към Българската служба по акредитация.

         Въпросът по т.4 е непрецизно формулиран, като изключва единственият предвиден за анализ в Обяснителните бележки на Комбинираната номенклатура Метод по Приложение А, тъй като да се определи тарифното класиране на продукта по същество е в компетенцията на съда, как да бъде извършено то и изводът за приложимия метод за анализ също са в компетенцията на съда да бъдат определени.

         Във връзка с исканията за извършване на допълнителна експертиза:

         Моля да не допускате въпросите по точки 2, 3 и 4, тъй като те касаят произхода на продукта, който не е спорен. Продуктът е мазут и очевидно е от нефтен произход. Спорът е тарифното класиране на продукта, което в случая зависи от съотношението на ароматни и неароматни съставки.

         Отговорът на въпроса по т.5 е категорично правен извод. Какво е тарифното класиране на продукта съобразно класификацията на Комбинираната номенклатура, отговорът следва да се даде и единствено от съда.

 

         Реплика на юрисконсулт И.: Във връзка с направеното възражение за недопускане на въпросите по искането ни за експертиза, формулирани в жалбата, заявявам, че в Българската служба по акредитация  действително се поддържа публичен регистър, но същият отразява актуалното състояние на акредитираните лаборатории и съответно методите, които ползват към настоящия момент. В случая става въпрос за изследване на въпроса била ли е акредитирана митническата лаборатория и съответни ли са на допустимите, методите ползвани от нея към 08.11.2012г., което без проверка няма как да бъде установено.

         На следващо място, във връзка с направеното възражение за недопустимост на въпроса по т.4, заявявам, че спорен за нас момент е на какви условия следва да отговаря продуктът, за да бъде класиран от страна на митническия орган в подпозиция 2707 9999. В тази връзка ние твърдим, че същият е следвало да отговаря на четири показателя, именно тези, които сме посочили в т.4 от жалбата – пенетрация, дестилация, плътност. Не случайно и митническият орган е правил анализ по дестилация и плътност. Този въпрос е важен за изясняване именно на митническото тарифиране и химическата характеристика на продукта, както и досежно отговора му би дал представа и на съда, включително ползваните методи от страна на митническата лаборатория съотносими ли са към акредитираните и съответно резултатите от тях и изводите, които прави митническия орган, дали са верни и правилни.

         По отношение възражението по особеното искане, то е предявено при условията на евентуалност и не би следвало към момента да се изразява каквото и да е становище по поставените въпроси, тъй като реално те ще бъдат поставени от наша страна, след като вещото лице установи дали е налице съхраняван продукт - обект на анализ.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалвания административен акт.

 

Съдът намира за необходимо административният орган да бъде задължен да представи по делото легализиран превод на съдържащите се в административната преписка документи съставени на чужд език.

Искането за назначаване на съдебно-химическа експертиза, съдържащо се в депозираната жалба и поддържано в днешно съдебно заседание от пълномощника на жалбоподателя, следва да се уважи като основателно, доколкото посредством същото биха се установили правнозначими за решаване на делото факти, поради което и на основание чл.195, ал.1 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-химическа експертиза, вещото лице по която, след като се запознае с приложените по делото доказателства, да отговори на поставените от жалбоподателя въпроси, съдържащи се в депозираната жалба в част „Доказателствени искания”.

Експертизата да се изготви от вещото лице Д. Л. при депозит в размер на 300 лева, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

ЗАДЪЛЖАВА административния орган в 7-дневен срок, считано от днес, да представи по делото легализиран превод на съдържащите се в административната преписка документи съставени на чужд език.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 28.10.2013г. от 13.30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

Вещото лице да се уведоми след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: