О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

       Номер   762       30.03.2018 Година          град Бургас

 

Административен съд гр.Бургас, трети състав, на тридесети март две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание, в състав:

 

                                                                  Председател: Чавдар Димитров

 

Като разгледа докладваното от съдия Димитров административно дело номер 611 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба на „Олимп – Предпазни екипировки“ ЕООД, с ЕИК 812238031, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. Фердинандова №98, със законен представител Б. Т., против Решение № РД 05-19/19.02.2018г. на ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура, чрез подбор на проекта BG05М9ОР001.1-021 „Обучения за заети лица“.

С разпореждане на съда от 14.03.2018г., на основание чл.158, ал.1, вр. чл.151, т.3 от АПК жалбата е оставена без движение. На жалбоподателя е указано, че в 7-дневен срок от уведомяването му следва да заплати държавна такса в размер на 763,40 лева, съобразно материалния му интерес, засегнат от оспореното решение и представи доказателства за това обстоятелство по делото.

На Олимп – Предпазни екипировки“ ЕООД, с ЕИК 812238031, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. Фердинандова №98, със законен представител Б.Т. е изпратено съобщение за указанията на съда на посочения в жалбата съдебен адрес и то е редовно уведомено на 20.03.2018г.

По делото в законноопределения 7-дневен срок, както и към датата на постановяване на настоящото определение не е постъпило уведомление за изпълнение на дадените указания, нито е постъпило плащане по сметката на Административен съд Бургас или искане за продължаване на така определения на жалбоподателя срок. Съдът в разпореждането си от 14.03.2018г. е предупредил жалбоподателя за последиците от процесуалното му бездействие, а именно задължението за оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на производството, като въпреки така отправеното предупреждение недостатъците по жалбата не са били отстранени в срок.

По изложените съображения, поради неизпълнение указанията на съда, жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството да се прекрати.

Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас, трети състав

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Олимп – Предпазни екипировки“ ЕООД, с ЕИК 812238031, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. Фердинандова №98, със законен представител Б.Т., против Решение № РД 05-19/19.02.2018г. на ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура, чрез подбор на проекта BG05М9ОР001.1-021 „Обучения за заети лица“.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 611 по описа за 2018 година на Административен съд гр.Бургас.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

                                                                                                                       

 

 СЪДИЯ: