ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 15.06.                                                                     град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ХІХ-ти административен състав

На двадесети април                                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ:  1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                  2. ВАНИНА КОЛЕВА

Секретар:  Й.Б.

Прокурор: Мануел Манев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 610 по описа за 2017  година.

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

За ВНОСИТЕЛЯ на протеста Окръжна прокуратура Бургас, редовно и своевременно уведомен, се явява  прокурор Мануел Манев.

ОТВЕТНИКЪТ Общински съвет – гр.Поморие, редовно и своевременно уведомен, не изпраща представител.

 

Становище по хода на делото:

         

           ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по хода на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛ е съгласно указания на съда, с писмо вх.№5633/02.06.2017г., препис от официалния сайт на Община Поморие за публикуване на проекта на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини и подготвителни групи към училищата на територията на Община Поморие.

 

        ПРОКУРОРЪТ: Да се приеме представения препис от официалния сайта на Община Поморие. Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът намира, че  документът  приложен към писмото на ответника  е относим  към предмета, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представения от ответника Общински съвет – гр.Поморие, заверен препис от официалния сайт на Община Поморие за  публикуване на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини и подготвителни групи към училищата на територията на Община Поморие от 01.11.2016година.

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

               

          ДАВА ХОД на делото по същество.

 

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаеми съдии, поддържам протеста на Окръжна прокуратура Бургас и моля да отмените чл.26 и чл.27, ал.5 от Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини и подготвителни групи към училищата на територията на Община Поморие приета от Общински съвет Поморие като незаконосъобразна. Моля за решение в тази насока. Моля да бъдат присъдени направените по делото разноски за внесена такса за ДВ.

 

Съдът счете, че делото е изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:01 часа.

          

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: