Р Е Ш Е Н И Е

 

град Бургас, №    913               /11.05.2018г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на деветнадесети април , през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                    ЧЛЕНОВЕ:  СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                                         ДИАНА ГАНЕВА

 

при секретар С. А., изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 610/2018г. за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът С.Р.П.,***, чрез адвокат С.С., със съдебен адрес ***, офис 806, е оспорил решение №100/22.01.2018г., постановено по АНД № 5773/2017г. по описа на Районен съд Бургас, с което е потвърден електронен фиш серия К № 1218470, издаден от ОД на МВР Бургас. С електронния фиш за нарушение по чл.21, ал.2 от ЗДвП, на основание чл.189, ял.4, във вр. с чл.182, ал.1, т.3 от ЗДвП на касатора е наложена глоба в размер на 100 лв. Касаторът иска да бъде отменено обжалваното решение, а по съществото на спора - да бъде отменен електронния фиш.

В съдебно заседание касаторът и ответникът по касация, редовно призовани, не се явяват и не изпращат представители.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас счита, че касационната жалба е неоснователна, а обжалваното решение предлага да бъде оставено в сила.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице, разгледана по същество е неоснователна.

Обжалваното решение е правилно.

Касаторът е наказан за това, че на 18.08.2016г., в 13:57ч., на път І-9, км 245+ 100, в посока от пътен възел „Юг“ към кв. Крайморие, лек автомобил с рег.№ ****, марка КИА, модел Соренто, собственост на касатора, се е движел в населено място със скорост 108 км/ч при въведено ограничение с пътен знак В26 за движение в населено място до 80 км/ч.

По делото не е спорно, че автомобилът е собственост на жалбоподателя. След като е получил електронния фиш жалбоподателя в законоустановения срок не е депозирал декларация, с която да удостовери, че в този ден и час автомобилът е бил управляван от друго лице. Нарушението е установено с автоматизирано техническо средство № ТFR1M 644/14. По делото са налице доказателства, че участъкът е бил сигнализиран с пътен знак Е 24. Съставен е протокол за използване на автоматизирано техническо средство, където е въведено мястото, посоката на движение, която отчита автоматизираното техническо средство, ограниченията на скоростта, индивидуализиран е служебния автомобил, на който е поставено техническото средство, обстоятелството, че техническото средство е преносимо, началният час на неговата работа, крайния час, датата на която е поставен. Налице са доказателства, че техническото средство е от одобрен тип, както и писмени доказателства, че то е преминало последваща проверка.

Районният съд след като обсъдил всички доказателства е приел, че не са налице съществени нарушения на процедурата при установяване на административното нарушение и при налагане на наказанието и е потвърдил електронния фиш.

Касационните възражения са неоснователни.

Неправилно касаторът се позовава на тълкувателно решение №1/2014г. на ВАС по тълкувателно дело № 1/2013г. Това тълкувателно решение е загубило своето действие, след като законодателят, съобразявайки се със постановеното в това решение, е изменил ЗДвП, в частта относно уредбата, регламентираща установяването на нарушението с електронен фиш и е издал Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата. В конкретния случай при пълно спазване на посочената наредба е установено нарушението извършено от касатора с мобилно автоматизирано техническо средство. Съдебната практика, на която се позовава касатора има отношение към период от време от постановяване на посоченото по-горе тълкувателно решение до влизането в сила на изменението на Закона за движението по пътищата и издаването на Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата.

Няма законодателна пречка нарушения от типа на процесното да се установяват с автоматизирано техническо средство – преносимо, а не по реда регламентиран в ЗАНН.

Следва да се подчертае, че на всички тези възражения районният съд е отговорил, а настоящия съдебен състав споделя напълно мотивите на съда, чието решение подлежи на касационна проверка.

Доколкото електронният фиш съчетава в себе си АУАН (акт, с който се установява нарушението) и наказателно постановление (акт, с който се налага наказанието) сроковете по чл. 34, ал.1 от ЗАНН не са приложими. Първият срок за съставяне на АУАН не е приложим, защото в одобрения от министъра на вътрешните работи образец на електронен фиш няма реквизит „дата на издаване”. По тази причина не може да се установи в какъв срок от установяване на нарушението е издаден електронния фиш, същевременно не може да се приеме, че липсата на дата води до незаконосъобразност, защото електронния фиш е надлежно утвърден и се издава по образец, в който липсва дата на неговото издаване.

Не са приложими и сроковете, регламентирани в чл.34, ал.3 от ЗАНН, тъй като електронния фиш съдържа в себе си както АУАН така и наказателно постановление.

Приложима е обаче абсолютната давност, регламентирана в чл.81, ал.3, във връзка с чл.80, ал.1, т.5 от НК, вр. чл.11 от ЗАНН, която в случая не е изтекла, тъй като от установяване на нарушението, извършено на 18.08.2016г. до настоящия момент не са изминали четири години и половина.

Поради неоснователност на касационните оплаквания решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

На основание чл.221, ал.2 във вр. с чл.218 от АПК, във вр. с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд Бургас,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение №100/22.01.2018г. , постановено по АНД № 5773/2017г. по описа на Районен съд Бургас.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                               ЧЛЕНОВЕ: