ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 21.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и първи септември              две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 610 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:43 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ФРУКТО БГ“ ООД, редовно уведомен, се явяват адвокат П., редовно упълномощена от по-рано.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Т., редовно упълномощена от днес.

 

Явява се вещото лице инж.М.М..

 

СЪДЪТ, на основание чл.144 АПК във връзка с чл. 141 ГПК, указва на страните и на присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание /изключени мобилни устройства; изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума; задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др./, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, представител, свидетел и вещо лице.

Предупреждава ги, че при неизпълнение на така дадените указания, ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал.1 ГПК във връзка с чл. 89, в размер от 50 до 300 лева.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ЮРИСКОНСУЛТ  Т.: Във връзка с дадените от съда указания, представям доказателства, касаещи публикуване на списъка с активите, дейностите и услугите, с които се определят референтни разходи – придружително писмо изх. № 01-2600/1815#7 от 21.07.2016 г.

АДВОКАТ П.: Да се приеме представеното доказателство.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателство по делото представеното от ответника в днешно съдебно заседание доказателство – писмо изх. № 01-2600/1815#7 от 21.07.2016 г. на Държавен фонд „Земеделие“, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото представеното от ответника в днешно съдебно заседание доказателство – писмо изх. № 01-2600/1815#7 от 21.07.2016 г. на Държавен фонд „Земеделие“.

 

ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на вещото лице по допуснатата комплексна съдебно-икономическа и техническа експертиза, като снема самоличността му и го предупреждава за наказателната отговорност по чл.291 от НК:

М.Р.М. – 62 години, български гражданин, неосъждан, с висше образование, без дела и родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам вярно и безпристрастно заключение. Представил съм писмено заключение, което поддържам.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: На стр. 9 от съдебно-икономическата експертиза, на първия ред на таблицата, в колона № 4 сте записали, че цената е 45,40 лв. Откъде взехте тази стойност?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Искам да дам следните обяснения по експертизата: Стойностите, които съм посочил на стр. 9 в таблицата, в колона, озаглавена „Цена по договор „МИБУ-17“ ЕООД в лева“, съм взел от количествена стойностна сметка, изготвена от същото юридическо лице за друг клиент, но с еднакъв предмет на поръчката. Това се наложи предвид категоричния отказ на „МИБУ-17“ ЕООД да ми предостави количествено стойностната сметка, предложена от него на жалбоподателя.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: А реално казвате, че сте направили пазарна оценка въз основа единствено на количествена стойностна сметка за друг клиент и това е достатъчно, за да се направи пазарна оценка за тези разходи?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Правя пазарна оценка на база на информацията, която имам, като отчитам разстоянието, увеличавам транспортните разходи и допълнителни затруднения на монтажа на тази система на място.

Снимковият материал съм подготвил на обекта, предмет на делото. Този обект, ако разгледаме отделните снимки, ще забележим, че съществува като конструкция, но на едно ниво, тоест двата терена, на които има изградени овощни градини, са с опорна конструкция, която е с малка височина. Ябълковите насаждения са палметни, като разтворена длан и са точно по реда, не обхващат междуредието. В тази съществуваща вече градина те доизграждат защитната конструкция от високите опорни елементи, които да разгъват предпазните защитни мрежи, заедно с опъването на опорни метални проволки, които да поддържат клоните на дърветата. Рязането на този вид насаждения много пъти става и механизирано. Запазват старата конструкция, включително системата за капково напояване, която съществува, и върху нея дограждат втората система, което много затруднява работата. Публикувал съм снимки, където се вижда, че на определени места коловете са забивани един до друг или са увредени дървета. Наложило се е на места да разкопават ямите в земята, да ги копаят на ръка, за да запазят водната подземна инсталация.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Защо определяте този инфлационен индекс от 0.7 %?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Аз съм посочил как съм го определил. За период от една година имам информация и оттам го определям за по-къс период от 25-26 дни. Той се отчита и се съобщава официално и тъй като за тези периоди от време има колебания за цените, съм коригирал с по-малко от един процент, но не променя основната маса на средствата, които използваме за целта. Аз съм убеден, без да са ми дали информация от „ФРУКТО БГ“ ООД, че те са вложили повече пари от това, което съм посочил. Стараех се да изчисля без особено големи затруднения при нормалните неща, които ми съобщиха, каква би била пазарната стойност, макар че тя е тази, която ще се плати от възлагателя и изпълнителя. Може и да е по-голяма.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: По тази експертиза нямам други въпроси.

Оспорвам икономическата експертиза. Считам, че същата е необоснована. Реално вещото лице е съпоставило данни и стойности от количествено-стойностни сметки, заедно с референтни стойности, а поставената задача беше съвсем различна, с оглед на което моля да допуснете повторна експертиза от друго вещо лице, която да отговори на въпроса по т. 1 от молбата, с която сме поискали експертизата.

АДВОКАТ П.: По комплексната съдебно-икономическа и техническа експертиза една техническа грешка е допусната на стр. 5, т. 2 в сбора – крайната сума е 767 536,79 лева.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: В т. 2 на стр. 5 е допусната техническа грешка при изчисление сбора между офертната цена и ДДС върху тази цена, като съм посочил сума общо с ДДС 821 568,86 лева, вместо 767 536,79 лева.

АДВОКАТ П.: Да се приеме заключението. Считам, че не са налице основания за възлагане на повторна експертиза. Считам, че в случая няма никакви съмнения за правилността на експертното заключение. То е извършено с оглед конкретиката на имота, на инвестиционния проект, като вещото лице не е изхождало от референтни стойности, а е взело от пазара най-ниските стойности, на които се предлагат съответните асортименти по проекта. В случая вещото лице изрично подчерта, че изхожда от това, което се предлага на пазара като най-ниска стойност и че реално може би самият проект би излязъл в пъти повече.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме заключението на вещото по комплексната съдебно-икономическа и техническа експертиза и да му определи възнаграждение за положения труд.

Намира за неоснователно искането на ответника за допускане на повторна експертиза, тъй като изготвената такава съдържа точни отговори на поставените въпроси.

Наред с това ответникът по никакъв начин не успя да аргументира искането си за повторна експертиза и не изложи никакви конкретни факти, въз основа на които да е възможно да бъде направен извод за неточност и неправилност на изводите на вещото  лице при отговора на поставените му въпроси.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице М. по комплексната съдебно-икономическа и техническа експертиза.

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 400 лева, които да се изплатят от внесения по делото депозит.

ОТХВЪРЛЯ искането на ответника за допускане на повторна комплексна съдебно-икономическа и техническа експертиза.

ПРИСТЪПВА към изслушване на заключението на вещото лице по представената по делото съдебно-техническа оценъчна експертиза.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Тъй като в публикувания списък с референтни цени няма никакви конкретни цифри и такива стойности не са обявени на интернет страницата, задача на вещото лице беше да провери конкретните референтни стойности в базата данни на Държавен фонд „Земеделие“. Въпросът ми е вещото лице идвал ли е на място в Държавен фонд „Земеделие“ и запознал ли се е с базата данни, съдържаща стойности, всичко необходимо за определяне на референтни цени?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Взел съм информация от интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие“.

Цените, които аз съм посочил за съответните машини, не се различават от цените, които фондът е определил на съответния вид машини като референтни стойности.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам други въпроси. Да се приеме заключението.

Представям и моля да приемете заповед за определяне на периода на прием на заявления за подпомагане, доказателства относно утвърждаване и одобряване на активите, списъци и описание и ръководство за работа при определяне допустимата за подпомагане стойност на база на референтен разход при калкулация на допустимите разходи. Представям и списък на разноските.Други доказателства няма да соча.

АДВОКАТ П.: Нямам въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице.

Представям списък на разноските.

Нямам други доказателствени искания.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-техническа оценъчна експертиза като компетентно и добросъвестно изготвено и да му определи възнаграждение за положения труд, както и да приеме като доказателства по делото представените от пълномощника на ответника заверени преписи от заповед №РД-09-213/27.03.2015 г. на Министъра на земеделието и храните;  писмо изх. № 01-0400/535 от 06.04.2015 г. на Държавен фонд „Земеделие“; писмо вх. № 01-0400/535 от 20.04.2015 г. на Държавен фонд „Земеделие“; описание и ръководство за работа при определяне допустимата за подпомагане стойност на база на референтен разход при калкулация на допустимите разходи; писмо изх. № 01-0400/535 от 26.03.2015 г. на Държавен фонд „Земеделие“; писмо изх. № 01-400/533 от 26.03.2015 г. и изпратен със същото на Министерство на земеделието и храните коригиран списък с референтни разходи при  създаване на трайни насаждения по конвенционален и биологичен начин; докладна записка от заместник-изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“; сравнителна таблица; писмо изх. № 01-400/533 от 27.03.2015 г. и изпратен със същото на Министерство на земеделието и храните коригиран списък с референтни разходи при извършване на строително-монтажни работи; писмо № 13-1803/27.03.2015г. на Министерство на земеделието и храните; писмо № 13-4408/10.08.2016 г. на Министерство на земеделието и храните; писмо вх. № 01-400/535#3 от 16.04.2015 г. на Държавен фонд „Земеделие“; писмо изх. № 01-0400/535 от 16.04.2015 г. на Държавен фонд „Земеделие“ и изпратен със същото на Министерство на земеделието и храните списък на активите – земеделска техника с определени референтни цени; списък с референтни разходи при извършване на строително-монтажни работи; писмо изх. № 01-0400/535 от 24.04.2015 г. на Държавен фонд „Земеделие“; писмо изх. № 01-0400/2120 от 18.11.2015 г. на Държавен фонд „Земеделие“; списък с активите, дейностите и услугите, за които са определени референтни разходи при създаване на трайни насаждения по конвенционален и биологичен начин; заповед № ОЗ-РД/1635 от 27.08.2015 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ и базова технологична карта – 11 броя.

Предвид липсата на други доказателствени искания съдебното дирене следва да бъде приключено и да бъде даден ход на устните състезания, затова съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице по изготвената съдебно-техническа оценъчна експертиза.

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 400 лева, които да се изплатят от внесения депозит.

ПРИЕМА като доказателства по делото по делото представените от пълномощника на ответника заверени преписи от заповед №РД-09-213/27.03.2015 г. на Министъра на земеделието и храните;  писмо изх. № 01-0400/535 от 06.04.2015 г. на Държавен фонд „Земеделие“; писмо вх. № 01-0400/535 от 20.04.2015 г. на Държавен фонд „Земеделие“; описание и ръководство за работа при определяне допустимата за подпомагане стойност на база на референтен разход при калкулация на допустимите разходи; писмо изх. № 01-0400/535 от 26.03.2015 г. на Държавен фонд „Земеделие“; писмо изх. № 01-400/533 от 26.03.2015 г. и изпратен със същото на Министерство на земеделието и храните коригиран списък с референтни разходи при  създаване на трайни насаждения по конвенционален и биологичен начин; докладна записка от заместник-изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“; сравнителна таблица; писмо изх. № 01-400/533 от 27.03.2015 г. и изпратен със същото на Министерство на земеделието и храните коригиран списък с референтни разходи при извършване на строително-монтажни работи; писмо № 13-1803/27.03.2015г. на Министерство на земеделието и храните; писмо № 13-4408/10.08.2016 г. на Министерство на земеделието и храните; писмо вх. № 01-400/535#3 от 16.04.2015 г. на Държавен фонд „Земеделие“; писмо изх. № 01-0400/535 от 16.04.2015 г. на Държавен фонд „Земеделие“ и изпратен със същото на Министерство на земеделието и храните списък на активите – земеделска техника с определени референтни цени; списък с референтни разходи при извършване на строително-монтажни работи; писмо изх. № 01-0400/535 от 24.04.2015 г. на Държавен фонд „Земеделие“; писмо изх. № 01-0400/2120 от 18.11.2015 г. на Държавен фонд „Земеделие“; списък с активите, дейностите и услугите, за които са определени референтни разходи при създаване на трайни насаждения по конвенционален и биологичен начин; заповед № ОЗ-РД/1635 от 27.08.2015 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ и базова технологична карта – 11 броя.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ П.: Уважаема госпожо председател,  моля да уважите жалбата.

Моля да ни предостави срок за представяне на писмени бележки.

Моля да ни присъдите разноски.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Моля да отхвърлите жалбата. Подробни съображения ще изложа в писмени бележки.

Моля да ни присъдите разноските.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

ПРЕДОСТАВЯ на страните 14-дневен срок от днес за представяне на писмени бележки.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:23 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: