ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 13.07.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На тринадесети юли                                  две хиляди и петнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 610 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 13:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Транстурист” ООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат С., надлежно упълномощен, с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Несебър, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Б., надлежно упълномощена, с приложено по делото пълномощно.

 

Явява се вещото лице инж. К.М..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ докладва постъпилото в срока по ГПК за днешно съдебно заседание заключение на допуснатата по делото съдебно-техническа експертиза.

ДОКЛАДВА и представени от ответника писмени документи, изискани от предходно съдебно заседание, съставляващи административната преписка по въвеждане в експлоатация на група от 22 магазина за промишлени стоки, съгласно опис, находящ се на л.91-92 от материалите по делото.

АДВОКАТ С.: Моля да допуснете до разпит водения от нас свидетел, но не възразявам да се изслуша първо вещото лице.

СЪДЪТ пристъпва към снемане самоличността и разпит на водения от жалбоподателя свидетел:

З.К.П. – 51 години, български гражданин, неосъждан, разведен, без дела и родство със страните. Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК за лъжесвидетелстване.

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещавам да говоря истината.

АДВОКАТ С.: Господин П., запознати ли сте с кабелното захранване от трафопост „Русалка” до 22 броя магазини в имота на „Транстурист” ООД и по какъв повод?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Запознат съм  не на 100% в детайли, а съм запознат, защото от 1998-1999 година поддържам обектите на „Транстурист” ООД и то електрическата част. Поддържам ги като инсталация когато има повреди и такива неща.

АДВОКАТ С.: Запознат ли сте със сегашното положение на кабелното захранване? Може ли да кажете назад в години от 1999 г. до сега извършвана ли е промяна в това трасе като характеристика на кабелното трасе и като местоположение?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Доколкото знам не е правена никаква промяна в сечението на кабелите, които са заложени и характеристиките на кабелите са същите откакто са били положени.

АДВОКАТ С.: Нямам други въпроси към свидетеля.

ВЪПРОС НА СЪДА: Как поддържате обектите на жалбоподателя?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Викат ме когато се получи проблем. На повикване съм. Аз съм частно лице. Имах фирма за поддържане на електрически инсталации.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Нямам въпроси към свидетеля.

 

Поради изчерпване на въпросите съдът ОСВОБОДИ свидетеля П..

 

СЪДЪТ пристъпва към разпит на вещото лице и снемане самоличността му, както следва:

 

К.И.М.  70 години, български гражданин, неосъждан, с висше образование - електроинженер, без родство със страните. Предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Обещавам да дам безпристрастно и компетентно заключение.

Представил съм писмено заключение, което поддържам.

АДВОКАТ С.: Имам един уточняващ въпрос във връзка с поставения въпрос за разликата между мрежа на техническата електроразпределителна инфраструктура и мрежа на електронно-съобщителната инфраструктура. Бихте ли обяснили от техническа гледна точка каква е разликата между кабелната електроразпределителна инфраструктура или мрежа и електронно-съобщителната инфраструктура?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Съобщителната е слаботокова мрежа, по която посредством сигнали се изпраща определена информация от един на друг обект. Тя може да бъде безжична, може и да бъде и оптична. Наречена е слаботокова, защото през нея текат слаби токове за обслужване именно на комуникациите. Техническата инфраструктура на електроразпределителната мрежа се състои от кабели с големи сечения и големи мощности. Служат за електрозахранване на обекта. Става дума за захранване с електрическа енергия. В случая, за който говорим, става въпрос за техническа инфраструктура за силови кабели, а не за слаботокови.

АДВОКАТ С.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Експертното заключение как го направихте – посетихте на място обекта или по справки със строителните книжа или други документи?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Посетих обекта на място и направих оглед на самия обект, доколкото може да се направи, защото знаете няма огради на отделните обекти. Този обект ми беше посочен, както и трасето на кабела, който минава донякъде до тротоара, донякъде пресича пътното платно и стига до  трафопост „Русалка”. Също съм проверил и някои документ, които са налични при жалбоподателя, някои от тях са сключени договори за доставка на електрическа енергия. Има споразумение от 26.04.2001 г., сключено между тогавашното „Електроразпределение” Стара Загора,  правоприемник на което е „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД и „Транстурист” ООД за захранване с електрическа енергия, както и съм проверил документите, издадени от „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД за инкасиране на енергия за последния месец.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Как установихте годината на изграждане на трасето на кабелното ел. захранване?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: В документите, с които разполагах аз, няма цитирана година на изграждане на кабелното захранване, но поради факта, че този обект преди да стане собственост на „Транстурист” ООД той е бил държавна собственост и е принадлежал на „Слънчев бряг” в това време целият този обект е бил захранен по това трасе с този съществуващ кабел от трафопост „Русалка”. През по-късни периоди са извършвани ремонти и са подменяни кабели, поради факта, че някои са били компрометирани. Стари маслени кабели са били заменяни с нови PVC кабели, съвременни от нов тип.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Къде видяхте къде е начертано това трасе в документите?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Трасето на кабела, като документи, не съм го видял къде е начертан по улицата. Дадена е скица, която е приложена към делото, на която е начертан кабелът, имам предвид скица 309, находяща се на л. 84 от материалите по делото, на която е начертан кабелът и е вписано долу „съществуващ кабел ниско напрежение”, като е написано Електроснабдяване Слънчев бряг. Трасето се намира вътре в имота на самата южна граница. Върху това трасе в момента са изградени 22-та магазина, но на самата скица те не са отразени. На скица № 1104/09.05.2006 г., находяща се на л. 9 от материалите по делото,  виждам магазините, които са монтирани, всъщност точно върху трасето на кабела. Това трасе спира в някакви електрически табла на ТП „Русалка”. Извън имота трасето минава по тротоара и някъде на около 30-40 м пресича асфалтовата алея и влиза директно в таблата на трафопост „Русалка”. Кабелът е отразен с три прекъснати черти – трифазно захранване.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Процесният кабел ниско или високо напрежение е?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Този кабел е ниско напрежение. Казва се 04, значи 400 волта захранване. Ниско напрежение са до 1000 волта захранване, средно е до 20 000 волта и високото е над 20 000 волта – 110 000, 220 000 и т.н. Слаботоковите могат да бъдат няколко волта до 12 волта – това са съобщителните.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

Поради изчерпване на въпросите съдът приключва разпита на вещото лице.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице по допуснатата по делото съдебно-техническа експертиза при възнаграждение в размер на 350 лева, платими, както следва – 300 лева от внесения от жалбоподателя предварителен депозит за изготвянето и и 50 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес, по сметка на Административен съд Бургас.

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от ответника като административна преписка по въвеждане в експлоатация на група от 22 магазина за промишлени стоки,  съгласно опис, находящ се на л.91-92 от материалите по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Представям и моля да приемете като доказателство по делото Работен проект, Част Електроинсталации за група от 22 магазина за промишлени стоки в УПИ І, кв. 23 (имот № 51500.505.127 по КК) по плана на КК „Слънчев бряг – изток” община Несебър, като видно от обяснителната записка разположението и захранването на електрическото табло не е предмет на този проект. Проект за външно електрическо захранване на 22 магазина не беше открит в архивите на Община Несебър и не е наличен към представената документация.

АДВОКАТ С.: Не възразявам да бъде приет като доказателство по делото представеният работен проект. Тезата, която сме развили и в предходно съдебно заседание е, че външното електрическо захранване е строеж трета категория и като такъв не може да бъде предмет на въвеждане в експлоатация с процедурата пред главния архитект, поради което и не е част от проектната документация.

Няма да соча други доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА днес представения от процесуалния представител на ответника Работен проект, Част Електроинсталации за група от 22 магазина за промишлени стоки в УПИ І, кв. 23 (имот № 51500.505.127 по КК) по плана на КК „Слънчев бряг – изток”, община Несебър от 2009 година.

Поради липса на други доказателствени искания,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ С.: Уважаема госпожо Председател, от името на доверителя ми моля да постановите съдебен акт, с който да обявите за нищожна оспорената заповед като издадена от материално некомпетентен орган с оглед категорията на строежа. При условията на евентуалност, моля да постановите съдебен акт, с който да отмените като незаконосъобразна оспорената заповед.

Подробни съображения ще представя в писмена защита в указан от почитаемия съд срок.

Моля да ни бъдат присъдени направените деловодни разноски, за които представям нарочен списък.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Уважаема госпожо Председател, моля да постановите решение, с което да потвърдите издадената заповед № 70/25.02.2015 г. на кмета на община Несебър като правилна и законосъобразна, като подробни съображения за законосъобразността и правилността на оспорената заповед бих желала да изложа в подробни писмени бележки в определен подходящ срок от съда.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

ДАВА възможност на страните да представят писмени бележки по делото в 7-дневен срок, считано от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:06 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: