ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 08.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На осми юни                                            две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 610 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:23 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ФРУКТО БГ“ ООД, редовно призован, се явява адвокат Я., редовно упълномощена от днес.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“, редовно призован, се явява юрисконсулт М., редовно упълномощен от по-рано (л.21).

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ Я.: Поддържаме жалбата, като твърдим липса на списък с референтни цени съгласно изискванията на чл. 32, ал. 10 от Наредба № 9/21.03.2015 г. на Министерството на земеделието и храните, който да е съгласуван и публикуван своевременно, както към датата на издаване на заповедта за периода 2014-2020 година, така и към датата на подаване на заявлението за подпомагане от страна доверителя ми.  Евентуално, в случай, че е представени списък с твърдение, че е бил публикуван и представен своевременно, искаме назначаване на експертиза.

 

В залата влиза адвокат П. – пълномощник на жалбоподателя, редовно упълномощена.

АДВОКАТ П.: Поддържам жалбата. Уточнявам, че сме допуснали грешка в жалбата – не се касае до трайни насаждения ябълки, а става дума за праскови.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Такъв списък не ни е изискан, затова не го нося. Той е публикуван на страницата на Държавен фонд „Земеделие“.

Моля да назначите  комплексна съдебно-техническа експертиза и съдебно-икономическа експертиза със задачи и въпроси, посочени в допълнителна молба, като в нея не е включена една задача, която сега ще добавя. Тъй като Държавен фонд „Земеделие“ не разполага с писмени доказателства относно датата, на която е публикуван списък с активите, дейностите и услугите, за които са определени референтни разходи на основание чл. 32, ал. 10 от Наредба № 9/21.03.2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година в интернет сайта на Държавен фонд „Земеделие“, моля вещо лице – компютърен специалист, да извърши проверка при администратора, поддържащ сървъра на интернет сайта на Държавен фонд „Земеделие“ и след проверка на логовете да даде заключение на коя дата е публикуван този списък на интернет сайта на Държавен фонд „Земеделие“.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

Следва да допусне исканата съдебно-икономическа и техническа експертиза от пълномощника на ответника, която да отговори на поставените в депозирана по делото молба въпроси.

Що се касае до искането да бъде допусната експертиза, извършена от компютърен специалист, то това искане е неоснователно. Задължение на ответника е да публикува на интернет страницата си въпросния документ и не се изискват специални знания, за да може същото това лице – ответникът, да докаже на коя дата е извършил публикуването на сайта си.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ДОПУСКА извършването на съдебно-икономическа и съдебно-техническа експертиза, като всяка една от експертизите отговори на поставените от пълномощника на ответника въпроси, формулирани в писмена молба, депозирана по делото в днешно съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещите лица в размер на 800 лева общо, които следва да бъдат внесени от ответника в 14-дневен срок от днес.

Вещите лица ще бъдат определени в закрито съдебно заседание след внасяне на определения депозит.

УКАЗВА на ответника, че за него е тежестта на доказване на факта, че списъкът с активите, дейностите и услугите, за които са определени референтни разходи, е бил публикуван на сайта му преди датата на подаване на заявлението, въз основа на което е издаден оспореният акт.

ОТХВЪРЛЯ искането на пълномощника на ответника за допускане на съдебно-техническа експертиза с участието на вещо лице компютърен специалист.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 21.09.2016 г. от 10:30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени. Да се призоват вещите лица.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:44 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: