ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 18.05.                                                                   град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІХ-ти административен състав

На осемнадесети май                                две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ:  1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                  2. ВАНИНА КОЛЕВА

Секретар:  Г.С.

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело 610 по описа за 2017  година.

 

На именното повикване в 10:08 часа се явиха:

 

За ВНОСИТЕЛЯ на протеста - Окръжна прокуратура Бургас, редовно и своевременно призован,   се явява прокурор Андрей Червеняков.

ОТВЕТНИКЪТ по касация  Общински съвет – гр. Поморие, редовно и своевременно призован не изпраща представител.

 

Становище по хода на делото:

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по хода на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Административното дело е образуване по протест на Тиха Стоянова –прокурор в Окръжна прокуратура – Бургас против чл.26 и чл.27, ал.5 от Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца от детски градини на Общински съвет – Поморие.

 

Съдът УКАЗВА на оспорващия, че в негова тежест е да докаже, че са налице основания обосноваващи незаконосъобразността на нормативния акт в оспорената му част.

Съдът УКАЗВА на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже съществуване на фактическите и правните основания за издаване на оспорената наредба в съответните й части.

Съдът НАПОМНЯ на страните, че в случай, че претендират разноски, същите трябва да се представят списък на разноските най-късно до приключване на съдебното заседание в настоящата съдебна инстанция.

Съдът ДАВА възможност на страните да изложат съображения във връзка с доклада и доказателствата по делото.

Съдът ДОКЛАДВА  постъпила по делото преписката по издаване на оспорения нормативен акт с писмо вх. № 3325/04.04.2017г.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам възражения по доклада. Да се приеме административната преписка.

 

Съдът във връзка с изявлението на представителя на Окръжна прокуратура - Бургас и предвид постъпилата административна преписка

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представената по опис административна преписка по приемане на оспорения нормативен акт, постъпила с вх. № 3325/04.04.2017 г.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

Представям списък на направените по делото разноски, които моля да ми бъдат присъдени.

Поддържам протеста на Окръжна прокуратура – Бургас. Посочените разпоредби от протестираната наредба са в противоречие със съответните законови текстове на ЗМДТ и респ. Общински съвет - Поморие е надхвърлил пълномощията си чрез изискванията в наредбата, които в случая са неотносими към конкретните възможности за посещение на деца в детски градини и тяхното отписване. Съображенията са изложения в протеста. Поддържам ги нацяло. Моля да ми присъдите разноските.

 

Съдът намира, че е необходимо да бъде дадена възможност на ответната страна да представи доказателства в 7-дневен срок от получаване на съобщението, че при издаването на оспорения нормативен акт е спазена процедурата, предвидена  в чл.26 и чл.28 от ЗНА.

 

Предвид изложеното с оглед неизяснената фактическа обстановка по делото и необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът намира, че делото следва да бъде отложено за друга дата, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 15.06.2017 г.  от 10:00 часа, за която дата и час страните се считат редовно уведомени.

 

Да се изпрати съобщение на ответника, с което да му се укаже, че в 7-дневен срок от получаването има възможност да представи доказателства относно спазване на процедурата по чл. 26 и чл. 28 от ЗНА при приемането на процесния нормативен акт.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:14 часа.

          

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: