Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер    973              от 19.05.2016 г.,            град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд Бургас, петнадесети състав, на двадесет и първи април две хиляди и шестнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Лилия Александрова

                  2. Любомир Луканов

 

при секретаря С.Х. и прокурор Тиха Стоянова като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 611 по описа за 2016 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на адвокат Н.П.К. (в лично качество), ЕГН **********, със съдебен адрес *** против Решение № 208/17.02.2016 г., постановено по НАХД № 5832/2015 г. по описа на Районен съд Бургас. С оспореното решение е потвърдено Наказателно постановление № 1261-F-168282/ 16.09.2015 г., издадено от Заместник – директорът на  ТД на НАП Бургас, с което за нарушение на чл. 5, ал. 4, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) във връзка с чл. 2, ал. 2 и чл. 3, ал. 3, т. 1 от Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (издадена от министъра на финансите) на основание чл. 355, ал. 2 от КСО на касатора е наложена глоба в размер на 250 лева. Съдебното решение се обжалва като неправилно и необосновано. От касационната инстанция се иска да отмени оспорваното решение и да отмени наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация – Заместник директор на ТД на НАП Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява, не ангажира становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр. Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд Бургас е образувано по жалба на Н.П.К. против Наказателно постановление № 1261-F-168282/16.09.2015 г., издадено от Заместник – директорът на  ТД на НАП Бургас, с което за нарушение на чл. 5, ал. 4, т. 2 от КСО във връзка с чл. 2, ал. 2 и чл. 3, ал. 3, т. 1 от Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. на основание чл. 355, ал. 2 от КСО на К. е наложена глоба в размер на 250  Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт, състав на Районен съд Бургас е потвърдил атакуваното постановление като е приел, че същото отговаря на изискванията за форма и реквизити, издадено е от компетентен орган при напълно изяснена фактическа обстановка и правилно приложение на материалния закон, при спазване на законоустановените срокове, като е обсъдил всички релевирани от жалбоподателя възражения.

 

Решението на Районен съд Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на Районен съд – гр. Бургас само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

Въз основа на събраните по делото доказателства, първоинстанционният съд е формирал правилна фактическа обстановка, която е подробно описана и не е необходимо повторното нейно възпроизвеждане. Мотивите на Районен съд Бургас за съставомерност на установеното нарушение се споделят и от касационния състав на съда.

Настоящият касационен състав намира за ирелевантно оплакването на касатора, че е налице фактическа грешка от негова страна, изразяваща се в пропуск да подаде в срок декларация образец 6 за 2014 г. за сумите за дължимите вноски за държавно обществено осигуряване, за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за здравно осигуряване. Както правилно е посочил районният съд лицето е санкционирано за неподаване на декларация, което е формално нарушение и за него не може да съществува фактическа грешка.

Неоснователни са оплакванията за неприлагането на чл. 28 от ЗАНН за решаването на спора. Първата инстанция е изложила мотиви, които напълно се споделят от този състав, поради което не е необходимо същите да бъдат излагани отново.

Следва да се отбележи, че касационната жалба е идентична с жалбата, с която е сезиран районният съд и не съдържа други оплаквания, като по същество касатора не отрича допуснатото от него административно нарушение.

Предвид гореизложеното, жалбата като неоснователна следва да се отхвърли, а обжалваното решение като валидно, допустимо и правилно да се остави в сила.

Мотивиран от това, Административен съд Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 208/17.02.2016 г., постановено по НАХД № 5832/2015 г. по описа на Районен съд Бургас.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

 

                                                                                                                 2.